Това показва проучване за оценката, която гражданите и бизнесът дават за достъпа до правосъдие, което беше представено днес в рамките на организираното от Министерството на правосъдието обществено обсъждане по темата. То е направено по метода на пряка стандартизирана анкета сред представителна извадка на 1020 граждани и 600 фирми. Резултатите от проучването представи социологът Радостина Ангелова.

То показва ясно, че хората на практика не познават достатъчно работата на съда и възможностите си да защитят правата си чрез него. Близо 75 на сто от анкетираните граждани са заявили, че изобщо не познават работата на съда (32,9%) или са частично запознати (41,5%). По-малко от 5 на сто са казали, че са напълно наясно с дейността на съда.

Сходна е ситуацията и по отношение на оценката на хората за това дали знаят как да заведат дело. Всеки трети е заявил, че няма никаква представа, а около 39% – че все пак имат някаква яснота какво да правят. Уверени, че ще могат сами да заведат дело, са 7,2% от анкетираните.

Представителите на бизнеса са малко по-подготвени за съдебни битки – 12,1% от участвалите в допитването са заявили, че са напълно запознати как се води дело.

Всъщност 60 на сто от представителите на фирми са съобщили, че са имали ситуация, която е предполагала да заведат дело.

Половината от тях обаче са се отказали да го направят. И основните причини да не се обърнат към съда са били именно тромавите процедури, продължителността на делата и недоверието в съдебната система.

Всеки четвърти предприемач е оценил високо правната защита, която е получил от адвоката си. Те са дали оценка по скала от 1 до 5, като 1 е най-слабата оценка. Проучването показва, че 27% от анкетираните бизнесмени са оценили с 4 адвоката си по делото. Оценка 3 са дали 37 на сто от тях, две по петобалната система на адвоката си са дали 8%, а изключително лошо е мнението за правното съдействие, което са получили, на 2 на сто от анкетираните.

Резултатите по отношение на адвокатската защита по дела, която са получили гражданите, са сходни. Един на всеки четирима, дава максималната оценка 5 на адвоката си. Също толкова са го оценили с 4. Но най-много – 36% от анкетираните, са поставили 3. Че са наблюдавали добра правна защита в малка или в никаква степен са отговорили 13 на сто от запитаните.

За хората най-важното, за да имат добър достъп до съд, е да няма корупция (70% от анкетираните), разходите за водене на дело да съответстват на средните доходи в страната (63%) и да има доверие в съдебната система (63%). За бизнеса водещи също са доверието на гражданите в системата (48%) и да няма корупционни практики. За разлика от гражданите обаче предприемачите сочат и друг важен фактор, за да се гарантира достъпът до съд – наличието на разбираема правна информация (47%).

Проучването е направено по проект на Министерството на правосъдието за ефективен достъп до правосъдие, финансиран от оперативна програма „Добро управление“. И показва, че като цяло гражданите и бизнесът оценяват като добър достъпа си до съд.

Зам.-министърът на правосъдието Евгени Стоянов заяви, че в рамките на проекта ще бъдат анализирани възможностите за достъп до правосъдие по различни критерии и ще бъде създаден модел на достъп до правосъдие в един окръжен съдебен район, който ще послужи като стандарт за прилагане и в останалите.

Източник: https://news.lex.bg/%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%bd/