Коментирани са били още предприетите до момента действия в изпълнение на § 152, чл. 1 и чл. 2 от АПК, според които в срок до 10 октомври 2019 г. ВСС трябва да създаде техническа възможност адвокатите да изпълнят задължението си по чл. 137, ал. 2 за известяване по електронен път посредством съобщения, подписани с електронен подпис. От своя страна адвокатите трябва да заявят пред ВСС, обстоятелствата подлежащи на вписване, съгласно чл. 137, ал. 2 от АПК. Уточнено е било, че на 26.03.2019 г. (вторник) да се проведе среща между IT специалистите на Висшия съдебен съвет и Висшия адвокатски съвет във връзка със съвместните действия на двете институции.

Обсъдени са били още възможностите за достъп на адвокатурата до Единния портал за електронно правосъдие, както и за осигуряване на свързаност с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), която ще бъде реализирана с изпълнението на проекта "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление".

Представителите на Висшия адвокатски съвет са поели ангажимент своевременно да предоставят информация при "констатирани системни проблеми в органите на съдебната власт, касаещи затруднен достъп до съдебните сгради и упражняване правомощията на адвокатите", уточняват от ВСС.

Магдалинчев е акцентирал върху Стратегическите цели на ВСС, сред които въвеждане на електронно правосъдие, решаване на проблема със сградния фонд за органите на съдебната власт в София, приключване на облигационните спорове за предложения терен във Варна, на който да се построи нова Съдебна палата.

Източник: http://legalworld.bg/78589.vss-i-advokaturata-obsy...

Още по темата: http://www.vss.justice.bg/page/view/8732

https://news.lex.bg/%D0%B2%D1%81%D1%81-%D0%B8-%D0%...

http://defakto.bg/2019/03/19/%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0...