Едно от приетите предложения, които се различават от публикувания проект, е свързано с чл. 10, т. 2, а именно – „за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания до 1000 лв. – 200 лв. и за вземания над 1000 лв. - 1/2 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 2 – 7“.

Прие се и изменение в текста на чл. 8, ал. 2, т. 5 (изм. И доп. – ДВ, бр. 84 от 2016 г.), според който „в производства по обжалване на решението за откриване на процедура, решение за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата на възложител по ЗОП, възнаграждението се определя съобразно чл. 8, ал. 1 върху прогнозната стойност. В останалите случаи на обжалване на решения на Възложителя – 1000 лв.“

Размерът на възнаграждението по чл. 8, ал. 2, т. 1 беше определен на 900 лв., а по чл. 8, ал. 2, т.2 – 350 лв.

Окончателният вариант на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 за определяне на минималните адвокатски възнаграждения ще бъде публикуван на сайта на Висшия адвокатски съвет.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ