Както е известно, действащият ЗПП урежда предоставянето на безплатни за гражданите консултации и подготовката на документи, само ако са свързани със съдебно производство. Сега правната помощ се разширява и до административното производство. „Ползването на тези нови правни възможности осигурява по-бързи и евтини начини на защита при по-малко формалности, ще предотвратят внасянето на спора в съда, ще намалеят случаите на оспорване по съдебен ред и съдебните дела“, обясняват от МП.

С измененията се разширява и кръгът от хора, които получават достъп до системата за правна помощ. Към тя се добавят хората с физически и ментални увреждания, както и получилите международна закрила или ползващи се от временна закрила.

Освен това се предвижда освобождаване от съдебни такси и разноски по граждански и административни производства, включително от възстановяване на разноските за правна помощ в полза на Националното бюро за правна помощ.

Това ще става по преценка на съда в случаите, когато е допусната правна помощ по социални причини, установени с документи от съответните органи и невъзможност лицата да заплатят за защита от упълномощен адвокат.

Законопроектът регламентира, че злоупотребата с правото на правна помощ е основание за нейното прекратяване. Като злоупотребата ще е налице, ако в рамките на едно и също производство ползвателят на правната помощ е поискал замяна на адвокат три или повече пъти. Злоупотреба ще е и всяко друго недобросъвестно упражняване на правото на правна помощ, извършено в противоречие с целта на закона и правата и законните интереси на страните в производството.

Промените предвиждат и увеличаване на възнаграждението на петимата членове на НБПП, които не са променяни от 10 години.

Източник: https://news.lex.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd...