На 18 юни 2016 г. (събота) в х-л "Интернационал" в к.к. „Златни пясъци“ се проведе организираната от Висшия адвокатски съвет с помощта на Адвокатския съвет във Варна пролетна Национална конференция.

В конференцията участваха членове на висшите органи на адвокатурата (Висш адвокатски съвет, Висш контролен съвет и Висш дисциплинарен съд), както и техните председатели – Ралица Негенцова, Петър Петров и Емануил Георгиев; председателите на адвокатските колегии в страната, секретарите на адвокатските съвети в страната, както и други членове на тези съвети. Специално участие взеха членовете на Адвокатския съвет във Варна, както и неговия председател Юлиян Георгиев, които бяха домакини на конференцията.

Конференцията бе водена от членът на Висшия адвокатски съвет Милен Ралчев, адвокат от АК-Варна.

Бяха разгледани две важни за адвокатурата теми.

Първата тема бе посветена на работата на адвокатурата по чл. 150, ал. 4 от Конституцията на Република България относно упражняването на правомощието на Висшия адвокатски съвет да сезира Конституционния съд с искания за установяване на противоконституционност на закони, с които се нарушават права и свободи на гражданите. Докладчик по темата бе изтъкнатият български конституционалист проф. д-р Снежана Начева. В присъщия й академичен и увлекателен стил тя направи анализ на органите, които според чл. 150 от Конституцията могат да сезират Конституционния съд, изтъквайки важността на неправителствения характер на адвокатурата като правозащитна институция, стояща най-близко до гражданите и работеща ежедневно за реализацията на техните права и отстояването на техните свободи. Обърнато бе внимание на организационните въпроси, които трябва да реши Висшия адвокатски съвет за реализацията на новото си конституционно правомощие, както и на потенциала, който адвокатите и адвокатските съвети имат в иницирането и подпомагането на тази дейност.

Втората тема бе посветена на данъчни въпроси във връзка с дейността на адвокатите и адвокатските дружества. Докладчик по темата бе адвокат Тодор Табаков, специалист по данъчно и финансово право. Бяха засегнати подробно въпросите, свързани приложимите закони при данъчното облагане на отделните адвокати, на адвокатските дружества, на адвокатските съдружия, на членовете на адвокатските дружества и съдружия, на адвокатите-сътрудници. Обърнато бе внимание на противоречивата съдебна практика по въпроса за облагането на доходи от изпълнение на работа от адвокат-съдружник, възложена му от адвокатското дружество в изпълнение на договор с клиент. Коментирани бяха редица разяснения, свързани с режима за облагане с ДДС на доходите от адвокатска дейност.