Сред задълженията на тези секретари ще бъдат изготвяне в деловодната система на съда на съобщения, писма и обявления в изпълнение на разпорежданията и резолюциите на председателя на отделението; да изпращат на страните постановените от председателите на отделения разпореждания по хода, съобразно чл.213б ал.1 от АПК и следят за редовното им връчване; да докладват на председателите на отделения постъпилите в срок отговори и писмени изявления на страните, по постановените разпореждания; да администрират образуваните производства по чл.213б ал. 2 от АПК, да обявяват в деловодната система, да изпращат на страните и да следят за редовното връчване на постановените от председателите на отделения прекратителни разпореждания по чл.213б ал.2 от АПК и др.

Въвежда се и възможност за понижаване в ранг на служители след проведена атестация. „От ключово мотивационно значение за администрацията е доразвитието на института „атестиране“ на съдебните служители. Предлаганият проект, в съответствие със Закона за съдебната власт, предвижда възможността за понижаване в ранг, но наред с това се регламентира и възможностите за повишаване в ранг, т.е. създава се цялостна атестационна и мотивационна процедура по отношение дейността на съдебните служители“, се казва в мотивите към проекта.

Самото атестиране ще се извършва по вътрешни правила, утвърдени от председателя на ВАС. Всеки служител, според професионалната си квалификация и постигнатите резултати в изпълнение на служебните си задължения, може да бъде повишен или понижен в ранг след атестиране, като ще получава и съответното възнаграждение. Повишаването в ранг ще става при три последователни не по-ниски оценки „2“ от атестирането, като е предвидено и предсрочно повишаване при „оценка 1“, която е най-високата. Ако някой служител получи две последователни оценки от „4“ и „5“ (най-ниската), ще бъде понижен в ранг.

Друго предложение е от правилника да отпаднат изискванията за назначаване на служители и регламентацията на института на „съдебните помощници“, защото критериите произтичат пряко от Закона за съдебната власт и Кодекса на труда.

В проекта се посочва, че за съдебен помощник се назначава лице, което отговаря на изискванията на закона и е издържало конкурс за съдебен служител. А организацията на дейността на съдебните помощници се определя с утвърдени от председателя на ВАС правила.

Същевременно в правилника изрично се записва работното време на служителите – от 8.30 ч. до 17 ч. с половин час обедна почивка, която ще се ползва по график така, че да може да се правят справки за граждани и адвокати без прекъсване от 9 ч. до 17 часа.

Наред с това в правилника се създават правила за стопанисването и управлението на представените на ВАС недвижим имоти, въвежда се цялостна регламентация на деловодните книги, които съдът трябва да съставя и съхранява, като практически всички азбучници, деловодни, архивни и регистърни книги получават своята регламентация, което е от значение както за дейността на съда, така и за страните по делата.

Водещ мотив за приемане на предлагания нов Правилник за администрацията на Върховния административен съд е приемането на мерки, с оглед очакванията за бързина, оперативност и ефикасност в действията на служителите. Детайлизират се дейностите, които следва да се осъществяват в администрацията на ВАС, както и структурно се обособяват ангажираните с тях служители. Това е от съществено значение за публичността и цялостната информираност на страните в производствата пред ВАС. Не на последно място, приемането на нов Правилник би дало годна управленска платформа, както с оглед актуалното състояние на действащото първично законодателство, така и предвид изискванията за по-висока отговорност и отчетност в дейността по административно управление на човешкия ресурс в съда“, се казва в мотивите към проектоправилника.

Източник: https://news.lex.bg/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B0/