Сред направените предложения са:

- създаване на общи правила за цялата страна за достъп до съдебните сгради в условията на действащи противоепидемични мерки, в т.ч. задължително носене на лични предпазни средства, като условие за достъп до сградите на съдилищата и съдебните зали - ръкавици, маски, шлемове и др.;

- гарантиран достъп на адвокати до съдебните дела както в адвокатските стаи, така и в деловодствата, при спазване на изискванията за социална дистанция;

- осигуряване на възможност за осъществяване на електронен обмен на документи между органите на правосъдието със страните, адвокатите, вещите лица и др. участници в процеса, особено в случаите, в които има изрично заявено желание за това;

- възможност за предварителни заявки по телефон или електронна поща;

- при насрочването на делата за открито съдебно заседание съдиите да отчитат броят на участниците в заседанието, вида на процесуалните действия, които ще се извършват и необходимото за това време с оглед недопускането на натрупване на много хора на едно място;

- избягване на насрочване на няколко дела за един и същи час;

- осигуряване на възможност на адвокатите, при насрочени дела за едни и същи дата и час, да искат отсрочване на дело за друга дата и час, въз основа на своевременно подадена молба;

- осигуряване на време за периодично осъществяване на дезинфекция в съдебните зали;

Темата за необходимост от въвеждане на специални мерки беше дискутирана още на заседанието на Висшия адвокатски съвет на 08.05.2020 г., като членовете на съвета се обединиха около това да се обобщят и други направени предложения.

В срещата участваха председателят на ВАдвС Ралица Негенцова, зам.-председателят Людмил Рангелов и главният секретар Стефка Въжарова.

След като благодари за проявената инициатива, представляващият ВСС Боян Магдалинчев отбеляза, че голяма част от направените предложения от адвокатурата вече са взети предвид и съвпадат с мерките, които работна група от състава на ВСС е предвидила.

Даниела Марчева – член на ВСС и председател на Комисията по съдебната карта, натовареност и съдебна статистика, постави акцент върху необходимостта от създаване на възможност за подаване и получаване на съдебни книжа по електронен път, получаване на информация по електронен път или по телефон.

Участниците в срещата се обединиха около разбирането, че ВАдвС и ВСС са наясно с предизвикателствата, пред които са изправени. Както и че грижата за живота и здравето на адвокати, магистрати и други участници в съдебните процедури, нямат алтернатива.

На 12 май Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди направените предложения и с Решение по протокол № 15/12.05.2020 г. прие Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия.

Правилата можете да видите от прикачения файл.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Още по темата: https://legalworld.bg/visshiiat-advokatski-syvet-i...

https://defakto.bg/2020/05/11/висшият-адвокатски-с...

https://m.dnevnik.bg/bulgaria/2020/05/11/4065390_a...

https://news.lex.bg/адвокати-предлагат-конкретни-м...