Първият етап се състоеше в изработване на проект на Концепцията, който беше подготвен от работна група в състав, посочен в раздела „Концепция. Работна група“.

Концепцията беше представена на Националната конференция на българската адвокатура, проведена в гр. Варна, на 18.09.2020 г. - 20.09.2020 г., с което приключи първият етап - изработване и представяне на проекта на Концепция.

Вторият етап - обсъждане на Концепцията в рамките на адвокатските колегии, в срок до 30.11.2020 г.

След представянето на концепцията на Националната конференция, Висшият адвокатски съвет предостави възможност, в срок до 30.11.2020 г. адвокати, адвокатски колегии и адвокатски обединения/сдружения, да изразят становища и да направят предложения по Концепцията. Постъпилите становища са достъпни в раздела „Становища“.

Третият етап - обсъждане на постъпилите становища и предложения по Концепцията, от Работната група и от Консултативния съвет.

След приключване на втория етап, Работната група обсъди обобщените писмените становища и предложения, постъпили в рамките на втория етап, включително и становища и предложения, направени от адвокати на проведена Конференция на 24.10. и 25.10.2020 г. от Сдружение "Обединение на свободните адвокати", като разбиранията и становището на работната група по тях е отразено в Справка по становищата.

Предстои обсъждането на Концепцията, предложенията и становищата, постъпили до момента, от Консултативния съвет.

Висшият адвокатски съвет не е приел нарочни правила за работата на Консултативния съвет, защото това не е и необходимо. С оглед неформалния характер на процедурата, обсъжданията са концептуални и не касаят конкретни текстове, не се предвижда вземане на решения, гласуване или формализиране на процедурата.

Целта на обсъждането е дебатът да е изцяло професионален, принципен и без да се вземат формални решения, които да обвързват по какъвто и да било начин органите на адвокатурата и адвокатите. Естествено, обсъжданията на Консултативния съвет и постигнатите разрешения, включително в случаите, в които те са алтернативни, ще бъдат отразени и достъпни в раздела „Консултативен съвет“, за да се прецени кой подход при бъдещата уредба би бил най-удачен за адвокатурата.

Четвъртият етап е вземане на решение на ВАдвС за приемане на Концепцията.

След приключване на работата на Консултативният съвет, ще бъде изготвен окончателен текст на Концепцията, съобразен с резултатите от проведените обсъждания, като там, където няма преобладаващо мнение за едно или друго алтернативно разрешение, ще бъдат предложени варианти за уредба. Висшият адвокатски съвет ще вземе решение по кой от вариантите да бъде изготвен законопроект, включително с алтернативни варианти по определени въпроси.

Петият етап е подготовката на самите текстове на проект за нов Закон за адвокатурата - т.е. изготвяне на законопроект, съобразен с окончателната Концепция, възприета от ВАдвС.

След приключване тези етапи ще се сложи началото на процедурата по Закона за нормативните актове, която включва и обществената консултация по чл. 26 ЗНА (в хода на която становища по законопроекта ще могат да изразят всички - както всички адвокати, така и всички други граждани и юридически лица), като процедурата ще бъде съобразена и с всички формални изисквания към нея - изготвяне на оценка за въздействие, анализ за съответствие с правото ЕС и пр.