Въпросните решения на ВАС са постановени по подадени отрицателни установителни искове (чл. 292 АПК) срещу строителния контрол. Граждани и фирми искат съдът да установи, че е изтекла петгодишната давност за изпълнение на заповедите за премахване на незаконните им строежи. При произнасянето си обаче ВАС обсъжда и прекъсването на давността с изпращане на покана за доброволно изпълнение. Причина за това е разпоредбата на чл.282, ал.1, т.9 АПК. Тя гласи: „Изпълнителното производство се прекратява по възражение на длъжника, ако от деня, в който задължението е станало изискуемо, до получаването на поканата по чл. 277 е изтекла давността по чл. 285“, т.е. ако от деня, в който вземането е станало изискуемо, до получаване на поканата за доброволно изпълнение, са изтекли 5 години.

Съдиите от ВКС и ВАС обаче са на мнение, че това не означава, че има противоречива практика на двете съдилища по един и същи въпрос и следователно не е необходимо да излизат с тълкувателно постановление.

Те обясняват, че производството по изпълнение на административните актове и договори и съдебните решения по АПК е самостоятелно и различно от изпълнителното производство по ГПК. Като подчертават, че освен в ГПК и АПК, в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е уредено трето изпълнително производство.

Върховните съдии посочват, че има разлики в процесуалната уредба на изпълнителните производства по ГПК и АПК. „А изпълнителните действия, извършвани по реда на ГПК могат да бъдат част от изпълнението по дял пети на АПК само в две хипотези: при неприложимост на АПК за изпълнение на частните вземания на държавата и общините, за вземанията за вреди от незаконосъобразните административни актове и от принудително изпълнение и за другите частни парични вземания, породени или удостоверени от изпълнителни основания по чл.268, както и за вземанията за разноски, свързани с изпълнението, които, според чл.269, ал.2 АПК, се изпълняват по реда на Гражданския процесуален кодекс и при законовата препратка по чл.288, ал.1 АПК за изпълнение на задължение за предаване на вещ“, пишат ВКС и ВАС.

В постановлението си те заявяват, че изпращането на покана за доброволно изпълнение по ГПК (чл.428, ал.1) и по АПК (чл.277, ал.1) са процесуални действия, уредени едновременно от два кодекса, като част на две самостоятелни производства, извършвани от различни органи по изпълнението.

И посочват, че ако АПК изрично урежда каква е ролята на поканата за доброволно изпълнение (предвиждайки производството се прекратява по възражение на длъжника, ако от деня, в който задължението е станало изискуемо, до получаването на поканата за доброволно изпълнение са изтекли 5 години), то ГПК не урежда правните последици от изпращането ѝ за давността.

„Изпълнението на влезлите в сила административни актове за премахване на незаконните строежи е извън изключенията, при които изпълнителното производството и свързаните с него въпроси за прекъсването на давността се развива по реда на ГПК, попада изцяло в обхвата на приложимост на изпълнението по АПК“, коментират върховните съдии практиката, послужила като основание за сезирането им от адвокатурата.

Съдиите от ВКС Камелия Маринова и Илияна Папазова обаче не са съгласни с позицията на мнозинството и завяват, че според тях има противоречива практика на двете върховни съдилища и произнасянето им с тълкувателно постановление е необходимо.

В особеното си мнение те заявяват, че всъщност и в ГПК, и в АПК липсва норма, която да урежда последиците от изпращането на поканата за доброволно изпълнение за течението на погасителната давност. И казват, че чл.282, ал.1, т.9 АПК всъщност урежда последици от получаването на поканата.

„При наличие на общ материалноправен институт и липса на самостоятелна нормативна уредба на прекъсването на давността, освен нормата на чл.282, ал.1, т.9 АПК, че изпълнението се прекратява по възражение на длъжника, ако от деня, в който е станало изискуемо до получаване на поканата за доброволно изпълнение са изтекли пет години, то следва, че по поставения за тълкуване въпрос дали изпращането на поканата за доброволно изпълнение прекъсва погасителната давност е формирана противоречива практика на ВКС и ВАС“, пишат Маринова и Папазова.

Източник: https://news.lex.bg/%D0%B2%D0%BA%D1%81-%D0%B8-%D0%...