Върховните съдии Георги Чолаков, Панайот Генков, Румяна Монова, Тодор Петков и Емилия Иванова (докладчик) заявяват, че при приемането на тази разпоредба от методиката са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Решението им още не е публикувано, а за мотивите им съобщиха от съда.

В решението си ВАС посочва, че не са изпълнени изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА всеки проект да съдържа определени мотиви – за причините, които налагат приемането му, целите които се поставят, финансовите и други средства, за прилагането на новата уредба, очакваните резултати, включително и финансовите и анализ на съответствие с правото на ЕС.

„Търсената цел за постигане на обективност, прецизност и прозрачност на медицинската експертиза не дава своя отговор в предлагания от органа подход, който е едностранен и без аргументи по отношение на некоректността на използваната досега математическа формула за изчисляване на степента на увреждането. Не е представена и надлежна финансова обосновка на проекта за изменение“, изтъкват върховните съдии.

В решението се коментира и станалото стандартно за администрацията изявление, придружаващо проектите на нормативни актове – че „предлаганият проект на акта няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет“. „Това изявление не може да бъде възприето като изпълнение на законовото изискване за посочване на финансовите средства, които ще са необходими за прилагане на акта“, заявява ВАС.

Източник: https://news.lex.bg/%d1%81%d1%8a%d0%b4%d1%8a%d1%82-%d0%be%d1%82%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be/