В огласените днес от съвета законопроекти се предвижда, че съдът ще задължава страните по тези дела да участват в медиация. Това означава медиационна среща с продължителност от 1 до 3 часа. Т.е. задължението е за участие в процедурата, а не за постигане на споразумение.

Страните не внасят авансово разноски за тази процедура, а ги поема съдебният бюджет, но след това той си ги възстановява, съразмерно на уважената и на отхвърлената част от иска.

Ако страна не изпълни разпореждането на съда да участва в медиация, санкцията е, че ще ѝ бъдат възложени разноските по делото, независимо от изхода му. Ако и двете страни саботират медиацията, ще си разделят разноските, независимо коя е спечелила делото.

Ако страните постигнат споразумение, на ищеца ще се връща половината платена държавна такса. Предлага се следната редакция на чл. 78, ал. 9 ГПК: „При приключване на делото със спогодба или при прекратяването му поради оттегляне или отказ от иска в резултат на постигнато между страните споразумение половината от внесената държавна такса се връща на ищеца. Разноските по производството и по спогодбата остават върху страните, както са ги направили, ако не е уговорено друго“.

Т.е. важното е десезирането на съда заради постигнато споразумение, независимо дали то е сключено в процедурата по медиация.

В проекта се предвижда, че по 7 вида дела съдът също може, но не е длъжен, да задължи страните да участват в медиация. Те са за:

 1. парично или непарично вземане, произтичащо от договор, едностранна сделка, непозволено увреждане, неоснователно обогатяване или водене на чужда работа без пълномощие;
 2. съществуване, прекратяване, унищожаване или разваляне на договор или на едностранна сделка, или за сключване на окончателен договор;
 3. собственост и други вещни права върху имот или за нарушено владение;
 4. издръжка;
 5. възнаграждения или обезщетения, произтичащи от трудови правоотношения, както и за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна и за възстановяване на предишната работа;
 6. защита на членствени права в търговско дружество (чл. 71 ТЗ) или за отмяна на решение на общото събрание на дружеството (чл. 74 ТЗ), както и искове по чл. 58, ал. 1 от Закона за кооперациите и по чл. 25, ал. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 7. защита на права на интелектуална собственост по Закона за авторското право и сродните му права, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн, Закона за топологията на интегралните схеми и Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.
  „Целта е институционализиране на усилията за доброволно уреждане на спора, с оглед постигане на бързина чрез избягване на значително по-продължителната и сложна съдебна процедура, както и на баланс на интересите на страните, доколкото подпомагани от медиатора, те участват при окончателно регулиране на отношенията, предмет на делото“, се посочва в мотивите.

  От ВСС изтъкват, че един от ключовите фактори за ефективността на съдебната система е натовареността на съдилищата, от която зависи в огромна степен качеството и бързината на правораздаването.

  Източници и подробности:
  ВСС: Задължителна медиация ще обхваща над 50 хил. дела годишно - Общество - България - Новините на NOVA - NOVA

  https://news.lex.bg/%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d0%bf%d0%ba-%d0%b2%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0/

  https://defakto.bg/2022/09/20/%d0%b2%d1%81%d1%81-%...

  https://www.24chasa.bg/amp/12584763

  https://trud.bg/%D0%B2%D1%81%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0...


zid-gpk.pdf
pdf, 304 KB
zid-zm.pdf
pdf, 448 KB