​6.1. Тук следва да има информация, че след приключване работата на Консултативния съвет и резултатите от работата му, Работната група изготвя окончателен Доклад по Концепцията.

6.2. Приемане на окончателен текст на Концепцията.