ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА

(С удебелен текст са представени предложените изменения, за които е внесен Законопроект за ЗИД на ЗА в Народното събрание)

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда предмета и упражняването на адвокатската професияи организацията на адвокатурата.

Чл. 2. (1) Упражняването на адвокатската професия е дейност, предвидена в Конституцията, за правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица. Тя се осъществява в съответствие с принципите на независимост, изключителност, самоуправление исамоиздръжка.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При упражняването на адвокатската професия адвокатът или адвокатът от Европейския съюз се ръководи от законните интереси на клиента, които е длъжен да защитава по най-добрия начин със законни средства.

Нова ал. 3. Организацията на работата на адвокатурата се осъществява на принципите на единство и взаимопомощ.

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатска професия може да упражнява само от адвокат или адвокат от Европейския съюз, практикуващ самостоятелно или в сдружение по този закон.

(2) Адвокат може да бъде само лице, положило клетва и вписано в регистъра на адвокатската колегия.

Глава втора.

ПРИДОБИВАНЕ ПРАВА НА АДВОКАТ

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Всеки дееспособен български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария може да стане адвокат, ако отговаря на следните условия:

1. да има завършено висше юридическо образование;

2. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) да има придобита юридическа правоспособност по реда на глава четиринадесета от Закона за съдебната власт;

т. 3 се заличава;

т. 4. да е положил предвидения от този закон изпит,освен в случаите, предвидени в този закон;

т. 5 (Нова).да притежава нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия.

(2) Придобилият юридическа правоспособност, който няма две години юридически стаж, може да упражнява дейност като младши адвокат при условията на този закон.

(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.)

Чл. 5. (1) Не може да бъде адвокат:

1. осъденият като пълнолетен на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

2. лице, поставено под запрещение или страдащо от душевна болест, която представлява трайна пречка за упражняване на адвокатската професия.

(2) Не може да бъде вписано като адвокат лице, което:

1. е търговец, управител в търговско дружество или изпълнителен член на съвет на директорите на акционерно дружество;

2. е държавен служител;

3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) работи по трудово правоотношение, освен ако заема академична длъжност по правни науки във висше училище или научна организация;

4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) е освободено от длъжност съдия, прокурор или следовател при условията на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията или е дисциплинарно уволнено от длъжност съдия по вписванията, държавен съдебен изпълнител, юрисконсулт, разследващ полицай с висше юридическо образование и разследващ митнически инспектор, ако не са изтекли две години от датата на освобождаване от длъжност;

5. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.09.2005 г.)е лишено от правоспособност като нотариус или частен съдебен изпълнител -за срока на лишаването и две години от изтичане на този срок.

(3) Лицата по ал. 1 могат да подават молба за вписване и преди да са отпаднали пречките по ал. 2, но вписването се извършва след отпадането на пречките.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Народните представители и лицата, заемащи академични длъжности по правни науки във висшите училища или в научните организации, се вписват и упражняват адвокатската професия, без да напускат работата или длъжността си.

Чл. 6. (1) Кандидатът за адвокат подава молба до адвокатския съвет за приемане в адвокатската колегия, към която прилага автобиография и съответните документи,удостоверяващи предпоставките по чл. 4 и 5.

(2) Адвокатският съвет извършва събеседване с кандидата, проверява дали са налице предпоставките за придобиване на права на адвокат и в тримесечен срок от подаването на молбата се произнася с мотивирано решение за вписване.Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ.

(3) (Нова) Без полагане на изпит се вписват кандидатите, които:

1. са хабилитирани научни работници по правни науки;

2. имат десет години адвокатски стаж;

Нова (4). Имената на кандидатите и техният юридически стаж, ако има такъв, се вписват в регистър.

Чл. 7. (1) Решението на адвокатския съвет по чл. 6, ал. 2 се съобщава писмено на кандидата и на контролния съвет на адвокатската колегия.

(2) Решението или мълчаливият отказ на адвокатския съвет могат да се обжалват от кандидата и от контролния съвет чрез адвокатския съвет пред Висшия адвокатски съвет в 14-дневен срок от съобщението или от изтичането на срока по чл. 6, ал. 2.

(3) Жалбата се изпраща от адвокатския съвет на Висшия адвокатски съвет в 3-дневен срок от постъпването й.

(4) Висшият адвокатски съвет разглежда жалбата по същество и се произнася с решение в едномесечен срок от постъпването й. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ.

(5) Решението или мълчаливият отказ на Висшия адвокатски съвет подлежи на обжалване от кандидата и от Висшия контролен съвет в 14-дневен срок от получаване на съобщението или от изтичането на срока по ал. 4 пред Върховния касационен съд.

(6) Жалбата се подава чрез Висшия адвокатски съвет, който в тридневен срок изпраща цялата преписка на Върховния касационен съд.

(7) Върховният касационен съд разглежда жалбата в тричленен състав, в открито съдебно заседание с призоваване на кандидата и представител на Висшия адвокатски съвет и се произнася с решение, което е окончателно.

Чл. 8. (1) Изпитът по чл. 4, ал. 1, т. 4 се провежда в две сесии годишно пред комисия,определена с решение на Висшия адвокатски съвет в състав:петима членове адвокати,от които поне двама са хабилитирани научни работници по правни науки. Председателят на комисията е представител на Висшия адвокатски съвет.

(2) Редът за провеждане на изпита се определя с наредба на Висшия адвокатски съвет.

(3) Изпитът е писмен и устен с оценка "издържал" или "неиздържал".

Чл. 9. (1) Успешно издържалите изпита и лицата по чл.6 ал.3 се вписват след полагане на следната клетва: "Заклевам се да изпълнявам добросъвестно задълженията си като адвокат в съответствие с Конституцията, законите на Република България, правото на Европейския съюз и добрите нрави, да бъда достоен за необходимите за професията доверие и уважение, пазя принципите на демократичното общество, интересите и авторитета на българската адвокатура, и чрез поведението си при нейното упражняване и в обществото да проявявам уважение към съда и органите на властта, да защитавам с всички допустими от закона средства правата и законните интереси на моите доверители и подзащитни и да не издавам тайните им. Заклех се.".

(2) Кандидатът полага клетвата в тържествено заседание и подписва клетвен лист.

(3) В 14-дневен срок след полагане на клетвата адвокатът се вписва в регистъра на адвокатската колегия и в Единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет.

(4)След вписването по ал. 3 в 14-дневен срок адвокатският съвет издава на всеки адвокат карта по образец, установен с решение на Висшия адвокатски съвет. При изпълнение на своята дейност адвокатът се легитимира пред всички държавни и общински органи, физически и юридически лица с адвокатската си карта. Адвокатската карта е официален удостоверителен документ, доказващ качеството и правомощията на адвоката.

(5) Адвокатската карта подлежи на ежегодна заверка от съвета на адвокатската колегия, в която членува адвокатът.

(6) Отказът за вписване или за издаване на адвокатска карта подлежи на обжалване по реда на чл. 7.

Глава трета.

ЧУЖДЕСТРАННИ АДВОКАТИ

Чл. 10. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Гражданин на чужда държава, придобил адвокатска правоспособност съгласно законодателството на страната си, може да се яви пред органите на съдебната власт на Република България като защитник или повереник на гражданин на своята държава по определено дело заедно с български адвокат в случаите, когато това е предвидено в договор между българската и съответната чужда държава, или на основата на взаимност, като предварително направи искане за това пред председателя на Висшия адвокатски съвет.

(2) Държавите, спрямо които има взаимност, се определят от министъра на правосъдието по искане на председателя на Висшия адвокатски съвет.

(3) Чуждестранният адвокат подава молба до председателя на Висшия адвокатски съвет, в която посочва името на лицето, което ще представлява, номера на делото и пред кой орган на съдебната власт ще го представлява, името на българския адвокат, с който ще се яви, като прилага удостоверение за адвокатска правоспособност съгласно законодателството на своята държава, издадено преди не повече от три месеца.

(4) Председателят на Висшия адвокатски съвет се произнася с мотивирано решение в 7-дневен срок от постъпване на молбата.

(5) Решението, с което се отказва молителят да бъде допуснат като защитник или повереник на свой съгражданин пред орган на съдебната власт, може да се обжалва в 14-дневен срок от узнаването пред Върховния касационен съд.

Глава трета.“а“

АДВОКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (НОВА - ДВ, БР. 97 ОТ 2012 Г.)

Раздел I.

Общи положения (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.)

Чл. 11. (В сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Адвокат от Европейския съюз е гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, придобил адвокатска правоспособност съгласно законодателството на някоя от тези държави.

(2) Адвокатът от Европейския съюз упражнява адвокатска професия на територията на Република България под професионалното си звание в държавата, в която е придобил адвокатска правоспособност.

(3) Понятието "адвокат от Европейския съюз" не може да се използва в наименованието на никоя от формите за съвместно упражняване на адвокатска професия по глава десета, както и от самостоятелно практикуващи адвокатска професия лица.

(4) Адвокат от Европейския съюз може да упражнява на територията на Република България адвокатската професия като член на група, освен когато групата включва лица, които са извън адвокатската професия.

Чл. 12. (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Когато по българското законодателство процесуално представителство се осъществява задължително от адвокат, адвокатът от Европейския съюз може да предприема действия по процесуално представителство само съвместно с адвокат, вписан в регистрите на адвокатска колегия в Република България. В случаите, когато се изисква минимален стаж за осъществяване на процесуално представителство пред съд, адвокатът от Европейския съюз удостоверява наличието на такъв стаж.

Чл. 13. (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Временното или окончателното лишаване от правоспособност на адвокат от Европейския съюз от компетентния орган на държавата, в която той я е придобил, води до лишаването му от право да упражнява адвокатска професия в Република България.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) При осъществяване на професионалната си дейност в Република България адвокатът от Европейския съюз има правата и задълженията на адвокат.

(2) Адвокатът от Европейския съюз, който временно упражнява адвокатска професия на територията на Република България, има правата и задълженията на адвокат, с изключение на тези, които произтичат от трайното установяване на територията на Република България.

Чл. 15. (В сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За неизпълнение на задълженията си адвокатът от Европейския съюз носи дисциплинарна отговорност, като в тези случаи се прилагат съответно разпоредбите на глава тринадесета.

Раздел II.

Трайно установяване (Ново загл. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.)

Чл. 16. (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Адвокат от Европейския съюз може да се установи трайно на територията на Република България, за да упражнява адвокатска професия след вписване в Единния регистър на чуждестранните адвокати към Висшия адвокатски съвет и в регистъра на чуждестранните адвокати, воден от съответната адвокатска колегия.

(2) Кандидатът за вписване по ал. 1 подава молба до Висшия адвокатски съвет, към която прилага:

1. документ за придобита адвокатска правоспособност в съответната държава - членка на Европейския съюз, в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, издаден преди не повече от три месеца;

2. копие от документ за самоличност на кандидата;

3. писмено съгласие от адвокат, вписан в регистрите на съответната колегия, който ще придружава кандидата в случай на осъществяване на процесуално представителство.

(3) Висшият адвокатски съвет се произнася по молбата с мотивирано решение.

(4) Решението на Висшия адвокатски съвет, с което се отказва вписване в Единния регистър на чуждестранните адвокати, подлежи на обжалване от кандидата по реда на чл. 7, ал. 4 - 7.

(5) Решението на Висшия адвокатски съвет, с което се отказва вписване в Единния регистър на чуждестранните адвокати или молбата се уважава, подлежи на обжалване от председателя на Висшия контролен съвет по реда на чл. 7, ал. 4 - 7.

(6) В 14-дневен срок от влизането в сила на решението по ал. 3 Висшият адвокатски съвет извършва вписването в Единния регистър на чуждестранните адвокати и изпраща съобщение за това до адвокатския съвет на колегията, в която членува придружаващият адвокат, за вписване в регистъра на чуждестранните адвокати към съответната адвокатска колегия.

(7) Адвокатският съвет на колегията, в която членува придружаващият адвокат, извършва служебно вписването по ал. 6 в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

(8) Висшият адвокатски съвет издава карта на адвоката от Европейския съюз в 14-дневен срок от вписването му в Единния регистър на чуждестранните адвокати.

(9) По заявление на адвоката от Европейския съюз в Единния регистър на чуждестранните адвокати към Висшия адвокатски съвет и в регистъра на чуждестранните адвокати на съответната адвокатска колегия се вписва наименованието (фирмата) на групата, в която той членува в държавата членка по произход.

(10) В срока по ал. 6 Висшият адвокатски съвет уведомява компетентния орган на държавата, в която е придобита адвокатската правоспособност, за извършеното вписване на адвоката от Европейския съюз в Единния регистър на чуждестранните адвокати.

(11) В срока по ал. 6 вписаният в Единния регистър на чуждестранните адвокати е длъжен да направи застраховката по чл. 50.

Чл. 17. (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) След вписване в Единния регистър на чуждестранните адвокати и тригодишно действително и непрекъснато упражняване на адвокатска професия на територията на Република България под професионалното звание в държавата, в която е придобита адвокатска правоспособност, или след успешно полагане на приравнителен изпит адвокатът от Европейския съюз може да поиска вписване в адвокатска колегия.

(2) Вписването в адвокатска колегия дава право на адвоката от Европейския съюз да практикува адвокатската професия под званието "адвокат".

Чл. 18. (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За вписване в адвокатска колегия трайно установеният адвокат от Европейския съюз подава молба, към която прилага следните документи:

1. документи, удостоверяващи придобита адвокатска правоспособност в съответната държава, издадени преди не повече от три месеца;

2. документ за успешно положен приравнителен изпит по българско право или документи, които доказват тригодишно упражняване на адвокатска професия на територията на Република България.

Чл. 19. (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) За вписване в адвокатска колегия на основание тригодишно упражняване на адвокатска професия на територията на Република България трайно установеният адвокат от Европейския съюз представя на адвокатския съвет на съответната адвокатска колегия доказателства за броя и вида на делата, по които е работил в областта на българското право.

(2) Преди постановяване на решението си адвокатският съвет може да извърши проверка за действителния непрекъснат характер на упражняваната дейност и при необходимост може да поиска от кандидата да представи в устна или писмена форма пояснения или допълнителни уточнения във връзка с данните и документите по ал. 1.

(3) Адвокатската правоспособност се удостоверява чрез представяне на документ по чл. 18, т. 1.

(4) Адвокатският съвет постановява мотивирано решение по заявлението за вписване в адвокатската колегия. След влизането му в сила препис от решението за вписване се изпраща на Висшия адвокатски съвет за отписване от Единния регистър на чуждестранните адвокати.

(5) В 14-дневен срок от извършване на вписването Висшият адвокатски съвет уведомява компетентния орган на държавата, в която е придобита адвокатската правоспособност.

(6) За вписване в адвокатска колегия на основание приравнителен изпит по българско право трайно установеният адвокат от Европейския съюз представя документ за резултатите от изпита, издаден от Висшия адвокатски съвет.

(7) Решението на адвокатския съвет, с което се отказва вписване, подлежи на обжалване от кандидата по реда на чл. 7.

(8) Решението на адвокатския съвет, с което се уважава молбата за вписване или се отказва вписване, подлежи на обжалване от председателя на контролния съвет по реда на чл. 7.

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Трайно установеният адвокат от Европейския съюз може да се яви на приравнителен изпит по българско право.

(2) Целта на изпита е проверка на познанията на адвоката в областта на българското право.

(3) Приравнителният изпит по българско право се полага пред комисия в състав: председател - председателят на Висшия адвокатски съвет или определен от него член на Висшия адвокатски съвет, и членове: съдия от Върховния касационен съд, съдия от Върховния административен съд, прокурор от Върховната касационна прокуратура и един хабилитиран преподавател или научен работник по правни науки. Членовете на комисията се назначават със заповед на председателя на Висшия адвокатски съвет.

(4) Приравнителният изпит се провежда на български език в писмена и устна форма. Оценката от изпита е "издържал" или "неиздържал".

(5) За полагане на приравнителен изпит се заплаща такса в размер, определен с решение на Висшия адвокатски съвет.

(6) Молбата за полагане на приравнителен изпит по българско право се подава до комисията по ал. 3 чрез Висшия адвокатски съвет, като към нея се прилагат следните документи:

1. копие на документ за самоличност;

2. копие на диплома или на свидетелство за завършено висше юридическо образование;

3. копие на документ, удостоверяващ адвокатска правоспособност в държавата, в която е придобита;

4. мотивационно писмо на български език;

5. документ за платена такса.

Раздел III.

Временно упражняване на адвокатската професия на територията на Република България (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.)

Чл. 19б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) При временно упражняване на адвокатската професия на територията на Република България преди извършване на първото действие адвокатът от Европейския съюз е длъжен да уведоми писмено съответния адвокатски съвет.

(2) Заедно с уведомлението по ал. 1 на адвокатския съвет се представя документ, удостоверяващ адвокатска правоспособност в държавата, в която е придобита, издаден преди не повече от три месеца, доказателство за сключена застраховка по чл. 50, документ за самоличност, както и писмено съгласие от адвокат от съответната адвокатска колегия, който ще придружава кандидата в случай на осъществяване на процесуално представителство.

(3) След изпълнение на изискванията на ал. 2 председателят на адвокатската колегия или определен от него член на адвокатския съвет издава незабавно на временно упражняващия адвокатската професия адвокат от Европейския съюз удостоверение за извършеното уведомяване по образец, утвърден от Висшия адвокатски съвет.

(4) Отказът да се издаде удостоверение по ал. 3 подлежи на обжалване пред председателя на Висшия адвокатски съвет, който се произнася незабавно.

Чл. 19в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Пред съда и пред административните органи временно упражняващият адвокатската професия е длъжен да представя удостоверението за извършеното уведомяване по чл. 19б, ал. 3.

Чл. 19г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За целите и периода на временното упражняване на адвокатската професия на територията на Република България адвокатите от Европейския съюз могат да участват във всички допустими от закона форми за съвместно упражняване на адвокатската професия при спазване на изискванията на разпоредбите на глава десета.

Глава четвърта.

МЛАДШИ АДВОКАТ И АДВОКАТСКИ СЪТРУДНИК

Чл. 20. (1) Правоспособен юрист с адвокатски стаж под две години, който отговаря на изискванията по чл. 4, ал. 1, спрямо когото не съществуватпречки по чл. 5, може да бъде вписан като младши адвокат въз основа на решение на адвокатския съвет.

(2) Кандидатът за младши адвокат се приема по реда на чл. 6.

(3) Решението и мълчаливият отказ за вписване подлежат на обжалване по реда на чл. 7.

(4) Младшият адвокат полага клетва по реда на чл. 9, ал. 1 и 2.

(5) Младшият адвокат има правата и задълженията на адвокат с посочените в този закон ограничения.

(6) Младшият адвокат може да представлява и защитава страни по дела в районните съдилища и по същите дела в окръжните и административните съдилища,а заедно с друг адвокат- и по първоинстанционни дела в окръжните и административните съдилища.

(7) Към адвокатските колегии се създава регистър на младшите адвокати.

(8) След вписване в регистъра по ал. 7 и в Единния регистър на младшите адвокати при Висшия адвокатски съвет на младшия адвокат се издава карта.

(9) След изтичане на две години младшият адвокат придобива правата на адвокат, освен ако не са възникнали пречките по чл. 5 и му се издава карта на адвокат.

Чл. 21.(1)Назначените по трудов договор от адвокатите и адвокатските дружества сътруднициимат право на достъп до досиетата на делата и преписките,образувани от органите на съдебната власт и административните органи,по които техните работодатели са упълномощени да представляват интересите на клиентите си.Те могат да си водят бележки по досиетата и да изискват да им бъдат направени копия от представените по делата документи и доказателства.

(2) Адвокатските сътрудници се вписват в специален регистър към адвокатската колегия. Вписването се прави по молба на адвоката или адвокатското дружество до адвокатския съвет. След вписването адвокатският съвет издава карта на адвокатските сътрудници.

(3) Органите на съдебната власт и административните органи са длъжни да оказват съдействие на адвокатските сътрудници при изпълнение на техните задължения срещу представяне на картата по ал. 2.

(4) Адвокатските сътрудници нямат право да преупълномощават трети лица с правата си по този закон.

Нова ал. 5 Не може да бъде адвокатски сътрудник лице, което не отговаря на условията на чл. 5, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2 и 5

Глава пета.

ОТПИСВАНЕ И ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ УПРАЖНЯВАНЕТО НА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ

Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът се отписва от адвокатската колегия, а адвокатът от Европейския съюз се отписва от Единния регистър на чуждестранните адвокати и от регистъра на чуждестранните адвокати към съответната адвокатска колегия:

1. по негова молба;

2. при установена липса на предпоставките по чл.4, както и при наличие или настъпване на обстоятелство, което съставлява пречка по смисъла на чл. 5;

3. при лишаване от право да упражнява адвокатската професия по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5;

4. при поставяне под запрещение;

Нова т.5. при условията по чл.23 ал.3;

Нова т.6. при трайна обективна невъзможност да се упражнява професията;

7. при смърт.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) В случаите по т. 2 отписването става с решение на адвокатския съвет след събиране на доказателства и изслушване на адвоката или адвоката от Европейския съюз.

(3) Решението за отписване по ал. 1, т. 2 – 6 подлежи на обжалване по реда на чл. 7.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз временно преустановява упражняването на адвокатската професия, когато бъде избран на длъжност, която е несъвместима с упражняването на адвокатската професия, както и поради болест или друга основателна причина. При временно преустановяване упражняването на адвокатската професия адвокатът или адвокатът от Европейския съюз заплаща вноските към адвокатския съвет и Висшия адвокатски съвет,освен случай на преустановяване на болест. В случай на временно преустановяване упражняването на адвокатската професия поради друга основателна причина, адвокатският съвет може да приеме решение временно да освободи адвоката от заплащане на дължимия членски внос към адвокатската колегия. Задължението за заплащане на членския внос се възстановява от деня на възстановяване на упражняването на адвокатската дейност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Временното преустановяване на упражняването на адвокатска професия, както и възобновяването му се вписват в регистрите на адвокатската колегия, както и в Единния регистър на адвокатите, съответно в Единния регистър на чуждестранните адвокати въз основа на заявление на адвоката или на адвоката от Европейския съюз, подадено в 3-месечен срок от настъпване на съответното обстоятелство.

Нова ал.3. След отпадане на причината за временно преустановяване на упражняването на адвокатската професия, адвокатът е длъжен да заяви това обстоятелство в тримесечен срок от отпадане на основанието за временно преустановяване. След изтичане на този срок, адвокатът се отписва от регистрите на адвокатската колегия, както и от Единния регистър на адвокатите, съответно Единния регистър на чуждестранните адвокати, въз основа на решение на адвокатския съвет.

Нова ал. 4. След изтичане на срока на наказанието по чл.133 ал.1, т.4 и 5 адвокатът подава заявление за вписване в регистрите на адвокатската колегия в тримесечен срок от изтичане на наказанието. След изтичане на този срок, по отношение на адвокатът се прилагат общите правила за вписване на адвокати.

Глава шеста.

УПРАЖНЯВАНЕ НА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ

Чл. 24. (1) Упражняване на адвокатската професия е дейност по възлагане от клиент, включваща:

1. представителство и защита на правата и законните интереси на лица пред органите на съдебната власт, разследващите органи, административните органи и служби и други, физически и юридически лица и други;

2. изготвяне на заявления, искови молби, тъжби, жалби, отговори, молби, спогодби и други;

3. устни и писмени консултации, устни и писмени становища по правни въпроси;

4. справки в съдилища, прокуратури, полиция, арбитражи, съдебни изпълнители, нотариуси, административни органи и получаване на документи от тях;

5. изготвяне на договори, на проекти за нотариални актове и завещания, на нотариални покани, молби за приемане и отказ от наследство, пълномощни;

6. изпълнение на завещания;

7. управление на имущество, пазене на описано или дадено в обезпечение имущество;

8. изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри;

9. извършване на всякакви други действия, свързани с правно съдействие и защита свободите, конституционните права и законни интереси на физически и юридически лица.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Пред Върховния касационен съд и Върховния административен съд страните могат да бъдат представлявани и защитавани от адвокати или от адвокати от Европейския съюз с най-малко 5-годишен юридически стаж.

Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз представлява своя клиент въз основа на писмено пълномощно.

(2) Упълномощаването пред съд може да бъде извършено и устно в съдебното заседание. В този случай упълномощаването се вписва в протокола от съдебното заседание.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може въз основа на устно упълномощаване да извърши неотложни действия, когато това се налага за запазването на правата и законните интереси на клиента. Тези действия следва да бъдат потвърдени писмено от упълномощителя.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да преупълномощава друг адвокат с правата по първоначалното пълномощно със съгласието на клиента.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да заверява преписи от даденото му пълномощно.

Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Клиентът може по всяко време да оттегли пълномощията си от адвоката или адвоката от Европейския съюз.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При неоснователно оттегляне на пълномощията адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на възнаграждение в пълен размер, а при основателно оттегляне се дължи възнаграждение само за положения труд.

Глава седма.

КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 27. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатите и адвокатите от Европейския съюз са длъжни да поддържат и повишават квалификацията си.

(2) За поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз Висшият адвокатски съвет организира Център за обучение на адвокатите.

(3) Структурата, организацията, условията, програмите за обучение и финансирането се определят с наредба на Висшия адвокатски съвет.

Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) отменя се изцяло

Глава осма.

ПРАВА НА АДВОКАТА

Чл. 29. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Пред съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и му се дължи съдействие като на съдия.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Ако на адвокат или адвокат от Европейския съюз при или по повод упражняване на професията не е оказано дължимото уважение и съдействие, адвокатският съвет по негово искане или по свой почин оправомощава един от членовете на колегията да извърши проверка по случая заедно с представител на съда, органа на досъдебното производство, административния орган или служба.

(3) Адвокатският съвет уведомява писмено ръководителя на съда, на органа на досъдебното производство, на административния орган или служба за случая и за определяне на представител, който да участва в проверката. Ръководителят е длъжен в 7-дневен срок да посочи представител и да предостави цялата информация за извършване на проверката.

(4) Ако в срока по ал. 3 не е определен представител, адвокатският съвет извършва проверка само чрез своя представител.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Въз основа на доклада от проверката адвокатският съвет, ако прецени, че е налице виновно поведение, прави предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу съдията, прокурора, следователя, разследващия полицай, разследващия митнически инспектор или за налагане на дисциплинарно наказание на длъжностното лице от ръководителя на административния орган или служба.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Налагането или отказът да се наложи дисциплинарно наказание не е пречка адвокатът или адвокатът от Европейския съюз да търси отговорност по общия ред.

Чл. 31. (Предишен текст на чл. 31, изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Съдът, органите на досъдебното производство, административните органи, частните съдебни изпълнители, нотариусите и всички други служби в страната са длъжни да осигурят на адвоката и трайно установения адвокат от Европейския съюз свободен достъп за извършване на справки по дела и да му предоставят копия от книжа и сведения само въз основа на качеството му на адвокат или на адвокат от Европейския съюз, което се удостоверява чрез представяне на карта, издадена от Висшия адвокатски съвет. При извършване на справки и получаване на копия от документи адвокатът се ползва с предимство.

(2) (Нова). Адвокатът и трайно установеният адвокат от Европейския съюз имат право на достъп до Националната база данни „Население“, поддържана от Министерството на регионалното развитие, както и до Националния автоматизиран фонд на българските лични документи - „Национален регистър на българските лични документи, при ред и условия, определени от Министерския съвет, съвместно с Висшия адвокатски съвет.

(3) (Предишна ал. 2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) С правата по ал. 1 се ползва и адвокатът от Европейския съюз, временно упражняващ адвокатската професия на територията на Република България, след представяне на пълномощно от доверителя и удостоверение по чл. 19б, ал. 3.

Чл. 32. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз в кръга на работата си има право да заверява преписи от документи, които са му предоставени във връзка или по повод защитата на правата и законните интереси на негов клиент. Пред съда и органите на досъдебното производство, както и пред всички други органи те имат силата на официално заверени документи.

(2) (Нова). Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз в кръга на дейността си има право, след съответната регистрация, да удостоверява подписите на частни документи и договори, които не подлежат на вписване, подписите и съдържанието на пълномощни по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от книжа и документи, по ред, определен от министъра на правосъдието, съвместно с Висшия адвокатски съвет.

Чл. 33. (1) Адвокатските книжа, досиета, снимки, телефони,електронни документи, компютърна техника и други средства и носители на информация са неприкосновени и не подлежат на възпроизвеждане, преглеждане, копиране, сканиране, проверка, задържане или изземване.

(2) Кореспонденцията между адвоката и неговия клиент, както и между адвокати, без оглед на начина, по който се осъществява, включително по електронен път, не подлежи на възпроизвеждане, преглеждане, копиране, сканиране, проверка и изземване.

(3) Срещите и разговорите между адвокат и негов клиент, както и между адвокати, не могат да се слушат, подслушват или записват.

(4) Адвокатът не може да дава обяснения и да бъде разпитван в процесуално качество относно: разговорите и кореспонденцията му с клиент; разговорите и кореспонденцията му с друг адвокат; делата на клиент; факти и обстоятелства, които е узнал във връзка с осъществяваната защита или съдействие.

(5) Нова Придобитите в нарушение на предходните алинеи информация, сведения, документи и други носители на информация, не могат да се използват като доказателства и доказателствени средства, а направените записи и снимки подлежат на незабавно унищожаване.

Предишна ал. 5, нова ал. 6 (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Алинеи 1 – 5 се прилагат и по отношение на адвоката от Европейския съюз, младши адвоката и адвокатския сътрудник.

Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да се среща незабавно насаме с клиента си, включително когато той е задържан (Заличават се думите „под стража”) или лишен от свобода.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) По време на срещите адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да предава и получава писмени материали във връзка с делото, съдържанието на които не подлежи на проверка.

(3) Разговорите по време на срещите не могат да се подслушват или записват, но срещите могат да бъдат наблюдавани.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При свижданията адвокатът се легитимира само с адвокатска карта, а адвокатът от Европейския съюз - с адвокатска карта или удостоверение по чл. 19б, ал. 3.

Чл. 35. (1) Защитникът не може да се откаже от поетата защита, освен ако стане невъзможно да изпълнява задълженията си по независещи от него причини. В последния случай адвокатът е длъжен да уведоми подзащитния си, за да може той да организира защитата си.

(2) Повереникът може да се откаже от поетата защита по уважителни причини, като уведоми за това доверителя си.(3) При условията на ал. 2 повереникът не дължи връщане на полученото възнаграждение.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Когато съдебното производство бъде прекратено по вина на повереника, без да може производството да продължи пред съд, друг орган или арбитраж, повереникът дължи връщане на изплатеното възнаграждение независимо от другите последици.

(5) Когато се постигне доброволно уреждане на спора или делото приключи със спогодба, помирение или споразумение между страните, внесеното възнаграждение не се връща.

(6) (Нова). Адвокатът в гражданския и административния процес може да се откаже от поетата защита по уважителни причини, като своевременно уведоми за това доверителя си и съда.

Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на възнаграждение за своя труд.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката или адвоката от Европейския съюз и клиента. Този размер трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа. (Ново изречение) При уважаване на възражение за прекомерност на договореното възнаграждение, съдът не може да присъди по ниско от двукратния размер за същото, предвидено в наредбата на Висшия адвокатски съвет.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При липса на договор, по искане на адвоката, адвоката от Европейския съюз или клиента адвокатският съвет определя възнаграждение съгласно наредбата на Висшия адвокатски съвет.

(4) Възнаграждението може да се уговори в абсолютна сума и/или процент върху определен интерес с оглед изхода на делото, с изключение на възнаграждението за защита по наказателни дела и по граждански дела с нематериален интерес.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За вземанията си, произтичащи от неизплатени възнаграждения и разноски, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс независимо от техния размер.

Чл. 38. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на:

1. лица, които имат право на издръжка;

2. материално затруднени лица;

3. роднини, близки или на друг юрист.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) В случаите по ал. 1, ако в съответното производство насрещната страна е осъдена за разноски, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на адвокатско възнаграждение. Съдът определя възнаграждението в размер не по-нисък от предвидения в наредбата по чл. 36, ал. 2 и осъжда другата страна да го заплати.

Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Паричните средства, които клиентът предоставя за разходване от адвоката или от адвоката от Европейския съюз, могат да се внесат в банка по клиентска сметка. Клиентска сметка може да разкрива както адвокат или адвокат от Европейския съюз, така и адвокатско дружество. Сумите по клиентската сметка не са част от имуществото на адвоката и на адвоката от Европейския съюз или на адвокатското дружество и не подлежат на запориране.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да удържи от постъпилите от или за неговия клиент средства сумата за своите разходи, доколкото те не са покрити от получени аванси, но е длъжен да представи отчет на клиента.

(3) По клиентската сметка могат да се превеждат суми за:

1. заплащане за разноски, държавни такси и данъци на клиента;

2. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) заплащане на хонорари на лица, различни от адвоката или адвоката от Европейския съюз;

3. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) извършване на сделки и действия от името и за сметка на клиента съобразно сключения договор между клиента и адвоката или адвоката от Европейския съюз;

4. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) други цели, предвидени в договора между адвоката или адвоката от Европейския съюз и клиента.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За внесените по клиентската сметка средства от всеки клиент се води отделна партида. До 31 януари на годината, следваща извършването на превод от клиент, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да представи на клиента отчет за изразходваните средства, освен ако в договора не е предвидена по-ранна дата.

Нов чл.39 „а“. (1) При задържане на адвокат задържащият орган е длъжен незабавно да уведоми адвокатския съвет на колегията, в която е вписан адвокатът.

(2) Оглед, претърсване или изземване в адвокатска кантора се извършва задължително в присъствието на двама адвокати, определени от Председателя на адвокатския съвет на колегията, в която е вписан адвокатът, в качеството им на поемни лица.

Нов чл. 39б. Дейността на адвоката не може да бъде обект на проверка по анонимен сигнал.

Глава девета.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДВОКАТА

Чл. 40. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да упражнява добросъвестно своята професия и чрез своето поведение при нейното упражняване и извън нея да бъде достоен за необходимите за професията доверие и уважение.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз се ръководи от върховенството на закона и е длъжен да защитава професионално правата и законните интереси на клиента си. (Думите „по най-добрия начин” се заличават).

(3) (Нова). Адвокатът и адвокатът от Европейския съюз е длъжен да пази интересите и авторитета на българската адвокатура, на нейните органи и на адвокатите и принципите на демократичното общество.

(4) (Досегашна ал. 3). (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен точно да осведоми своя клиент за неговите права и задължения.

(5) (Досегашна ал. 4). (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При упражняване на адвокатската професия, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може да си служи със средства и похвати, които противоречат на закона или на адвокатската етика.

(6) (Досегашна ал. 5). (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При изпълнение на професионалните си задължения адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да се ръководи от закона, интересите на клиента си, да бъде независим, да не допуска въздействие и влияние при осъществяване на дейността си, както от неговите лични интереси, така и от трети лица и техните интереси.

(7) (Досегашна ал. 6). (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да има кантора в населено място в района на адвокатската колегия, чийто член е. Адресът на кантората се заявява за вписване в адвокатския съвет.

(8) (Нова). Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да обяви в Адвокатския съвет електронния си адрес и номерата на средствата за комуникация с него.

(9) (Досегашна ал. 7). (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може влиза в съдебното заседание облечен с тога, изискванията за която се определят с решение на Висшия адвокатски съвет.

Нова (10). Адвокатът ежегодно да поддържа и повишава квалификацията си по ред и условия, определени в Наредба, приета от Висшия адвокатски съвет.

Чл. 41. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може да привлича клиенти чрез използването на посредници.

Чл. 42. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може да рекламира своята дейност и да използва средства за привличане на клиенти, несъвместими с разпоредбите на този закон и с правилата на адвокатската етика, включително изявления или изписване на текстове, свързани с качеството на работа, обем и успех на практиката в сравнение с други адвокати и в сравнение с размера на адвокатското възнаграждение.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да уточнява в коя област на правото практикува.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да посочва правните организации, в които членува, образованието и професионалния си опит, както и чуждите езици, които владее.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да поддържа собствена интернет страница, съдържаща професионална информация, доколкото тя не противоречи на разпоредбите на този закон и на правилата на Етичния кодекс на адвоката.

Чл. 43. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може да поема работа, за изпълнението на която знае или е бил длъжен да знае, че не притежава необходимите знания и подготовка.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може да бъде повереник или защитник на страна по дело, по което е бил съдия, съдебен заседател, прокурор, следовател или е съпруг, роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател по делото.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може да представлява или защитава едновременно и двете страни по делото, както и да приема едно и също дело от едната и от другата страна последователно, освен когато страните нямат противоречиви интереси и са дали своето писмено съгласие. Той не може да представлява или да защитава една от страните и тогава, когато по същото дело е давал съвети на другата страна.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Съдружниците адвокати и адвокати от Европейския съюз не могат да представляват или да защитават и двете страни. По наказателни дела те не могат да защитават подсъдими с противоречиви интереси.

(5) Представителство и правни съвети на свързани лица може да се осъществяват само с предварителното им писмено съгласие.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Когато защитава интересите на юридическо лице, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да не допуска те да бъдат накърнени от противоположни интереси на акционер, съдружник, управител, директор или друг, свързан с юридическото лице.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокат или адвокат от Европейския съюз, който е вписан в Националния регистър за правна помощ, е длъжен да осъществява правна помощ по реда на Закона за правната помощ, когато е определен за това.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да води възложеното дело, по което осъществява правна помощ по реда на Закона за правната помощ, със същия професионализъм, както ако е бил упълномощен от клиента.

Чл. 45. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът, както и адвокатът от Европейския съюз е длъжен да пази тайната на своя клиент без ограничение във времето.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът, както и адвокатът от Европейския съюз няма право като свидетел да разкрива факти и обстоятелства, които са му били поверени в качеството му на адвокат от негов клиент или от друг адвокат относно клиент.

Чл. 46. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може лично, чрез подставено лице или със скрит пълномощник да сключва каквито и да е сделки със своя доверител относно предмета на делото.

Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да пази книжата по делата, по които е бил повереник или защитник, в продължение на 5 години от приключването им.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да върне на клиента оригиналните документи, които е получил във връзка с изпълнението на възложената му работа.

Чл. 48. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При напускане на колегията адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да уведоми писмено адвокатския съвет, за да бъде заличен от списъка след внасяне на дължимите вноски към адвокатската колегия и Висшия адвокатски съвет, както и да обяви начина, по който е приключил изпълнението на задълженията си по поверените му дела. Едновременно с уведомлението адвокатът или адвокатът от Европейския съюз връща адвокатската си карта.

Чл. 49. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен ежемесечно да заплаща в Адвокатския съвет дължимите вноски към адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет. Редът и условията за събирането и превеждането на събраните суми в полза на Висшия адвокатски съвет се определят с негова Наредба.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокат или адвокат от Европейския съюз, който не е изпълнил задълженията си по ал. 1 за месеца, предхождащ изборите за органи на адвокатурата, не може да участва в тези избори и да бъде избиран в тези органи.

Чл. 50. (В сила от 01.01.2005 г.) (1) Адвокатът се застрахова за времето на своята професионална дейност за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения. Адвокатското дружество е длъжно да застрахова поотделно всеки от съдружниците си.

(2) Минималното задължително застрахователно покритие по застраховките се определя от Висшия адвокатски съвет.

(3) Адвокатският съвет може да договаря с едно или повече застрахователни дружества на конкурсна основа общи условия за застраховане на риска "Професионална отговорност". Договорените общи условия се свеждат до знанието на членовете на адвокатските колегии в 14-дневен срок от договарянето им.

(4) Сключените от адвокати и адвокатски дружества застрахователни договори по ал. 1 със застрахователи, различни от тези по ал. 3, трябва да осигуряват покритие не по-малко от това по ал. 2.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Алинеи 1 - 4 се прилагат и за чуждестранните адвокати и за адвокатите от Европейския съюз, които упражняват адвокатската професия на основание глава трета и глава трета "а", освен ако докажат, че имат сключена застраховка в държавата, в която е придобита адвокатската правоспособност.

Чл. 51. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За всяко виновно неизпълнение на задълженията си по този закон, по Етичния кодекс на адвоката и наредбите на Висшия адвокатски съвет, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз отговаря за причинените на клиента вреди.

Глава десета.

СЪВМЕСТНО УПРАЖНЯВАНЕ НА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ

Раздел I.

Адвокатско съдружие

Чл. 52. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокати, адвокатски дружества, адвокати от Европейския съюз и група адвокати от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България или временно упражняващи професията при условията на чл. 19г, могат да обединяват дейността си чрез договор за съдружие. Към отношенията между тях се прилагат правилата за дружеството по чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите, доколкото разпоредбите на тази глава не предвиждат друго. В договора се посочват и пределите на обединението.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) С договора за съдружие могат да се сдружават адвокати или адвокати от Европейския съюз и адвокатски дружества, вписани в регистрите на различни адвокатски колегии.

(3) Договорът се сключва в писмена форма и се регистрира в адвокатския съвет. В договора се посочва задължително общ адрес на съдружниците, който има значение и на съдебен адрес.

Чл. 53. (1) Договорът има действие след регистрирането му в адвокатския съвет.

(2) Отказът на адвокатския съвет да регистрира договора може да се обжалва пред Висшия адвокатски съвет в 14-дневен срок от деня на заседанието на адвокатския съвет, в което е постановен. Висшият адвокатски съвет се произнася по жалбата в 30-дневен срок. Решението на Висшия адвокатски съвет подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от узнаването му по реда на чл. 7, ал. 5--7.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) В случаите, в които договорът е сключен между адвокати или адвокати от Европейския съюз от различни адвокатски колегии, в него се посочва адвокатският съвет, който ще извърши регистрацията му.

Чл. 54. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Сдружените адвокати по чл. 52, ал. 1 упражняват адвокатска дейност по начин, който предполага наличието на общи клиенти, което се счита обявено с регистрацията по чл. 53.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) В книжата си всеки от сдружените адвокати, адвокати от Европейския съюз и адвокатски дружества може да посочва сдружаването с думите "в сдружение" или "в асоциация с", като изброява останалите сдружени лица или част от тях.

Чл. 55. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Сдружените адвокати, адвокати от Европейския съюз и адвокатски дружества не могат да представляват общи клиенти с противоречиви интереси.

Чл. 56. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Прекратяването на договора за съдружие, приемането и напускането на адвокат, адвокат от Европейския съюз или адвокатско дружество се регистрират в адвокатския съвет.

Раздел II.

Адвокатско дружество

Чл. 57. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатите, както и адвокатите от Европейския съюз,трайно установени на територията на Република България или временно упражняващи професията при условията на чл. 19г,могат да образуват адвокатско дружество.Адвокатското дружество е юридическо лице, което се образува от един или повече адвокати.

(2) В адвокатското дружество не могат да членуват лица, които не са адвокати.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокат, както и адвокат от Европейския съюз не може да бъде съдружник в повече от едно адвокатско дружество.

(4) Адвокатското дружество и съдружниците в него не могат да представляват клиенти, които имат противоречиви интереси.

Чл. 58. (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатското дружество се учредява с писмен договор между двама или повече адвокати или адвокати от Европейския съюз или писмен учредителен акт, когато е еднолично, които съдържат:

1. наименование на дружеството;

2. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) имената и адресите на канторите на адвокатите - съдружници. Когато учредител или съдружник е адвокат от Европейския съюз, който временно упражнява адвокатската професия на територията на Република България при условията на чл. 19г, договорът съдържа освен името на адвоката и неговия адрес в държавата, в която е трайно установен;

3. седалището и адреса на дружеството;

4. предмет на дейност;

5. вида и размера на вноските на всеки съдружник и оценката за непаричните вноски;

6. начина на разпределение на приходите и разходите;

7. начина на управление и представителство на дружеството;

8. условията за приемане на нови съдружници;

9. условията за напускане на съдружници;

10. основанията за изключване на съдружник;

11. основанията за прекратяване на дружеството;

12. начина на ликвидация на дружеството.

Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Група адвокати от Европейския съюз трайно установени на територията на Република България по реда на чл. 16, ал. 1 може да се установи на територията на Република България като адвокатско дружество.

(2) В адвокатското дружество могат да членуват самостоятелно или съвместно адвокати и адвокати от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България.

(3) Регистрацията и дейността на адвокатското дружество се извършват по реда на чл. 57, 58 и чл. 60 - 75, като заедно със заявлението и учредителния договор по чл. 58 на адвокатския съвет се представят:

1. документ от орган на адвокатурата по седалището на групата в държавата - членка по произход, в който се потвърждава нейното съществуване, както и наименованието, седалището, адресът на управление и формата на сдружаване;

2. документ, издаден от групата, с който се упълномощават определени адвокати или адвокати от Европейския съюз да учредят адвокатско дружество в Република България.

Чл. 59. (1) В наименованието на дружеството се вписват думите "адвокатско дружество", съответно „еднолично адвокатско дружество“ и имената на един или няколко съдружници. Във всички книжа на дружеството,включително и пълномощните пред съда,задължително се вписват имената на всички съдружници.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) В наименованието на адвокатското дружество не могат да се използват други думи и имена освен имената на съдружниците, с изключение на случаите по чл. 58а, когато името на дружеството може да съдържа името на групата в държавата членка по произход.

(3) Когато наименованието съдържа името на съдружник, който напуска, то може да се запази само с негово съгласие. Когато съдружникът е починал, наименованието може да се запази със съгласието на неговите наследници.

(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) В случай че съдружник в адвокатско дружество е адвокат от Европейския съюз, вписан в Единния регистър на чуждестранните адвокати, който е член на група от Европейския съюз, същият има право да използва наименованието (фирмата) й, като задължително посочва правния й статут.

Чл. 60. (1) Ако съдружниците са вписани в една адвокатска колегия, седалището на дружеството трябва да е в населено място в нейния район.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Ако съдружниците са от различни колегии, седалището на дружеството се определя по общо съгласие на съдружниците в района на една от колегиите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адресът на адвокатското дружество е в населеното място, в което е управлението на дейността му в района на колегията. В същото населено място трябва да се намира и кантората на поне един съдружник.

(4) В районите на други колегии дружеството може да открие кантори. Те подлежат на вписване в регистъра на адвокатските дружества.

Чл. 61. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатското дружество се вписва от адвокатския съвет в регистър с решение въз основа на заявление, подписано от всички адвокати, сключили учредителния договор. Към заявлението за вписване се прилага учредителният договор. Когато учредител или съдружник е адвокат от Европейския съюз, който временно упражнява адвокатската професия на територията на Република България при условията на чл. 19г, се прилагат и документите по чл. 19б.

(2) Ако учредителите са вписани в различни колегии, те определят един адвокатски съвет, в чийто регистър се вписва дружеството. Този адвокатски съвет трябва да изиска удостоверение по заявлението от адвокатските съвети, в чиито колегии има вписани съдружници учредители. Удостоверението трябва да се даде в 14-дневен срок от получаването на искането за него.

(3) Адвокатският съвет разглежда заявлението в едномесечен срок от подаването му и се произнася с решение за вписване на дружеството. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ. Отказът на адвокатския съвет да впише дружеството подлежи на обжалване от всеки съдружник в 14-дневен срок от деня на получаването на съобщението чрез посочения в учредителния договор управителен съвет или управител на дружеството пред Висшия адвокатски съвет.

(4) Висшият адвокатски съвет разглежда жалбата в едномесечен срок с призоваване на жалбоподателите. Решението на Висшия адвокатски съвет подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок по реда на чл. 7, ал. 7.

Чл. 62. (1) Към окръжните съдилища се води регистър на адвокатските дружества.

(2) Адвокатското дружество се вписва в регистъра по ал. 1 при окръжния съд по седалището на дружеството въз основа на писмено заявление на управителния съвет или управителя, към което се прилагат:

1. препис от учредителния договор;

2. трите имена, постоянните адреси и нотариално заверени образци от подписите на лицето/лицата, които представляват адвокатското дружество;

3. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2010 г.) препис-извлечение от регистъра на адвокатите, съответно от регистъра на чуждестранните адвокати при съответния адвокатски съвет за адвокатите съдружници;

4. препис от решението на адвокатския съвет за вписване на адвокатското дружество;

5. (нова - ДВ, бр. 53 от 2010 г.) документи, доказващи необходимите обстоятелства за вписване на допълнение към наименованието на адвокатското дружество в случаите по чл. 59, ал. 4.

(3) На вписване в регистъра по ал. 1 подлежат следните обстоятелства:

1. данните от учредителния договор по чл. 58, ал. 1, т. 1 - 5 и т. 12;

2. имената на членовете на управителния съвет или управителя и на лицето/лицата, които представляват дружеството;

3. настъпилите промени по т. 1 и 2.

(4) Решението на съда за учредяване на адвокатските дружества се вписва в регистъра по ал. 1. От този момент дружеството възниква като юридическо лице.

(5) Действията на учредителите, извършени от името на адвокатското дружество преди вписването му в окръжния съд, пораждат права и задължения само за лицата, които са ги извършили, и преминават по право върху адвокатското дружество от момента на възникването му.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Производството по вписването се извършва по реда на глава петдесет и пета "Вписване на юридически лица" от Гражданския процесуален кодекс.

(7) Преписи от съдебните решения за учредяване на адвокатското дружество,както и за промяна на обстоятелствата,подлежащи на вписване, се представят на съответния адвокатски съвет,както и на Висшия адвокатски съвет,за вписване на обстоятелствата в регистрите на адвокатските дружества.

(8) Регистърът по ал. 1 е публичен.

Чл. 63. (1) Адвокатското дружество може да премести седалището си в друго населено място, ако съдружник в адвокатското дружество има кантора там. Ако това населено място е в района на друга адвокатска колегия, адвокатското дружество е длъжно да подаде заявление за вписване в регистъра на тази колегия и в регистъра на съответния окръжен съд по новото седалище.

(2) Адвокатският съвет по новото седалище незабавно уведомява Висшия адвокатски съвет за отразяване на преместването в Единния регистър на адвокатските дружества и адвокатския съвет по старото седалище за заличаване на вписването в неговия регистър.

Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Членуването в адвокатско дружество не ограничава съдружниците за самостоятелно упражняване на адвокатската професия, ако друго не е предвидено в договора. В това им качество те имат всички права и задължения съгласно закона.

Чл. 65. Отношенията между съдружниците се уреждат по правилата на чл. 66, 67, 69 и 70, доколкото в дружествения договор не е предвидено друго.

Чл. 66. (1) Всеки съдружник е длъжен да внесе в дружеството определената в учредителния договор първоначална вноска. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определения срок вноската си, дължи законната лихва.

(2) Непаричната вноска, направена от съдружник, заедно с оценката й, направена от лицензиран оценител, се описват подробно в учредителния договор. Когато непаричната вноска има за предмет недвижим имот или вещно право върху недвижим имот, нотариално заверено извлечение от договора се представя за вписване в службата по вписванията при районния съд по местонахождение на недвижимия имот. Собствеността върху непаричната вноска преминава върху дружеството от момента на вписването му в регистъра на съответния окръжен съд, а когато дружеството е вече вписано - от момента на вписване на съответната промяна.

(3) Всеки съдружник е длъжен да извършва възложената му от дружеството дейност в изпълнение на сключените от дружеството договори за правна помощ съобразно своята професионална квалификация.

Чл. 67. Всеки съдружник има право:

1. на участие в управлението на дружеството;

2. на част от печалбата;

3. да бъде осведомяван за хода на общите работи;

4. да преглежда книжата на дружеството, и

5. на ликвидационен дял.

Чл. 68. (1) Участието на съдружника в дружеството се прекратява:

1. по взаимно съгласие;

2. при смърт или поставяне под запрещение;

3. при лишаване от право да упражнява адвокатската професия по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5;

4. при отписване от адвокатската колегия;

5. при изключване с решение на общото събрание;

6. с едностранно предизвестие.

(2) Прекратяването на участието е окончателно, когато отписването от колегията е завинаги. Когато съдружникът е лишен от правата да упражнява адвокатската професия по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5 за определен срок или е отписан от колегията за определен срок, прекратяването на участието в дружеството е за същия срок.

(3) При прекратяване на участие в адвокатско дружество съдружникът или неговите наследници имат право на ликвидационен дял, съответен на дела от дружественото имущество, и на част от печалбата на дружеството за годината, в която е настъпила причината за прекратяване на членството.

Чл. 69. (1) Общото събрание се състои от съдружниците и взема решения за:

1. промени в учредителния договор;

2. приемане и изключване на съдружници и за прехвърляне на дружествен дял;

3. приемане на годишния отчет и баланс, за разпределение на печалбата;

4. избор на управител или управителен съвет измежду съдружниците;

5. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

6. допълнителни вноски;

7. всички случаи, предвидени в закона.

(2) Общото събрание се свиква от управителя или управителния съвет най-малко веднъж годишно до 20 януари или по искане поне на една пета от съдружниците.

(3) Свикването става с писмена покана, получена най-малко 7 дни преди определената дата, ако не е предвидено друго в учредителния договор. Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство на дяловете на съдружниците. Те могат да се вземат и неприсъствено при заявено писмено съгласие на всички съдружници.

Чл. 70. (1) Дружеството се управлява от управителя или управителния съвет, който се състои от членове на дружеството, избрани измежду съдружниците за срок три години.

(2) Управителят или двама от членовете на управителния съвет осъществяват оперативното управление на дружеството и го представляват, включително и при сключването на договори за правна помощ с клиенти.

(3) Управителят или членовете на управителния съвет имат право на възнаграждение, което се определя при разпределението на печалбата на дружеството.

(4) Управителят или управителният съвет определят съдружника, на когото се възлага изпълнението по сключените договори за правна помощ, съобразно квалификацията и опита, натовареността и възможностите на съдружника. За възлагането управителят или управителният съвет искат мнението му.

Чл. 71. (1) За защита и представителство пред съда, органите на досъдебното производство, административните органи и служби, физическите и юридическите лица клиентът упълномощава дружеството. Управителят на дружеството преупълномощава един или няколко съдружници.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Доверителят има право да избира и да упълномощава адвокат или адвокат от Европейския съюз за процесуално представителство независимо от това, че договорът е сключен с адвокатско дружество.

Чл. 72. (1) Всеки съдружник отговаря лично за вредите, причинени на клиента. Дружеството отговаря солидарно със съдружника до размера на направените вноски.

(2) Дружеството сключва застраховка за професионална отговорност на своите членове съгласно чл. 50.

(3) (Нова). Дружеството се застрахова за вреди, причинени от дейността си.

Чл. 73. (1) Ако не е предвидено друго в дружествения договор, дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с мнозинство на дяловете;

2. по решение на адвокатския съвет при системно нарушение на закона, както и на Етичния кодекс на адвоката, от дружеството или негови членове.

(2) При прекратяване на дружеството висящите дела и преписки се разпределят между съдружниците, за което клиентите се уведомяват незабавно.

Чл. 74. Решенията на общото събрание на дружеството или действията на управителя или на управителния съвет могат да се обжалват или оспорват от всеки съдружник в 7-дневен срок от вземането им пред адвокатския съвет.

Чл. 75. (1) След прекратяване на адвокатското дружество се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

(3) Ако не е определен ликвидатор по ал. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на адвокатското дружество.

(4) Ликвидаторът се вписва в регистъра на окръжния съд. Той довършва текущите дела, събира вземанията, осребрява имуществото и удовлетворява кредиторите.

(5) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между съдружниците.

(6) След удовлетворяване на кредиторите и разпределяне на останалото имущество, дружеството се заличава от регистъра по искане на ликвидатора.

(7) Решението за заличаване от регистъра се обнародва в "Държавен вестник" и се отбелязва в регистъра на съответния съвет на адвокатската колегия и в Единния регистър на адвокатските дружества.

Чл. 75а (Нов) Адвокатът, образувал еднолично адвокатско дружество решава всички въпроси от компетентността на общото събрание, за което съставя протокол в писмена форма. За образуването, вписването, органите и техните правомощия, прекратяването и ликвидацията на едноличното адвокатско дружество се прилагат съответно разпоредбите за адвокатското дружество.

Раздел III.

Договори между адвокати и адвокатски дружества

Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокати, адвокатски дружества, адвокати от Европейския съюз и групи адвокати от Европейския съюз както трайно установени, така и временно упражняващи професията при условията на чл. 19г на територията на Република България, могат да сключват помежду си договор за сътрудничество. С договора се уговаря извършването на определена правна работа или се поема съвместно работа по определени дела.

Чл. 77. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокати, адвокатски дружества, адвокати от Европейския съюз и групи адвокати от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България или временно упражняващи професията при условията на чл. 19г, могат да сключват помежду си писмен срочен или безсрочен договор за постоянна работа срещу определено възнаграждение. Ако в договора не е уговорено друго, възнаграждението се дължи месечно.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) В случаите, когато договорът предвижда и явяване пред съд, упълномощаването се извършва от адвоката, адвоката от Европейския съюз или адвокатското дружество, сключили договора. В този случай възложителят извършва преупълномощаване със съгласието на клиента.

(3) За договора по ал. 1 намират приложение разпоредбите на договора за поръчка.

(4) Във всички случаи договорът по ал. 1 се прекратява с едномесечно писмено предизвестие, освен ако в договора е уговорено друго.

Раздел IV.

Клон (Нов - ДВ, бр. 53 от 2010 г., загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.)

Чл. 77а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Един или повече адвокати от Европейския съюз могат да упражняват адвокатска професия на територията на Република България в клон на група от Европейския съюз.

(2) В клона по ал. 1 могат да участват самостоятелно или съвместно с адвокат от Европейския съюз и адвокати.

(3) Регистрацията и дейността на клона по ал. 1 се извършват по реда на чл. 57, 58 и чл. 60 - 75, като ограничението относно броя на адвокатите по чл. 58 не се прилага. Заедно със заявлението и учредителния договор по чл. 61 на съответния адвокатски съвет се представят:

1. документ от орган на адвокатурата по седалището на групата в държавата членка по произход, в който се потвърждава нейното съществуване, както и наименованието, седалището, адресът на управление и формата на сдружаване;

2. документ, издаден от групата, с който се упълномощават определени адвокати или адвокати от Европейския съюз да учредят клон в Република България.

(4) Наименованието на клона съдържа името на групата от Европейския съюз, както и думата "клон", правния статут на групата в държавата членка по произход и поне едно от имената на съдружниците в клона, които упражняват адвокатска професия на територията на Република България.

(5) Освен в случаите по чл. 73, ал. 1 клонът се прекратява и когато единственият съдружник бъде лишен от право да упражнява адвокатска професия по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5, както и при отписване на адвокат от Европейския съюз от Единния регистър на чуждестранните адвокати, когато той е единствен съдружник.

Глава единадесета.

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Раздел I.

Общи разпоредби

Чл. 78. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатите членуват в адвокатска колегия. Адвокатът от Европейския съюз, вписан в Единния регистър на чуждестранните адвокати, членува в адвокатската колегия, в чийто регистър на чуждестранните адвокати е вписан.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатската колегия е юридическо лице и се състои от вписаните в регистрите й адвокати и адвокати от Европейския съюз.

(3) Висшият адвокатски съвет с решение определя районите и седалищата на адвокатските колегии, както и тяхното преобразуване и закриване.

(4) В съдебния район на един окръжен съд има една адвокатска колегия. По изключение с решение на Висшия адвокатски съвет в района на един окръжен съд може да се определи седалище и на повече от една адвокатска колегия.

Чл. 79. Органи на адвокатска колегия са: общо събрание, адвокатски съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на адвокатската колегия.

Раздел II.

Общо събрание на адвокатската колегия

Чл. 80. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Общото събрание се състои от адвокатите и адвокатите от Европейския съюз, вписани в регистрите на адвокатската колегия.

(2) Общите събрания са редовни и извънредни.

Чл. 81. (1)Редовното общо събрание на колегията се свиква ежегодно в последната събота или последната събота и неделя на месец януари.

(2)Общото събрание се свиква от адвокатския съвет чрез покана,обнародвана в"Държавен вестник", в която са обявени дневният ред, датата, часът и мястото на провеждане на събранието. Поканата се обнародва най-малко един месец преди провеждане на събранието.

(3)След обнародването поал. 2в дневния ред на общото събрание задължително се включват въпроси по писмено искане на поне 1/5 от членовете на колегията,направено най-малко 20 дни преди датата на събранието.

(4) Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез адвокат-пълномощник са представени 2/3 от членовете на колегията. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се провежда независимо от присъстващите членове.

(5) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(6) Гласуването е лично или чрез адвокат-пълномощник,вписан в същата адвокатска колегия. (Изр. 2 се заличава).

(7) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.)Един адвокат-пълномощник не може да представлява повече от един член на колегията.Пълномощното се представя от упълномощителя в адвокатския съвет в деня преди събранието или от упълномощения в деня на събранието.Списъкът на упълномощителите и на упълномощените се обявява на мястото на общото събрание.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Решенията се взимат с явно гласуване, освен тези за избор на органи на адвокатската колегия, както и за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната.

Чл. 81а (Нов). (1). Общото събрание избира председател на събранието, един или повече протоколисти и преброители. То може да избира комисии, които да подпомагат дейността му.

(2). На общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя на събранието и протоколистите.

Чл. 82. Редовното общо събрание:

1. разглежда отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и приема решения по него;

2. разглежда доклада на контролния съвет и приема решения по него;

3. разглежда отчета на дисциплинарния съд и приема решения по него;

4. приема бюджет на съвета на колегията за следващата финансова година;

5. определя броя на членовете на адвокатския съвет,контролния съвет,дисциплинарния съд и избира адвокатски съвет,председателна адвокатската колегия, контролен съвет, председател на контролния съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд;

6. избира делегати за общо събрание на адвокатите в страната;

7. приема решение за разпореждане с недвижими имоти на адвокатската колегия.

(2) (Нова) Когато не приеме отчета на адвокатския съвет, отчета на дисциплинарния съд или доклада на контролния съвет, общото събрание може да прекрати предсрочно мандата на съответния орган с решение, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на адвокатите, вписани в колегията. Нов избор за съответния орган се произвежда в двумесечен срок по правилата за произвеждане на редовен избор. До избора на нов орган досегашният продължава да изпълнява задълженията си. Избраният по горния ред орган довършва мандата на органа, чиито правомощия са прекратени.

Чл. 83.(1) Извънредно общо събрание се свиква по решение на адвокатския съвет,на контролния съвет или по писмено искане на 1/5 от членовете на колегията.

(2) Ако адвокатският съвет не свика извънредно общо събрание в 14-дневен срок от постъпването на искането, то се свиква задължително от Висшия адвокатски съвет.

(3) Извънредно общо събрание се свиква от адвокатския съвет и се провежда по реда, определен за свикване и провеждане на редовно общо събрание.

Чл. 84. Всеки член на адвокатската колегия има право да се запознае с проекторешенията и мотивите към тях, с решенията и протоколите от общото събрание. Адвокатският съвет е длъжен в седемдневен срок да му осигури възможност за запознаване с поисканите документи.

Чл. 85. (1) Решенията на общото събрание могат да се обжалват от всеки, който е имал право да участва в гласуването, пред Висшия адвокатски съвет в 14-дневен срок.

(2) Към жалбата по ал. 1 може да се присъедини всеки адвокат - член на същата колегия, и да я поддържа, включително и ако подателят я оттегли.

(3) В тридневен срок от постъпване на жалбата Висшият адвокатски съвет изпраща препис от нея на адвокатския съвет на съответната колегия. По искане на жалбоподателя Висшият адвокатски съвет може да спре изпълнението на решението на общото събрание.

(4) (Нова) Решението на Висшия адвокатски съвет по жалбата е окончателно, освен в предвидените в този закон случаи.

Раздел III.

Адвокатски съвет

Чл. 86. (1) Адвокатският съвет се състои от:

1. при колегии до 100 адвокати - не по-малко от петима основни и двама резервни членове;

2. при колегии над 100 адвокати - не по-малко от седем основни и двама резервни членове, а за София - не по-малко от единадесет основни и шест резервни членове.

(2) В основните членове се включва по право и председателят на адвокатската колегия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За членове на адвокатския съвет могат да бъдат избирани членове на адвокатската колегия,които имат най-малко 10 години адвокатски стаж.

(4) При невъзможност да се избират членове,отговарящи на изискванията по ал. 3, е допустимо избирането на членове на адвокатския съвет с най-малко 5 години адвокатски стаж.

Чл. 87. (1) Резервните членове участват в заседанието на адвокатския съвет със съвещателен глас, освен в случаите по чл. 88, ал. 3.

(2) При напускане или отсъствие в продължение на три месеца на основен член на адвокатския съвет той се замества с всички права от резервен член, получил най-голям брой гласове при избора. При равен брой гласове с предимство се ползва адвокатът с по-дълъг адвокатски стаж.

Чл. 88. (1) Адвокатският съвет провежда редовното си заседание най-малко веднъж в месеца.

(2) Извънредни заседания се свикват по решение на адвокатския съвет или по писмено искане на 1/3 от основните членове на съвета, отправено до председателя на колегията. В случаите по изречение първо заседанието се свиква в 7-дневен срок от председателя,а при отказ то се свиква от председателя на Висшия адвокатски съвет и се председателства от негов член.

(3) Заседанието е редовно, ако присъстват 2/3 от членовете на адвокатския съвет. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите основни членове. При равен брой гласове решаващ е гласът на председателя. При липса на кворум съставът на адвокатския съвет се допълва до необходимия кворум от присъстващите на заседанието резервни членове по реда на гласовете, получени при избора. При равен брой гласове предимство има резервният член с по-дълъг адвокатски стаж. В този случай резервните членове имат правата на основни членове, за съответното заседание.

(4) Адвокатският съвет се произнася с решения, които обявява пред адвокатската колегия.

(5) Решенията на адвокатския съвет могат да се обжалват в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл. 7.

Чл. 89. Адвокатският съвет:

1. ръководи работата на адвокатската колегия, свиква общите събрания и изпълнява техните решения;

2. следи за изпълнението на бюджета на адвокатската колегия;

Т. 3 се заличава.

3“а“ (Нова). Вписва и отписва адвокатите, младши адвокатите и адвокатските сътрудници и временното преустановяване упражняването на адвокатската професия.

4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) води регистрите на адвокатите, на младшите адвокати, на адвокатските дружества, на адвокатските сътрудници и на чуждестранните адвокати;

5. защитава професионалните права, честта и достойнството на членовете на колегията;

6. следи за изпълнение на задълженията на членовете на колегията;

7. възбужда и поддържа дисциплинарно преследване срещу членове на колегията;

8. следи за извършване на адвокатска дейност от лица, които не са адвокати и предприема необходимите мерки за преустановяване на дейността им;

9. посредничи за решаване на спорове между адвокати и между адвокати и клиенти;

10. управлява и стопанисва имуществото на адвокатската колегия и се разпорежда с движими вещи;

11. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) ръководи и осъществява дейността за повишаване професионалната квалификация;

12. утвърждава щата на служителите към адвокатския съвет и определя техните възнаграждения;

13. създава комисии и други органи в помощ на дейността си;

14. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.)

15. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) участва в организирането на правната помощ по реда на Закона за правната помощ;

16. свиква и организира общото събрание на колегията;

17. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) определя размера на встъпителната и месечната вноска, дължима към колегията;

17а. (Нова). избира от основните си членове до двама заместник-председатели и секретар на адвокатския съвет;

18. осъществява и други функции, определени от закона;

19. регистрира адвокатските сдружения и организира вписването им в единния регистър.

21. (Нова) Определя размера на разноските по дисциплинарните производства;

22. (Нова) Взема решения за определяне на особени представители;

Чл. 90. Секретарят на адвокатския съвет:

1. ръководи дейността по непосредствено изпълнение на решенията на адвокатския съвет и финансово-стопанската дейност;

2. организира заседанията на адвокатския съвет и подготвя материалите за него;

3. ръководи и организира работата на щатните служители и на помощния персонал;

4. координира дейността на помощните органи на адвокатския съвет;

5. осигурява технически и административно цялата дейност на адвокатската колегия.

Раздел IV.

Председател на адвокатската колегия

Чл. 91. (1) За председател на адвокатската колегия се избира член на колегията, който има най-малко 15 години адвокатски стаж.

(2) При невъзможност да бъде избран кандидат, отговарящ на изискването по ал. 1,за председател може да бъде избран и член на адвокатската колегия с не по-малко от 10 години адвокатски стаж.

Чл. 92. Председателят на адвокатската колегия:

1. представлява адвокатската колегия;

2. е председател по право на адвокатския съвет, организира и ръководи цялостната му дейност и го представлява;

3. свиква и председателства заседанията на адвокатския съвет.

Чл. 93. (1) При отсъствие на председателя той се замества от заместник-председателя. Заместник-председателят или секретарят се заместват по избор от членовете на адвокатския съвет.

(2) При предсрочно прекратяване мандата на председателя на колегията, нов председател се избира в двумесечен срок от извънредно общо събрание.

Раздел V.

Контролен съвет

Чл. 94. (1) Контролният съвет се състои от:

1. при колегия до 100 адвокати - не по-малко от трима членове;

2. при колегия над 100 адвокати - не по-малко от петима членове.

(2) За членове на контролния съвет могат да бъдат избирани членове на адвокатската колегия,които имат най-малко 10 години адвокатски стаж, а за председател -най-малко 15 години адвокатски стаж.

(3) При невъзможност да бъдат избрани членове, които отговарят на изискването на ал. 2,е допустимо избирането на членове на контролния съвет с най-малко 5 години адвокатски стаж и за председател на съвета-- с 10 години адвокатски стаж.

Алинея 4 се заличава.

Чл. 95. (1) Контролният съвет следи за правилното упражняване на бюджета и стопанисването на имуществото на адвокатската колегия, за което изготвя и изнася доклад пред общото събрание.

(2) Контролният съвет има право да упражнява и текущ контрол върху работата на адвокатската колегия и нейните органи. При констатирано нарушение той представя доклад до Висшия адвокатски съвет. Контролният съвет може да обжалва решенията на адвокатския съвет в предвидените от закона случаи.

(3) Членовете на контролния съвет могат да участват в заседанията на адвокатския съвет. (Думите „със съвещателен глас“ се заличават).

(4) (Нова). Председателят на контролния съвет организира неговата дейност и го представлява.

Раздел VI.

Дисциплинарен съд

Чл. 96. (1) Дисциплинарният съд се състои от:

1. при колегия до 100 адвокати - не по-малко от петима членове;

2. при колегия над 100 адвокати - не по-малко от седем членове, а за София - не по-малко от девет членове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За членове на дисциплинарния съд могат да бъдат избирани членове на адвокатската колегия,които имат най-малко 5 години адвокатски стаж, а за председател-- най-малко 10 години адвокатски стаж.

Чл. 97. На дисциплинарния съд като първа инстанция са подсъдни дисциплинарните дела, образувани срещу членовете на адвокатската колегия.

Чл. 98. (1) Дисциплинарният съд заседава в състав: председател и двама членове. Старшинството им се определя от продължителността на адвокатския им стаж.

(2) Съставите са постоянни и се определят с решение на всички членове на дисциплинарния съд. Промени в съставите се извършват само по необходимост с разпореждане на председателя на дисциплинарния съд.

Раздел VІІ

Избори за органи на адвокатската колегия и за делегати за общото събрание

Чл. 99. (1) (Предишен текст на чл. 99, доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Изборът на адвокатския съвет и председателя на адвокатската колегия, на делегати за общото събрание на адвокатите в страната, на контролния съвет и неговия председател, на дисциплинарния съд и на неговия председател се извършва от редовно общо събрание при тайно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите и представлявани членове на адвокатската колегия.

(2) Изборът на делегати за общо събрание на адвокатите в страната се произвежда от общото събрание с тайно гласуване. За избрани се смятат кандидатите, получили най-много гласове.

Алинеи 3, 4 и 5 се заличават.

Чл. 100. (1) Членовете на адвокатския съвет и председателят на адвокатската колегия, на контролния съвет и неговият председател, на дисциплинарния съд и неговият председател се избират за срок три години. .

(2) Член на адвокатския съвет, председател на адвокатската колегия, членна контролния съвет и негов председател, член на дисциплинарния съд и негов председател не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата в един орган.

Чл. 101. (1) Изборът на органи на адвокатската колегия и делегати за общото събрание на адвокатите в страната се провежда от избирателна комисия в състав - председател, двама членове и трима резервни членове. Съставът на избирателната комисия се определя на съвместно заседание на основните членове на адвокатския съвет, контролния съвет и дисциплинарния съд не по-късно от два месеца преди деня на избора. Промени в състава на избирателната комисия се допускат само по изключение.

(2) (Нова). Съвместното заседание се свиква от председателя на адвокатската колегия. То е редовно, когато присъстват повече половината от общия брой на членовете на всички органи. Решенията се приемат с обикновено мнозинство.

(3) (Нова). Не може да бъде член на избирателна комисия адвокат, който е предложен в орган на колегията.

(4) (Досегашна ал. 2) В своята работа избирателната комисия се подпомага от избирателни бюра в състав трима членове, чиито брой и състав се определят от адвокатския съвет.За членовете на избирателните бюра се прилага предходната алинея.

Чл. 102. (1) Избирателната комисия извършва подготовка на изборите, разглежда постъпилите жалби във връзка с провеждането на избора, като се произнася незабавно по тях с решение, което не подлежи на обжалване.

(2) Избирателната комисия регистрира и обявява кандидатите за членове на органите на адвокатската колегия и за делегати за общото събрание на адвокатите в страната и провежда самия избор.

Чл. 103. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.)Всеки член на адвокатската колегия може да предложи писмено до избирателната комисия кандидатури за председател на адвокатската колегия, председатели на дисциплинарния и на контролния съвет, за членове на органите на колегията и делегати за общото събрание на адвокатите в страната в 30-дневен срок преди датата на избора. Предложения могат да се правят до последния работен ден преди изтичане на срока. Към предложението се прилага писмено съгласие на кандидата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Избирателната комисия в тридневен срок след изтичане на срока по ал. 1 се произнася по допустимостта на постъпилите кандидатури и с решението си обявява списъка на кандидатите в канцеларията на адвокатския съвет. Всеки член на колегията в тридневен срок може да обжалва решението пред Висшия адвокатски съвет. Висшият адвокатски съвет се произнася по съществото на жалбата в тридневен срок от постъпването й с решение, което е окончателно.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Избирателната комисия обявява окончателния списък на кандидатите в канцеларията на адвокатския съвет не по-късно от 7 дни преди датата на избора.

Чл. 104. Избирателната комисия изготвя бюлетини, съдържащи трите имена на кандидатите и техния адвокатски стаж.(отпада „юридически”)

Чл. 105. (1) Изборът е таен. Гласува се с бюлетина, поставена в непрозрачен плик, който се пуска в избирателната кутия. Получаването на бюлетина и гласуването се удостоверяват с подпис на гласуващия.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Действителни са бюлетините, в които са означени необходимият брой или по-малко кандидати за съответния орган, съответно броя на делегатите за общото събрание на адвокатите в страната, както и само едно име за председател на съответния орган.

Чл. 106. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) След приключване на избора избирателната комисия разпечатва избирателните кутии в присъствието на двама членове на адвокатската колегия, неангажирани в изборния процес и избрани предварително от общото събрание. Преброяването на бюлетините е публично и се извършва от съответните изборни бюра.

(2) За резултата от избора избирателната комисия съставя протокол в два екземпляра, в който се обявяват окончателните резултати.

(3) В протокола се вписват: общият брой на гласувалите, на действителните и недействителните бюлетини; бюлетините, подадени поименно за всеки кандидат; имената на избраните председател на адвокатската колегия, членове на адвокатския съвет, председател и членове на контролния съвет, председател и членове на дисциплинарния съд, делегати за общото събрание на адвокатите в страната, както и броят на гласовете, с които са избрани. Протоколът се подписва от председателя и членовете на избирателната комисия, след което с нарочно решение избирателната комисия се произнася за резултата от избора. Решението и протоколът се обявяват на публично място в адвокатския съвет в първия работен ден, следващ деня на избора.

(4) Решението на избирателната комисия, с което се обявява резултатът от избора, подлежи на обжалване по реда на чл. 7 в 7-дневен срок от обявяването му.

(5) Бюлетините, пълномощните и другите книжа се подреждат и запечатват в избирателните кутии. Те се съхраняват в канцеларията на колегията до влизане в сила на решението, с което избирателната комисия се произнася за резултата от избора, и се унищожават с решение на новоизбрания адвокатски съвет.

(6) Протоколите на избирателната комисия и избирателните бюра се пазят 5 години от деня на избора.

Чл. 107. (1) (Предишен текст на чл. 107 - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Избрани са кандидатите, получили повече от половината от гласовете от действителните бюлетини. При избори за делегати за общото събрание на адвокатите в страната избрани са кандидатите, получили най-голям брой гласове. Ако последните кандидати имат равен брой гласове, избрани са тези с по-дълъг адвокатски стаж.

(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) За резервни членове са избрани кандидатите, получили най-голям брой гласове след основните членове. При равен брой гласове избрани са кандидатите с по-дълъг адвокатски стаж.

Чл. 108. (1) В резултат на проведения избор, ако не е попълнен някой от органите на адвокатската колегия, се провежда допълнителен избор в първата неделя на месец февруари. Часът и мястото на допълнителния избор се определят и съобщават на членовете на колегията с поканата за свикване на общото събрание.

(2) При провеждане на допълнителен избор за председател на адвокатската колегия, за председател на контролния съвет и за председател на дисциплинарния съд в изготвената предварително бюлетина се вписват трите имена на двамата кандидати,получили най-много гласове при първоначалния избор.

(3) За резултата от избора се съставя протокол по чл. 106, ал. 2.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2010 г.) Допълнителният избор се провежда по изискванията за редовния избор. За избрани се обявяват кандидатите, получили най-голям брой гласове. При равен брой гласове избрани са тези с по-дълъг адвокатски стаж.

Чл. 109. (1) Ако изборът за органи на адвокатската колегия и за делегати за общото събрание на адвокатите в страната бъде обявен за незаконосъобразен по реда на чл. 7,нов избор се провежда не по-късно от два месеца.

(2) Датата на избора се насрочва от адвокатския съвет и се съобщава на членовете на адвокатската колегия по реда за свикване на общо събрание.

(3) Новият избор се провежда по правилата, предвидени за редовния избор.

(4) До решаването на повдигнатите спорове по редовността на избора за органи на адвокатската колегия досегашните органи продължават да изпълняват задълженията си.

Чл. 110. Новоизбраните органи на адвокатската колегия встъпват в задълженията си в 7-дневен срок от датата на избора, ако решението на избирателната комисия за обявяване на резултата от избора не е обжалвано, съответно в 7-дневен срок от окончателното решение, с което жалбите не са уважени.

Глава дванадесета.

ВИСШИ ОРГАНИ НА АДВОКАТУРАТА

Раздел I.

Общо събрание на адвокатите от страната

Чл. 111. (1) (Нова) Общото събрание на адвокатите от страната е редовно и извънредно.

(2) (Досегашна ал. 1) Редовното общо събрание се свиква ежегодно от Висшия адвокатски съвети се провежда през последната събота или събота и неделя на месец февруари. До 15 януари Висшият адвокатски съвет е длъжен да изпрати на адвокатските колегии писмена покана, в която се посочват дневният ред,датата, часът и мястото на провеждане на събранието.

(3) (Нова) Извънредното общо събрание се свиква по решение на Висшия адвокатски съвет, на Висшия контролен съвет или по писмено искане на 1/3 от председателите на адвокатските колегии. То се свиква с писмена покана от Висшия адвокатски съвет в двумесечен срок от постъпване решението или искането за неговото свикване. В поканата се посочват дневният ред, датата, часът и мястото на провеждане на събранието. Тя се изпраща до адвокатските колегии най-късно един месец преди датата на събранието. Извънредното общо събрание се провежда по реда за провеждане на редовно общо събрание.

(4) (Досегашна ал. 2) Председателите на адвокатските колегии са длъжни да уведомят избраните от общите събрания на колегиите делегати за свикването на общото събрание на адвокатите от страната.

(5) (Досегашна ал. 3) Общото събрание на адвокатите от страната е редовно, ако присъстват лично или са представени чрез делегат-пълномощник най-малко 2/3 от делегатите. При липса на кворум събранието се отлага с един час и се провежда независимо от броя на присъстващите.

(6) (Досегашна ал. 4) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите делегати. Гласуването е явно, освен за избор на Висш адвокатски съвет и на председател на адвокатурата в България, на Висш контролен съвет и негов председател и на Висш дисциплинарен съд и негов председател.

(7) (Нова) Допуска се гласуване по пълномощие, като един делегат може да представлява само един делегат от същата колегия. Упълномощеният представя изрично пълномощно при регистрацията си за участие в общото събрание.

Чл. 111а (Нов) (1). Общото събрание на адвокатите в страната избира председател на събранието, един или повече протоколисти и преброители. То може да избира комисии, които да подпомагат работата му.

(2). На общото събрание на адвокатите в страната се води протокол, който се подписва от председателя на събранието и протоколистите.

Чл. 112. (1) Общото събрание на адвокатите от страната се състои от представители на адвокатските колегии при норма на представителство един делегат на 40 адвокати.

(2) Ако колегията е с по-малко от 40 членове, тя се представлява от един делегат.

(3) Когато броят на членовете на колегията е с над 40 членове, но не съответства на установена норма на представителство, на повече от 20 членове се избира един делегат.

(4) В общото събрание на адвокатите от страната участват по право без право на глас председателите на адвокатските колегии и секретарите на адвокатските съвети, както и членовете на висшите органи на адвокатурата.

(5) Делегатите, избрани за общото събрание, запазват мандата си до избора на нови делегати.

Чл. 113. (1) Общото събрание на адвокатите от страната:

1. разглежда отчета на Висшия адвокатски съвет, доклада на Висшия контролен съвет и отчета на Висшия дисциплинарен съд и приема решения по тях;

2. избира председател на адвокатурата в България, членове на Висшия адвокатски съвет, председател и членове на Висшия дисциплинарен съд, както и председател и членове на Висшия контролен съвет;

3. (Нова) приема бюджета на Висшия адвокатски съвет за следващата финансова година;

4. (Нова) приема решения по всички други въпроси, поставени за обсъждане и решаване от общото събрание на адвокатите в страната.

(2) (Нова) Когато не приеме отчета на Висшия адвокатски съвет, отчета на Висшия дисциплинарен съд или доклада на Висшия контролен съвет, общото събрание на адвокатите в страната може да прекрати предсрочно мандата на съответния орган с решение, прието с мнозинство 2/3 от общия брой на делегатите. Нов избор за съответния орган се произвежда в двумесечен срок по правилата за произвеждане на редовен избор. До избора на нов орган досегашният продължава да изпълнява задълженията си. Избраният по горния ред орган довършва мандата на органа, чиито правомощия са прекратени.

(3) (Нова) Решенията на общото събрание на адвокатите от страната са задължителни за изпълнение от висшите органи на адвокатурата, адвокатските колегии, техните органи и от всички адвокати.

Чл. 114. (1) Доколкото в този раздел не е предвидено друго, изборът на председател на адвокатурата в България, членове на Висшия адвокатски съвет, на председател и членове на Висшия дисциплинарен съд,както и за председател и членове на Висшия контролен съвет, се извършва от общото събрание на адвокатите от страната по правилата, предвидени за избор на органи на адвокатската колегия.

(2) Членовете и председателите на висшите органи на адвокатурата се избират за срок 4 години,

(3) Предложенията за кандидатите за членове на съответните органи, включително за председател на адвокатурата в България, за председатели на Висшия контролен съвет и на Висшия дисциплинарен съд, трябва да бъдат направени във Висшия адвокатски съвет в 30-дневен срок преди датата на общото събрание. Към предложението се прилага писмено съгласие на кандидата.

(4) В 14-дневен срок преди деня на избора избирателната комисия изпраща на адвокатските съвети предложените кандидатури, които незабавно ги обявяват.

Чл. 115. (1) Никой не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата в един орган.

(2) Не може да бъде член на висш орган на адвокатурата адвокат, който е избран в орган на адвокатска колегия.

Чл. 116. (1) Делегат на общото събрание на адвокатите от страната може да оспори законосъобразността на избора с жалба чрез Висшия адвокатски съвет пред Върховния касационен съд в 7-дневен срок от обявяването на резултатите от избора.

(2) Върховният касационен съд разглежда жалбата в 14-дневен срок от постъпването й в открито заседание в състав под председателството на председателя на съда и с участието на главния прокурор или негов заместник и се произнася с решение в 14-дневен срок. По делото се призовават и Висшият адвокатски съвет и избирателната комисия, постановила обжалваното решение.

(3) Когато изборът е незаконосъобразен, Върховният касационен съд предписва на Висшия адвокатски съвет провеждане на нов избор. Общото събрание на адвокатите от страната се свиква в едномесечен срок от съобщаване на решението на Върховния касационен съд за провеждане на нов избор.

(4) До избора на нови органи досегашните продължават да изпълняват задълженията си.

Раздел II.

Висш адвокатски съвет

Чл. 117. Висшият адвокатски съвет е юридическо лице със седалище град София.

Чл. 118. (1) Висшият адвокатски съвет се състои от петнадесет членове и десет резервни членове. В основните членове се включва по право председателят на адвокатурата в България.

(2) Резервните членове участват в заседанията на съвета със съвещателен глас, освен в случаите на чл.120 ал.2

(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За членове на Висшия адвокатски съвет могат да бъдат избирани членове на адвокатски колегии, които имат най-малко 15 години адвокатски стаж.

(4) При напускане или отсъствие в продължение на повече от три месеца на основен член той се замества с всички права от резервния член, получил най-много гласове при избора. При равен брой гласове предимство има резервният член с по-дълъг адвокатски стаж.

Чл. 119. (1) Висшият адвокатски съвет избира от основните си членове двама заместник-председатели и главен секретар.

(2) Висшият адвокатски съвет определя помощни органи, които се ръководят от членове на съвета.

Чл. 120. (1) Висшият адвокатски съвет заседава най-малко веднъж в месеца. Съветът може да бъде свикан на извънредно заседание от председателя или от 1/3 от членовете с писмена покана до останалите, изпратена в 14-дневен срок преди заседанието.

(2) Заседанието е редовно,ако присъстват 2/3 от основните членове на Висшия адвокатския съвет.Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите основни членове. При равен брой гласове решаващ е гласът на председателя. При липса на кворум съставът на Висшия адвокатския съвет се допълва до необходимия кворум с присъстващите на заседанието резервни членове по реда на гласовете, получени при избора. При равен брой гласове предимство има резервният член с по-дълъг адвокатски стаж. В този случай резервните членове имат правата на основни членове за съответното заседание.

(3)В заседанията на Висшия адвокатски съветучастват: 1/4 от председателите на адвокатските колегии от страната;председателят на Висшия контролен съвет и председателят на Висшия дисциплинарен съд. В рамките на мандата на Висшия адвокатски съвет всекиедин от председателите на адвокатските колегии участва за срок от една година. Графикът за участие се обявява на първото заседание на новоизбрания Висш адвокатски съвет. В заседанията на Висшия адвокатски съвет може да участват и заместник-председател на Софийската адвокатска колегия, както и председатели на адвокатски колегии извън посочените в изречение първо.

Чл. 121. (1) Висшият адвокатски съвет издава наредбите, предвидени в закона, и приема Етичния кодекс на адвоката.

(2) По въпроси от текущата си дейност, както и в случаите, предвидени в този закон, Висшият адвокатски съвет се произнася с решение.

(3) (Нова) Решенията на Висшия адвокатски съвет относно организацията и управлението на адвокатурата се изпращат на председателите на адвокатските колегии и се публикуват на електронната страница на Висшия адвокатски съвет.

Чл. 122. (1) Висшият адвокатски съвет:

1. свиква и провежда общо събрание на адвокатите от страната и подготвя и представя отчет пред него;

2. определя встъпителните вноски и годишните вноски на адвокатите за бюджета на Висшия адвокатски съвет въз основа на продължителността на адвокатския стаж;

3. се произнася по жалби срещу избори на органи на адвокатски съвети;

4. се произнася по жалби срещу решения на общи събрания на адвокатската колегия и срещу решения на адвокатски съвети;

5. се произнася по жалби срещу решения на адвокатските съвети относно допускането до изпит на адвокати и младши адвокати и срещу отказа за вписване в единните регистри;

6. изготвя образци за документи и книжата на адвокатските колегии и адвокатските съвети, които се водят от адвокатските съвети, и образци на протоколите на избирателната комисия и изборното бюро;

7. поддържа единните регистри на адвокатите, на младшите адвокати и на адвокатските дружества;

8. води Единния регистър на чуждестранните адвокати, на които е признато правото да се явяват като защитници пред български съд;

9. организира център за обучение на адвокати и определя условията и програмите за обучение за повишаване на квалификацията им;

10. управлява и стопанисва имуществото на Висшия адвокатски съвет;

11. дава становище по проекти за нормативни актове и прави предложения за усъвършенстване на законодателството;

12. прави предложения до председателя на Върховния касационен съд и до председателя на Върховния административен съд за издаване на тълкувателни решения и изготвя становища по тях;

13. приема щата и определя възнагражденията на служителите;

14. осигурява и одобрява разходите, свързани с дейността на Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд;

15. (Нова) организира и провежда изпита за кандидатиза адвокати и младши адвокати.

(2) (Нова) Висшият адвокатски съвет е длъжен да защитава професионалните права, честта и достойнството на адвокатите в България.

(3) (Досегашна ал. 2) Решенията на Висшия адвокатски съвет са задължителни за адвокатите и органите на адвокатурата.

Чл. 123. (1) Главният секретар на Висшия адвокатски съвет:

1. ръководи дейността по непосредствено изпълнение на решенията на Висшия адвокатски съвет и финансово-стопанската дейност и се отчита пред Висшия адвокатски съвет;

2. организира заседанията и подготвя материалите за тях;

3. координира дейността на секретарите на адвокатските съвети в страната;

4. ръководи и организира работата на служителите и на помощния персонал;

5. координира дейността на помощните органи на съвета;

6. осигурява технически и административно цялата дейност на Висшия адвокатски съвет.

(2) При отсъствие главният секретар се замества от определен от председателя член на Висшия адвокатски съвет.

Раздел III.

Председател на адвокатурата в България

Чл. 124. (1)Председателят на адвокатурата в България е председател по право на Висшия адвокатски съвет. Той организира и ръководи работата на съвета и го представлява.

(2) Председателят на адвокатурата в България изпълнява задължения, произтичащи от закона, наредбите, решенията на общото събрание на адвокатите от страната и решенията на Висшия адвокатски съвет.

Чл. 125. (1) При отсъствие на председателя той се замества от заместник-председател. При предсрочно прекратяване на правомощията му в двумесечен срок се избира нов председател от извънредно общо събрание на адвокатите от страната.

(2) Правомощията на председателя се прекратяват с изтичане или с предсрочно прекратяване на мандата,подаване на оставка,трайна невъзможност да изпълнява задълженията си поради тежко заболяванеза срок по-дълъг от една година, или смърт.

Раздел IV.

Висш контролен съвет

Чл. 126. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г) Висшият контролен съвет се състои от петима членове,включително председателя.За негови членове могат да бъдат избирани членове на адвокатски колегии,които имат най-малко 15 години адвокатски стаж.

Алинея 2 се заличава.

Чл. 127. (1) Висшият контролен съвет извършва проверки на финансовата дейност на Висшия адвокатски съвет и контролира дейността на контролните съвети на адвокатските колегии.

(2) Висшият контролен съвет се отчита пред общото събрание на адвокатите от страната.

Раздел V.

Висш дисциплинарен съд

Чл. 128. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Висшият дисциплинарен съд се състои от петнадесет членове, в това число председател. За негови членове могат да бъдат избирани членове на адвокатски колегии, които имат най-малко 15 години адвокатски стаж. Старшинството на членовете на Висшия дисциплинарен съд се определя по продължителността на адвокатския им стаж.

Чл. 129. (1) На Висшия дисциплинарен съд като първа инстанция са подсъдни дисциплинарните дела, образувани срещу членове на адвокатските съвети, на контролните съвети и дисциплинарните съдилища на колегиите, на Висшия адвокатски съвет, на Висшия контролен съвет и на Висшия дисциплинарен съд.

(2) Висшият дисциплинарен съд разглежда като втора инстанция жалбите срещу решенията на дисциплинарните съдилища при адвокатските колегии.

Чл. 130. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Висшият дисциплинарен съд разглежда делата в състав председател и двама членове. Делата срещу членове на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд се разглеждат от 5-членен състав, председателстван от председателя на Висшия дисциплинарен съд.

(2) Решенията на Висшия дисциплинарен съд като първа инстанция подлежат на обжалване чрез Висшия дисциплинарен съд до Върховния касационен съд в 14-дневен срок от постановяването им по реда на чл. 7, ал. 7.

Глава тринадесета.

Глава тринадесета.

ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ

Раздел I.

Дисциплинарни нарушения и наказания

Чл. 131. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За неизпълнение на задълженията си адвокатът, адвокатът от Европейския съюз и младши адвокатът носят дисциплинарна отговорност.

Чл. 132. Дисциплинарно нарушение е виновното неизпълнение на задълженията по този закон и Етичния кодекс на адвоката, на наредбите и решенията на Висшия адвокатски съвет и на решенията на адвокатските съвети и общите събрания, както и:

1. нарушаване на адвокатската тайна;

2. (Думите „пропуски, причинили“ се заличават) накърняване на правата и законните интереси на клиента или злоупотреба с предоставени му от него парични средства;

3. системна небрежност или очевидно невежество при изпълнение на професионалните задължения;

4. лично пряко рекламиране на професионалната си дейност, извършено в нарушение на този закон;

5. уговаряне на възнаграждение от клиенти, по-ниско от предвиденото в наредбата на Висшия адвокатски съвет за съответния вид работа освен в случаите, когато в този закон и в наредбата е предвидена такава възможност;

6. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) приемане и осъществяване на правна помощ не по установения от закона ред;

7. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) представяне на неверни данни, укриване на важни обстоятелства при приемането за адвокат или при вписването в регистъра на чуждестранните адвокати;

8. системно неизпълнение на задълженията като член на управителен, контролен или дисциплинарен орган на адвокатурата;

9. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) нарушаване на професионалната етика, морала и колегиалността спрямо други адвокати, адвокати от Европейския съюз или адвокатски сдружения;

10. уронване на престижа и достойнството на професията и нарушаване на професионалната етика и морала.

11.(Нова) неизпълнение на други задължения,предвидени в този закон, в Етичния кодекс на адвоката, в актовете нависшите органи на адвокатурата или в решенията на органите на адвокатската колегия.

Чл. 133. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За извършено дисциплинарно нарушение на адвоката, както и на адвоката от Европейския съюз се налагат следните наказания:

1. порицание;

2. глоба от една до осем минимални работни заплати;

3.лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата на следващото Общо събрание на съответната адвокатска колегия или общо събрание на адвокатите от страната;

4. лишаване от право да упражнява адвокатска професия за срок от 3 до 24 месеца;

5. лишаване от право да упражнява адвокатска професия за срок от 2 до 5 години при повторно нарушение.

(2) Наказанията по ал. 1, т. 1 и 2 могат да се налагат заедно с друго наказание. Глобата се събира в полза на адвокатската колегия.

(3) Дисциплинарните наказания се налагат, като се вземат предвид формата на вината, накърнените интереси, причините и условията, довели до извършване на нарушението, подбудите и другите смекчаващи или отегчаващи отговорността обстоятелства.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) В маловажни случаи на нарушения председателят на дисциплинарния съд може да направи лично предупреждение на провинилия се адвокат или адвокат от Европейския съюз.

Чл. 134. (1) Дисциплинарно производство се образува в срок до 1 година от откриване на нарушението и не по-късно от две години от извършването му.

(2) Дисциплинарното нарушение са смята за открито от момента, в който адвокатският съвет е узнал за нарушението.

(3) По отношение на спирането и прекъсването на давността се прилагат съответните разпоредби на Наказателния кодекс.

(4) Образуването на наказателно или административнонаказателно производство не изключва дисциплинарната отговорност и не спира давността.

(5) Независимо от спирането или прекъсването на давността дисциплинарната отговорност се изключва, ако са изтекли три години от извършването на нарушението.

Чл. 135. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Всеки дисциплинарно наказан адвокатили адвокат от Европейския съюз може да бъде реабилитиран от дисциплинарния съд, наложил наказанието, в случай,че в продължение на три години от изтичане на изтърпяване на наказанието по чл. 133, т. 1--4 и в продължение на пет години от изтърпяването на наказанието по чл.133,т. 5 не е извършил друго дисциплинарно нарушение,спрямо него няма друго висящо дисциплинарно производство, възстановил е вредите, причинени от дисциплинарното нарущениеи е заплатил дължимите вноски към адвокатската колегия и Висшия адвокатски съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При реабилитация решението за дисциплинарно осъждане се заличава от досието на реабилитирания адвокат или адвокат от Европейския съюз.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Реабилитация може да се иска и от наследниците на наказания адвокат или адвокат от Европейския съюз.

(4) Реабилитацията заличава всички последици от дисциплинарното наказание.

Раздел II.

Дисциплинарно производство

Чл. 136. (1) Дисциплинарно производство се образува с решение на адвокатския съвет, а когато е срещу член на адвокатски съвет, на контролен съвет или на дисциплинарен съд на адвокатска колегия- на Висшия адвокатски съвет, на Висшия дисциплинарен съд или на Висшия контролен съвет – с решение на Висшия адвокатски съвет, при писмено съобщение от държавни органи,юридически или физически лица,както и (Думата „авторски“ се заличава) публикации в медиите, в които се съдържат достатъчно данни за извършено дисциплинарно нарушение. При констатиране на данни за дисциплинарно нарушение адвокатският съвет или Висшият адвокатски съвет може да се самосезира.

(2) Анонимните съобщения не представляват законен повод за образуване на дисциплинарно производство.

(3) Достатъчно данни за образуване на дисциплинарно производство са налице, когато може да се направи основателно предположение за извършено дисциплинарно нарушение.

Чл. 137. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) След постъпване на съобщение за извършено дисциплинарно нарушение адвокатският съвет е длъжен да уведоми адвоката или адвоката от Европейския съюз, който може да даде обяснение в 7-дневен срок от уведомлението.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 председателят на адвокатския съвет възлага на докладчик - основен или резервен член на съвета, извършването на проверка за наличие на основание за образуване на дисциплинарно производство. Проверката следва да се извърши в едномесечен срок.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) На докладчика може да бъде направен отвод, когато адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има основателни съмнения в неговата безпристрастност. Докладчикът е длъжен да се отведе сам, ако са му известни обстоятелства, които могат да поставят под съмнение неговата безпристрастност. При основателност на отвода председателят на съвета определя нов докладчик.

(4) В случай че проверката трябва да се извърши в района на друга адвокатска колегия, тя може да се изпълни по делегация от докладчик, определен от председателя на адвокатския съвет, в чийто район ще се извърши действието.

(5) След приключване на проверката в първото заседание на адвокатския съвет докладчикът докладва писмено за резултата й. В същото заседание адвокатският съвет се произнася с решение за образуване или отказ да се образува дисциплинарно производство, както и за направените от него разноски. При необходимост адвокатският съвет разпорежда извършването на допълнителна проверка в 14-дневен срок. Ново връщане за проверка е недопустимо.

(6) Отказът за образуване на дисциплинарно производство може да се обжалва от заинтересуваното лице в 14-дневен срок от съобщението пред Висшия адвокатски съвет.

(7) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Дисциплинарно обвинение се изготвя, внася и поддържа пред дисциплинарния съд от докладчика, извършил проверката по конкретния случай, или от определен от адвокатския съвет член на съвета. Решението заедно с преписката и копие от досието на адвоката или на адвоката от Европейския съюз се изпраща на дисциплинарния съд.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Компетентният дисциплинарен съд е дисциплинарният съд на колегията, в която е вписан адвокатът или адвокатът от Европейския съюз, съответно Висшият дисциплинарен съд в случаите по чл. 129, ал. 1.

(9) За извършено дисциплинарно нарушение извън пределите на страната решението за образуване или отказът да се образува дисциплинарно производство се взема от Софийския адвокатски съвет, а дисциплинарното дело се разглежда от дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия.

(10) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатският съвет уведомява компетентния орган в държавата, където чуждестранен адвокат или адвокат от Европейския съюз, който упражнява адвокатска професия в България, е придобил адвокатска правоспособност, за извършеното от него дисциплинарно нарушение и му изпраща препис от решението за образуване на дисциплинарно производство, като при поискване му предоставя и всички налични данни и доказателства, събрани в хода на проверката.

Чл. 138. (1) Председателят на дисциплинарния съд образува дисциплинарно дело и определя състава, който ще го разгледа.

(2) Заседанието по дисциплинарното дело се насрочва не по-късно от един месец от образуването му.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Препис от дисциплинарното обвинение с писмените доказателства, заедно с уведомление за датата на заседанието, се изпраща на адвоката или адвоката от Европейския съюз (4) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може в 7-дневен срок от получаването да направи възражение и да посочи доказателства в негова подкрепа.

Чл. 139. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Дисциплинарният съд разглежда делото с участието на обвинителя, дисциплинарно обвинения адвокат или адвокат от Европейския съюз и заинтересуваното лице. Неявяването на дисциплинарно обвинения адвокат или адвокат от Европейския съюз не е пречка за разглеждане на делото.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Ако дисциплинарно обвиненият адвокат или адвокат от Европейския съюз не е уведомил адвокатския съвет за промяна на своя адрес, обявлението за образуване на дисциплинарно производство и за неговото насрочване се поставя в адвокатския съвет, като призоваването му се смята за редовно. Същото правило важи и за заинтересуваното лице, ако е променило адреса си, без да уведоми адвокатския съвет.

(3) Член на състава на съда подлежи на отвод, ако са налице основанията по чл. 137, ал. 3.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Дисциплинарно обвиненият адвокат или адвокат от Европейския съюз има право на адвокатска защита.

(5) Дисциплинарният съд допуска доказателствата, които са от значение за изясняване на делото.

(6) В дисциплинарното производство се прилагат правилата на Наказателно–процесуалния кодекс, доколкото в този закон не се съдържат други правила.

Чл. 140. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Дисциплинарният съд се произнася с решение, с което налага дисциплинарно наказание на адвоката или на адвоката от Европейския съюз или го оправдава. С решението си съдът се произнася и по разноските.

(2) Решението се взема на тайно съвещание с мнозинство на членовете на състава и се обявява чрез прочитането му от председателя на състава.

(3) Член на състава, който не е съгласен с мнението на мнозинството, подписва решението с особено мнение, което се прилага към решението.

(4) Мотивите на решението и мотивите на особеното мнение се изготвят и обявяват заедно с решението. По изключение съставът може да постанови те да се депозират в 7-дневен срок от обявяване на решението.

Чл. 141. (1) Решението на дисциплинарния съд може да се обжалва от страните в 14-дневен срок от обявяването му чрез дисциплинарния съд до Висшия дисциплинарен съд.

(2) Висшият дисциплинарен съд насрочва делото и го разглежда в срок не по-дълъг от един месец.

(3) При разглеждане на дело във Висшия дисциплинарен съд задължително участва основен или резервен член на Висшия адвокатски съвет, който дава становище по основателността на жалбата.

Чл. 142. (1) Висшият дисциплинарен съд разглежда делото по реда на чл. 138 – 140.

(2) Висшият дисциплинарен съд може да събира нови доказателства по искане на страните и служебно.

Чл. 143. (1) Разноските по дисциплинарното производство са за сметка на наказания, а в случаите на оправдаване - за сметка на адвокатския съвет, ако са направени преди внасяне на обвинението в дисциплинарния съд, и за сметка на дисциплинарния съд, от който делото е разгледано.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.).В случай че дължимите разноски не бъдат внесени от наказания адвокат или адвокат от Европейския съюз в едномесечен срок от влизане в сила на решението, принудителното изпълнение на решението в частта за разноските се допуска по искане на председателя на адвокатската колегия или на Председателя на адвокатурата в Р. България по реда на чл.411 от Гражданския процесуален кодекс Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз се вписва в списъка на неизправните към касата на колегията.

Чл. 144. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатският съвет вписва дисциплинарното наказание в досието на адвоката или на адвоката от Европейския съюз и изпраща препис от решението на Висшия адвокатски съвет, за да се отбележи в Единния регистър на адвокатите.

(2) Председателят на Висшия адвокатски съвет предприема действия за обнародване в "Държавен вестник" на решението, с което се налага дисциплинарно наказание по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5.

Чл. 145. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Принудителното изпълнение на решението,с което е наложено дисциплинарно наказание глоба,се допуска по искане на председателя на адвокатската колегия или Председателя на адвокатурата в Р. България по реда на чл.411 от Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 146. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатският съвет съхранява архива с решенията за налагане на дисциплинарни наказания до напускане на колегията от адвоката или адвоката от Европейския съюз, но не по-малко от 15 години, освен ако адвокатът е починал.

Глава четиринадесета.

АДВОКАТСКИ РЕГИСТРИ

Чл. 147. Адвокатските съвети водят регистри на адвокатите, младши адвокатите, адвокатските сътрудници, адвокатските дружества и на чуждестранните адвокати, допуснати да упражняват адвокатска професия на територията на Република България под наименованието в държавата, в която е придобита адвокатската правоспособност. Правилата за водене на регистрите се определят с наредба на Висшия адвокатски съвет.

Чл. 148. (1) Висшият адвокатски съвет води единни адвокатски регистри за адвокати, за младши адвокати, за адвокатски дружества и за чуждестранни адвокати. Правилата за водене на регистрите се определят с наредба на Висшия адвокатски съвет. В единните регистри се вписват предвидените в закона обстоятелства въз основа на данни от регистрите на адвокатските съвети.

(2) В единните регистри адвокатите се вписват и получават личен номер, чиито последни две цифри представляват код, означаващ колегията, а предшестващите цифри - поредният номер на адвоката според вписването му в регистъра на адвокатска колегия. Вписаните в един ден се подреждат по реда на постъпването на документите им. Личният номер от единния адвокатски регистър е постоянен и се вписва в адвокатската карта, в договора с клиента и в адвокатското пълномощно.(5) Висшият адвокатски съвет води единен регистър за кандидатите за вписване в адвокатурата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) По реда, предвиден в ал. 2, адвокатите от Европейския съюз се вписват в Единен регистър на адвокатите от Европейския съюз, упражняващи адвокатска професия в България.

Отменя ал. 4

Чл. 149. (1) Адвокатските регистри са публични.

(2) Вписванията в адвокатските регистри имат удостоверително действие. Смята се, че те са станали известни на третите лица от момента на обявяването им.

Глава петнадесета

(нова)

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.150. (1) Лице, което извършва или предлага извършването на адвокатска дейност по чл. 24 без да е вписано в регистъра на адвокатската колегия, се наказва с глоба от 1 000 до 2 000 лв. или имуществена санкция от 2 000 до 5000лв. ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) При повторно нарушение наказанието е глоба от 2 000 до 5 000 лева или имуществена санкция от 5 000 лв. до 10 000 лв.

(3) Нарушението е повторно, когато е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото нарушение.

Чл. 151. (1) Актовете за нарушения по предходния член се съставят от определен за това с решение на адвокатския съвет негов член, на територията на която е извършено нарушението.

(2) Наказателните постановления се издават от председателя на адвокатската колегия или оправомощен от него заместник - председател.

(3) Установяването на нарушенията, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.152. (1) Наложените глоби по влезли в сила наказателни постановления се събират по реда на чл. 411 ГПК по искане на председателя на адвокатската колегия.

(2) Сумите, събрани от наложени глоби по тази глава, се внасят по сметка на адвокатския съвет.

Чл. 153. Органите на съдебната власт, на изпълнителната власт, нотариусите, частните съдебни изпълнители, както и всички физически и юридически лица са длъжни да информират съответната адвокатска колегия за извършване на нарушения по чл.150 от ЗА.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) "Юридически стаж" е времето, през което лицето е работило на длъжност или упражнявало професия, за която се изискват юридическо образование и правоспособност, включително стаж на лицата с висше юридическо образование, които работят на длъжност съдебен помощник във Върховния касационен съд или Върховния административен съд, прокурорски помощник във Върховната касационна прокуратура или Върховната административна прокуратура, разследващ полицай с висше юридическо образование в системата на Министерството на вътрешните работи, разследващ полицай с висше юридическо образование в Министерството на отбраната или разследващ митнически инспектор в Агенция "Митници".

2. "Държава, в която е придобита адвокатска правоспособност" е държавата, в която лицето е придобило право да упражнява адвокатска професия по чл. 24, ал. 1, независимо от наименованието, под което тази дейност се упражнява, и гражданството на лицето.

3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) " Упражняването на адвокатска професия от адвокат от Европейския съюз" е действително и непрекъснато, когато е упражнявана без прекъсване в продължение най-малко на три години, освен при бременност и раждане или временна неработоспособност.

4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) "Кантора" е сграда, самостоятелен обект в сграда или част от самостоятелен обект в сграда, в която адвокатът, адвокатът от Европейския съюз или адвокатско дружество приема клиентите си, на чийто адрес адвокатът може да бъде намерен и който адрес и чийто номер на средства за комуникация са обявени в адвокатския съвет. Няколко адвокати могат да имат обща кантора и без да са съдружници.

5. "Повторно" е дисциплинарното нарушение, извършено след влизане в сила на решението, с което е наложено дисциплинарно наказание за същото нарушение, и преди настъпването на реабилитация.

6. (нова - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) "Група адвокати от Европейския съюз" е всяка форма на сдружаване на адвокати, създадена съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

7. (нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За "лица, които са извън адвокатската професия" в група за съвместно упражняване на професията от адвокати от Европейския съюз се смятат лица, които нямат качеството адвокат, но:

а) притежават изцяло или отчасти капитала на групата, или

б) използват фирмата или наименованието, под която се извършва дейността на групата, или

в) упражняват правото на вземане на решения.

§ 2. Доколкото в този закон не се предвижда друго, за реда и начина на връчване на съобщенията, включително и в дисциплинарното производство се прилага съответно Гражданският процесуален кодекс.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. (1) Лицата, придобили адвокатска правоспособност до влизането в сила на този закон, запазват правата си.

(2) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата по ал. 1 са длъжни да заявят пред съответния адвокатски съвет обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на адвокатската колегия съгласно този закон.

(3) В срока по ал. 2 съществуващите дружества по чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите са длъжни да заявят за вписване в адвокатската колегия договора и обстоятелствата, подлежащи на вписване по този закон.

§ 4. Избраните до влизането в сила на този закон органи на адвокатските колегии и на Висшия адвокатски съвет продължават да упражняват правомощията си съобразно разпоредбите и сроковете на този закон.

§ 5. Висящите производства по молби за вписване като адвокати, подадени до 1 юни 2004 г., се разглеждат по досегашния ред.

§ 6. В чл. 39 от Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г., попр., бр. 5 от 2003 г., изм., бр. 31 от 2003 г.) се правят следните допълнения:

1. В ал. 1, т. 7 след думата "прокурорите" се поставя запетая и се добавя "адвокатите".

2. В ал. 3, т. 3 след думата "прокурорите" се поставя запетая и се добавя "адвокатите".

§ 7. (1) Този закон отменя Закона за адвокатурата (обн., ДВ, бр. 80 от 1991 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 59 от 1998 г., бр. 61 от 2000 г., бр. 84 от 2003 г.).

(2) Разпоредбата на чл. 50 влиза в сила от 1 януари 2005 г.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2006 г.) Разпоредбите на чл. 11 - 19а влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

-------------------------

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 10 юни 2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби

………………………………………………………………………………………..

КЪМ ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 1996 Г., В СИЛА ОТ 07.01.1997 Г.)

§ 1. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност се правят следните изменения:

1. В чл.22 се думите „да изготвя” и „ да дава устни и писмени консултации” се заличават.

2. В чл.94 алинея втора се заличава.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)

§ 2.В чл. 142, ал.2 думата „и” се заменя с „или”.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.05.2006 Г.)

§ 3. В чл.329 се добавя нова алинея пета със следното съдържание:

(5)По време на съдебната ваканция не се връчват призовки и съобщения на адвокатите.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2005 Г.)

§ 23. Законът влиза в сила от 1 септември 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г. с изключение на глава осма, която влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.05.2006 Г.)

§ 73. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 33, т. 2 - относно заличаването на думите "и правоспособност", който влиза в сила от 3 август 2002 г. и § 20 и 60, които влизат в сила от 1 март 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)

§ 61. Кодексът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на:

1. част седма "Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз";

2. параграф 2, ал. 4;

3. параграф 3 относно отмяната на глава тридесет и втора "а" "Особени правила за признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи" с чл. 307а - 307д и част седма "Производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения" с чл. 502 - 507;

4. параграф 4, ал. 2;

5. параграф 24;

6. параграф 60,

които влизат в сила три дни след обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2010 Г.)

§ 24. Този закон въвежда изискванията на Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията.

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключение на § 10, т. 1, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2012 Г.)

§ 92. Документите по чл. 16, ал. 2, т. 1, чл. 18, т. 1, чл. 19а, ал. 6, т. 2 и 3, чл. 19б, ал. 2, чл. 31, ал. 2, чл. 58а, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 61, ал. 1 и по чл. 77а, ал. 3, т. 1 и 2, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от държавата, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 47 от 2000 г.) (ДВ, бр. 45 от 2001 г.), по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.), както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.

Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 77/249/ЕИО от 22 март 1977 година за улесняване ефективното упражняване на свободата на предоставяне на адвокатски услуги

ДИРЕКТИВА 98/5/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 февруари 1998 година относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията

РЕШЕНИЕ НА СЪДА от 24 ноември 1998 г.

Преходни и заключителни разпоредби на

Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

§ 1. Лицата, придобили адвокатска правоспособност до влизането в сила на този закон, запазват правата си.

§ 2. Лицата, придобили права на адвокатски сътрудници до влизането в сила на този закон, запазват правата си.