Улеснен и пълноценен достъп на адвокатите и гражданите до единнния портал за електронно правосъдие, както и осигуряване на свързаност с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) обсъдиха още участниците в срещата. Целта е до пролетта на 2020 г. да се създаде възможност за дистанционен достъп до електронните дела и всяка страна в процеса да може да се запознава с книжата със съдържанието им в цялост. Друга функционална възможност е предявяването на волеизявления и доказателства по електронен път чрез ЕИСС.

Процесът по въвеждане на електронното правосъдие стартира с Обявление за предварителна информация на ВСС от 30.03.2017 г. и съгласно Директива 2014/24/ЕС. Проектът „Прозрачна и ефективна съдебна система“ по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ) е съфинансиран от Европейския съюз чрез „Европейския социален фонд” и включва разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури; разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на делата от съдилищата в единен модел на процесите и разработване и внедряване на Единна информационна система на съдилищата.

В срещата участваха председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, зам.-председателят Людмил Рангелов и главният секретар Стефка Въжарова.

Негенцова и колегите й поставиха въпроса, свързан с въвеждането на електронния адрес на адвоката като възможност за връчване на съобщения . Съгласно §152 на ЗИД на АПК до 10.10.2019 г. Висшият съдебен съвет трябва да създаде техническа възможност адвокатите да изпълнят задължението си по чл. 137, ал. 2 АПК. Беше договорено, още през тази седмица Висшият адвокатски съвет да предприеме необходимите стъпки по въведеното в ал. 2 от посочения законов текст задължение. По този начин ще се актуализира отдавна остарелия и неточен регистър с електронните адвокатски адреси (имейли), и ще се улесни процедурата по т.нар. „електронно уведомление“.

Ръководството на адвокатурата уведоми представляващия ВСС за срещата, която се проведе на 14 март с председателите на адвокатските съвети от цялата страна. Припомняме, че тогава Висшият адвокатски съвет препоръча на колегите от адвокатските съвети да подадат информация за констатирани проблеми в сградите на съдилищата от страната. Беше договорено, след събирането и анализирането на тази информация, тя да бъде предоставена на ВСС, за да се предприемат конкретни стъпки.

За мен и колегите ми ще е успех, ако, освен въвеждането на Единната информационна система на съдилищата, успеем да решим изцяло въпроса със сградите на всички съдилища в София, обяви още Магдалинчев. Припомняме, че през м. декември 2017 г. Министерски съвет прехвърли по-голямата част от собствеността върху сградата на бившия механотехникум в София на Министерството на правосъдието (близо 9000 кв.м. РЗП) и се очаква съвсем скоро да започнат процедурите по ремонта й. Това ще доведе до рязко подобряване на условията за достъп и работа на магистрати, адвокати и граждани. Сериозни усилия се правят за решаване на сградния въпрос на съдилищата във Варна, текат процедури и в Благоевград, Пазарджик и др.

Бяха набелязани конкретни стъпки по публикуване на регистъра на адвокатите в единния портал за електронно правосъдие. Във връзка с това страните се договориха IT-специалистите от двете институции да се срещнат на 26 март и да обсъдят технологичните възможности за реализиране на поставените цели.

Още по темата:

http://www.vss.justice.bg/page/view/8732

http://www.vss.justice.bg/page/view/8716

http://profile-op.vss.justice.bg/uploads/files/20170330FRyb2565784/31462017031004_%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf

http://www.mjs.bg/Files/%D0%9F%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%9C%D0%A1_299_636694115892707601.pdf