Условия за упражняване на адвокатска професия:

Адвокатската професия може да се упражнява от:

 • адвокати с издържан изпит съгласно Закона за адвокатите:
  • лица със средно образование;
  • лица с трикласно образование, които са практикували 3 години адвокатска професия самостоятелно или при друг адвокат.
 • адвокати без издържан изпит:
  • лица с висше юридическо образование;
  • бивши министри;
  • лица, които до влизане в сила на Закона за адвокатите са прослужили непрекъснато най-малко 4 години като съдии, прокурори и техни помощници;
  • лица, които до влизане в сила на Закона за адвокатите имат най-малко 4 годишна адвокатска практика при окръжните и апелативните съдилища и ВКС или имат общо четиригодишна практика като съдии и адокати при окръжните и апелативните съдилища и ВКС.
 • адвокатски помощници:
  • лица, които до влизане в сила на Закона за адвокатите са упражнявали професията 3 години пред мирови съдии.