С решение на Висшия адвокатски съвет от 12 май 2016 г. на основание чл. 85, ал. 3 от Закона за адвокатурата е спряно изпълнението на следните решения, приети по т. 1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на адвокатите от Адвокатската колегия – Благоевград, проведено на 23 април 2016 г.:

„1. НАРЕЖДА на Адвокатски съвет Благоевград да спре осъществяване на дейността по чл. 18, т. 3 от Закона за правната помощ, като от 01.05.2016 г. не включва в дневния ред на заседанията искания за определяне на адвокати от колегията, вписани в Националния регистър за правна помощ за осъществяване на правна помощ, до приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата във вида, в който е предложен - при запазване на основните принципи на предложените промени.

2. В случай, че до 01.06.2016 г. Законопроекта не бъде приет със съответните принципни промени, НАРЕЖДА на Адвокатски съвет Благоевград от същата дата да спре и осъществяването на дейността по чл. 28 от Закона за правната помощ, освен в случаи по Закона за здравето и Закона за закрила на детето.

3. В случай, че до 01.06.2016 г. законопроект не бъде приет със съответните принципни промени, адвокатите от Адвокатска колеги Благоевград преустановяват поетапно явяването по наказателни дела във всички съдилища и пред всички органи на досъдебно производство, като от 01.06.2016 г. до 10.06.2016 г. няма да се явяват по наказателни дела всеки понеделник и вторник, от 10.06.2016 г. до 20.06.2016 г. всеки понеделник, вторник, сряда и четвъртък, а след 20.06.2016 г. — всеки ден от седмицата, безсрочно — до приемане на Законопроекта.

4. За неявяването си по наказателни дела адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград ще уведомяват своевременно съответния съд или орган на досъдебно производство във всеки случай на призоваване за заседание или извършване на действия по разследването, като към уведомлението прилагат и препис-извлечение от настоящето решение на Общото събрание.

5. Задължава Адвокатски съвет Благоевград да следи за изпълнението на това решение и в случай, че констатира неизпълнението му от адвокат от колегията, да образува дисциплинарно производство срещу същия за дисциплинарно нарушение по чл.132 от Закона за адвокатурата - неизпълнение на решение на Общото събрание на колегията.

6. Упълномощава и задължава Адвокатски съвет Благоевград да внесе по съответния ред в Народното събрание предложенията за изменения и в други закони, касаещи упражняването на адвокатската професия, утвърдени от Националните конференции на българските адвокати през 2013 г.

7. Задължава Адвокатски съвет Благоевград да уведоми незабавно Народното събрание, Висшия адвокатски съвет, съветите на всички адвокатски колегии, Министерството на правосъдието, всички съдилища, органи на досъдебно производство и администрации, както и обществеността за взетите днес решения.

8. Приема декларация на Общото събрание на Благоевградската адвокатска колегия.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА