Обръщение от председателите на адвокатските съвети


ОБРЪЩЕНИЕ

от председателите на 27-те адвокатски колегии, подкрепено единодушно от Общото събрание на адвокатите от страната на 24.02.2024 г.

Уважаеми граждани,

Уважаеми магистрати,

Председателите на адвокатски колегии изразяваме силна загриженост от начина, по който някои съдебни състави тълкуват и прилагат Решение от 25 януари 2024 г. на Съда на европейския съюз по Дело С-438/2022 г. при присъждането на направените от страните разноски за адвокатска защита. Формирането на подобна практика пряко уврежда не толкова икономическия интереси на гражданите и стопанските субекти, а лишава от предвидимост разноските в един съдебен процес и поставя под съмнение възможността да бъде осигурен достъп до съд и получаването на качествена правна помощ и защита.

С присъждането на разноски не се прави оценка на труда на адвоката, а се възстановяват направените от страните разноски в съответното производство. При отпадане на регулацията в размерите на адвокатските възнаграждения и присъждането им в пренебрежително нисък размер се стига до принизяване ролята на адвоката като специализиран участник в правосъдието, който е призван да осигури конституционно установената защита на правата на гражданите.

Съдебна практика, която не присъжда разноските на страните за адвокатска защита и следващото се достойно адвокатско възнаграждение, застрашава пряко достъпа до съд като реално ограничава възможността за осигуряване на качествена и професионална помощ от адвокат. Това пряко ще се отрази върху устоите на правовата държава.

Като си даваме сметка, че е налице спешна нужда от законодателна промяна, която да преодолее и уреди последиците от постановеното Решение от 25.01.2024 година по дело С-438/2022 г. на СЕС, призоваваме всички народни представители от 49-тото Народно събрание и всички органи със законодателна инициатива да предприемат спешни законодателни промени, които справедливо да уредят отговорността за разноски за адвокатска защита и така да гарантират достъпа до съд.

Призоваваме всички магистрати към разум и баланс при правоприлагането, доколкото определянето на разноските на страните по дела, включително разноските за адвокатска защита, осъществявана от особен представител, е свързано с легитимните очаквания на гражданите – да получат справедливо правосъдие и ефективна защита, както и с предвидимостта на правосъдието, включително относно разноските за съдебна защита пред съд.

Уверяваме гражданите, че българските адвокати ще защитаваме безусловно всички техни права и правото им на достъп до съд, включително правото им на качествена адвокатска защита – без която е невъзможно да се реализират правата им, включително и правото им да получат възстановяване на направените от тях съдебни разноски за адвокатска защита.

Правовата държава следва да осигури на своите граждани точно и еднакво прилагане на законите спрямо всички от независим и безпристрастен съд. Само тогава може да бъде възстановено липсващото усещане за справедливост. Поради това призоваваме всички граждани да търсят и защитават правата си по предвидения в закона ред, чрез подкрепата и професионална помощ от адвокати, които са задължени да оказват правна защита и съдействие, винаги със законни средства.

Вярваме, че правната общност и цялото общество разбират значимостта на проблема и ще подкрепят усилията ни за нормативна промяна и за разумно тълкуване и прилагане на закона и съдебна практика, която да гарантира достъпа до съд и адвокатската защита.