исшият съдебен съвет (ВСС) единодушно отхвърли редица предложения за изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които се увеличава автономията на Националния институт на правосъдието (НИП) и се дава повече власт на директора му.

Промените в съдебния закон, с които се делегират много повече правомощия на директора на НИП и са публикувани за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието, направиха толкова силно впечатление на кадровиците, че провокираха представляващия ВСС Боян Магдалинчев да каже: „Тя засилва властта си“, имайки предвид Миглена Тачева.

В редовния дневен ред на съвета имаше точка за вземане на решение по проекта за изменение в ЗСВ. Промените се отнасят най-вече до правомощията на Инспектората на ВСС да извършва проверки на имуществените декларации на магистратите, както и до прецизиране на процедурата по атестиране, за процесуалните правила за обжалване на решенията на ВСС и за дейността на НИП.

Правната комисия на ВСС предложи да бъде изразено положително становище по проекта.

Красимир Шекерджиев обаче възрази срещу предложението за изменение на чл. 262, ал. 5 от ЗСВ, в който се казва, че при осъществяване на преподавателската дейност в НИП временните преподаватели ползват неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск. Според Шекерджиев нито един съдия няма да се съгласи да преподава временно като за това използва част от отпуската си. Според него това трябва да се промени, защото НИП ще загуби временните си преподаватели, а има амбициозни планове във връзка с обученията в института.

След тази забележка кадровиците тръгнаха да гласуват, но точно в този момент думата взе главният прокурор Сотир Цацаров, който обърна сериозно внимание на промените в текстовете, отнасящи се до НИП.

Той призова колегите си да видят §11 от проекта и следващите, защото с тях, по думите му, „много необосновано се засилва автономията на НИП за сметка на Пленума на ВСС“.

Главният прокурор обясни и какво има предвид. В сегашната разпоредба на чл. 253, т. 3 се казва, че Управителният съвет на НИП одобрява проект за бюджет на института и го представя на Пленума на съвета. Цацаров обърна внимание и на отмяната на т. 6 в чл. 253, с което, по думите му, се ликвидира правомощието на ВСС да определя числеността на служителите в института.

Не виждам и кое налага промяна в чл. 252, ал. 1 от ЗСВ, с която като орган на управление се сочат Управителният съвет на НИП и директорът на института. Целта явно е да се посочи директорът като управителен орган. Моето усещане е, че законопроектът преследва целта за повишаваше на самостоятелността на НИП, но малко или много той е обвързан с ВСС“, заяви още Цацаров.

После се спря и на промяната в чл. 262, ал. 4 от ЗСВ, в която се казва, че съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители се командироват като временни преподаватели със заповед, издадена от директора на НИП. Директорът получава по-големи правомощия от ВСС, заключи главният прокурор.

И предложи ВСС да възрази срещу посочените от него изменения с мотив, че няма основание за промяна на тези текстове.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев се изуми, че се предлага командироването на магистрати за временни преподаватели без знанието и съгласието на административните ръководители.

Забележките на главния прокурор накараха останалите членове на съвета да се зачетат по-внимателно в проекта. Това пък доведе до още възражения срещу други промени.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов изрази несъгласие с предлаганата редакция на чл. 263 от ЗСВ. В неговата алинея първа се казва, че Пленумът на ВСС по предложение на НИП приема устройствен правилник за дейността на института. В момента текстът гласи, че това става по предложение на управителния съвет. В залата се чуха реплики какво значи НИП, трябва ли да се тълкува, че всъщност е по предложение на директора, защото той става орган на управление.

Вероника Имова и Боян Новански пък привлякоха вниманието на колегите си върху друга предлагана промяна, този път в чл. 261, ал. 1 от ЗСВ. Сега текстът гласи, че съответната колегия на ВСС може да реши определени курсове да са задължителни за съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители, когато става дума за повишаване, назначаване на административни ръководители и при специализация. А се предлага следната промяна – Пленумът по предложение на колегиите и след съгласуване с директора на НИП да решава кои обучения да са задължителни за магистратите.

Според Имова текстът не трябва да се пипа, защото изцяло от компетентността на съответните колегии е да взимат решения да обученията. Тя попита и какво налага съгласувателна процедура с директора на НИП.

В залата се чу и още едно възражение – за отмяната на чл. 257 от ЗСВ, според който учебните програми на НИП се приемат от УС по предложение на директора след съгласуване с пленума на Висшия съдебен съвет.

Накрая главният прокурор предложи ВСС да вземе следното решение – одобрява проекта за изменения в ЗСВ с изключение на параграфите от 10 до 21 с мотив, че предложените промени не са необходими, действащата уредба е достатъчно подробна, ясна и обоснована.

Преди да гласуваме, погледнете още малко, дали не трябва и някой друг параграф да обсъдим“, пошегува се Боян Магдалинчев.

А негови колеги попитаха какво всъщност остава в ЗСВ във връзка с дейността на НИП, на което им отговори Цацаров: „Оставихме наставниците, дейностите и началното обучение“.

Така единодушно – с 24 гласа „за“, ВСС прие предложеното от главния прокурор на решение по законопроекта.

Източник: https://news.lex.bg