А в писмото, адресирано до председателя на Народното събрание, са направени следните предложения:

1. Да бъде изменена разпоредбата на § 5, т. 1 от ПЗР на ЗМДВИП, като бъде създадена нова точка 1а на новосъздадения член 3а, както следва:

„Нормативно определените срокове, предвидени за самоосигуряващите се лица, за лицата, работещи без трудово или служебно правоотношение, във връзка с изпълнение на задълженията им по чл. 7, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване и по чл. 40, ал.1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване, спират да текат”.

2. Да бъде изменена разпоредбата на § 27, ал. 1 от ПЗР на ЗВДВИП, като след думите „срокът по чл. 47, ал. 2”, да се добавят думите ”и по чл. 53, ал. 1”;

3. Да бъде изменена разпоредбата на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗМДВИП, като след думите „срокът по чл. 51, ал. 1”, да се добавят думите ”и § 1, т. 29 от ПЗР”;

4. Да бъде изменена разпоредбата на § 27, ал. 3 от ПЗР на ЗМДВИП, като след думите „срокът по чл. 51, ал. 1”, да се добавят думите ”и § 1, т. 29 от ПЗР”;

5. Да бъде създадена нова ал. 4, със следното съдържание:

„През 2020 година срокът за подаване на данъчна декларация по чл. 65, ал. 12 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за първото и второто тримесечие на 2020 година и за внасяне на дължимия по декларацията данък от лицата по чл. 55, ал. 1 от същия закон се удължава с един месец за съответното тримесечие.”

Направените предложения са в резултат след анализ и обобщение на десетки постъпили писма от адвокати от цялата страна.

В зависимост от развитието на безпрецедентната криза, предизвикана от пандемията от вируса COVID-19, българската адвокатура в лицето на Висшия адвокатски съвет, си запазва правото да предложи и други разумни мерки, с които да се облекчат тежките последици, които много от нейните членове изпитват и ще продължат да изпитват, се казва още в исканията до управляващите.

Пълния текст на документите можете да видите в прикачените файлове.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ