На 22.04.2016 г. Висшият адвокатски съвет прие следното решение №1784:

След влизане в сила на решението на дисциплинарния съд, с което се налага наказанието „лишаване от право да се упражнява адвокатска професия“ за определен срок, това решение подлежи на публикация в „Държавен вестник“ (чл. 144, ал. 2 ЗА).

Срокът, в който дисциплинарно наказаният адвокат не може да упражнява адвокатската професия, започва да тече от датата на публикацията в „Държавен вестник“.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 ЗА Адвокатският съвет е длъжен да отпише дисциплинарно наказаният адвокат, считано от датата на публикацията за наложеното наказание в ДВ за времето, през което той е лишен от правото да упражнява професията.

В срока на изтърпяване на наказанието дисциплинарно наказаният адвокат не упражнява професията, поради което не дължи месечни вноски за колегията и за ВАдвС, а така също и не участва в самоуправлението на адвокатурата.

По време на изтърпяване на наказанието адвокатът е длъжен да върне адвокатската си карта в АС, където тя се съхранява.

Ако към датата на публикуването на списъка на действащите адвокати по чл. 174, ал. 4 ЗА, срокът на изтърпяване на наказанието не е изтекъл, името на дисциплинарно наказаният адвокат не се включва в този списък.

След изтърпяване на наказанието адвокатът има право да упражнява професията, като възстановява правата си с подаване на заявление до Адвокатския съвет на колегията, в която членува.

Адвокатският съвет е длъжен да разгледа това заявление на първото си заседание след постъпването му и да отрази настъпилото обстоятелство в регистъра по чл. 8, ал. 2 от Наредба № 3, като по тези въпроси с произнася с решение.

Когато се възстановяват правата на адвокат, изтърпял наказанието „лишаване от право да се упражнява адвокатска професия“, той не дължи нов встъпителен внос в колегията, в която членува.

Едва след възстановяването на правата по този ред, Адвокатският съвет може да преценява дали междувременно не са настъпили други основания за несъвместимост по чл. 4 ЗА и пречки по чл. 5 ЗА. Тези въпроси могат да бъдат разглеждани извън производството по възстановяването на правата, което има само установителен и регистърен характер.

Сред документите, които трябва да се съхраняват за всеки адвокат и които са от категорията, онагледяващи развитие или промени в статута, трябва да има и такива относно временното отписване от АК поради изтърпяване на наказанието „лишаване от право да се упражнява адвокатска професия“ за определен срок – влязло в сила решение на дисциплинарен съд, извадка от публикация в ДВ, решение на АС по чл. 22, ал. 1, т. 3 ЗА.