Адвокатурата предлага разрешение на проблема, което няма да доведе до увеличаване на разходите за персонал, помещения и техника и освен това съответства на направените наскоро промени в закона, с които се даде възможност и на съдебната власт да получава по електронен път документи от кадастъра. Както „Лекс“ писа, с тях се даде право и на геодезистите сами да издават скици.

Предложението на адвокатурата е да се промени чл. 55, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър и той да регламентира:

Орган на съдебната власт, адвокат, административен орган, лице с публични функции или организация, предоставяща обществени услуги, получили електронен документ по ал. 2 чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра или предоставен им от заинтересовано лице, могат да го разпечатат на хартиен носител и да удостоверят идентичността на съдържанието на оригинала с разпечатаното копие. Разпечатаното копие се ползва само за провежданите от тях производства или производства, в които адвокатът участва. Преписът на хартиен носител, заверен от адвокат, има силата на документ, заверен по реда на чл. 32 от Закона за адвокатурата.

„Считаме за необходимо и уместно адвокатите не само да могат да получават документи в електронен вид – скици, схеми и удостоверения от АГКК, но и да могат да заверяват като преписи на хартиен носител тези документи и да използват преписите за нуждите на осъществяваната от адвокатите дейност по предоставяне на правна защита и съдействие на гражданите и юридическите лица“, заявява ВАдС.

В предложението си съветът напомня на депутатите, че адвокатите дават устни и писмени консултации, становища, изготвят всякакви книжа и документи и осъществяват представителство на граждани и юридически лица пред всички органи и служби в страната. „Поради това законодателят е предоставил възможност на адвокатите да заверяват преписи от документи и книжа, предоставени им по повод или във връзка със защита интересите на техен клиент, като е придал на заверените от адвокат преписи качеството на официално заверени документи – чл. 32 от ЗА“, изтъква ВАдС.

И заявява, че е необходимо и адвокатите не само да могат да получават на електронен носител скици, схеми и удостоверения от кадастъра, но и да могат да ги заверяват като преписи на хартия и да ги използват в производствата, в които осъществяват процесуално представителство, както и когато предоставят консултации на клиенти.

Източник: https://news.lex.bg/адвокатите-искат-да-заверяват-...