ДО

ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българската адвокатура е единственият независим професионален участник в дейността на съдебната система. Висшият адвокатски съвет олицетворява единството, независимостта и самоуправлението на адвокатурата, затова е призван да изразява позиция по важните въпроси, касаещи дейността на съдебната власт. В тези си функции и предвид процедурата пред вас,

Висшият адвокатски съвет подкрепя кандидатурата на съдия Галина Захарова, като изцяло споделя аргументите, изложени в предложението на Пленума на Върховния касационен съд от 19.10.2021 г. за издигането й като кандидат за председател на Върховния касационен съд, в доклада на Комисията за професионална етика към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, както и в писмата и изказванията в подкрепа на нейната кандидатура.

Съдия Галина Захарова притежава безспорна професионална компетентност и организационен опит за заемане на длъжността.

Нейната ерудиция, обективност, безпристрастност, независимост, отдаденост и почтеност като съдия и като административен ръководител са признати единодушно от правната общност.

Висшият адвокатски съвет счита, че концепцията на съдия Галина Захарова, представена пред Висшия съдебен съвет, доказва изключително познаване на проблемите на съда и съдържа ясни и възможни решения с акцент върху утвърждаването на независимостта и престижа на правосъдието и на водещата роля на Върховния касационен съд в този процес.

Принципът, че няма правосъдие там, където няма защита, е сред основополагащите в съдебните актове, лекциите и публичните изяви на съдия Галина Захарова. Тя е сред най-уважаваните магистрати, които имат доверието на общността заради високия й професионализъм, основан на зачитане на законността, на правилата на справедливия процес и спазването на правата на гражданите.

Считаме, че в лицето на съдия Галина Захарова, Върховният касационен съд ще има един достоен и авторитетен председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ: ..................................

(п) Д-Р ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ


Още по темата в медиите: https://defakto.bg/2022/01/11/%d0%b2%d0%b8%d1%81%d...

https://news.lex.bg/%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b8%d0%b8...