Национален конкурс за научни съчинения на свободно избрана тема от областта на римското частно право, гражданското право, вещното право, семейното и наследственото право, търговското право, международното частно право, правото на ЕС, гражданскопроцесуалното право, конституционното право и право на интелектуалната собственост.

Право на участие имат всички студенти от специалност „Право” в Юридическите факултети в страната. Поради пропускането на една конкурсна година заради извънредната епидемична обстановка, по изключение се допускат и студенти, семестриално завършили през 2020 г., без значение дали са положили държавните си изпити.

Право да участват имат и завършили юристи, като те ще се състезават в свой отделен модул.

В съчинението следва да бъдат посочени трите имена на автора, факултетът и областта, в която пише. Съчинението трябва да бъде с максимален обем от 25 страници. Критериите за оценка може да видите по-долу. В журито на конкурса ще участват изтъкнати преподаватели от няколко Юридически факултета и утвърдени юристи от практиката, които ще дадат своите рецензии за всяка една работа.

Победителите, класирани на първите места, ще получат награди на официалната церемония по награждаване и ще имат възможност да защитят своите тези на специално организираната за целта конференция, която всяка година ще се провежда в различен Юридически факултет.

Авторите на научните съчинения, класирани на първите 10 места в настоящия конкурс, могат да ги предложат за публикуване в електронно издание „Предизвикай правото!“ на следния електронен адрес: predizvikaipravoto@gmail.com, при спазване изискванията на изданието за публикуване на материали.

Оформяне на страниците: формат: А4; шрифт: Times New Roman, 12 pt, Regular; подравняване: Justify, междуредие: 1.5 Lines; полета: Top, Bottom, Left и Right по 2.5 см; номериране на страниците: долу, вдясно.

Крайният срок за участие е 27 март 2022 г.

За участие изпратете своята разработка на: saccl2021@abv.bg

Интернет страници:

https://www.smsp.bg/competitions/

https://www.challengingthelaw.com

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

1. Съдържателни – общо: 60 т., разпределени, както следва:

- Цялостно структуриран и последователен подход при анализа – 20 т.;

- Задълбочен и подробен анализ на поставените правните проблеми – 15 т.;

- Обосноваване на правни изводи и разглеждане на свързани проблеми – 10 т.;

- Изграждане на самостоятелни и оригинални тези и тяхното обосноваване – 15 т.;

2. Юридическа техника – общо: 80 т., разпределени, както следва:

а) основни (30 т.):

- Тълкуване на правната уредба и подробен анализ на нейното прилагането – 10 т.;

- Езикова и юридическа култура – 5 т.;

- Практическата приложимост на поставения проблем и представените изводи – 10 т.;

- Достъпност (разбираемост) на изложението – 5 т.;

б) допълнителни (50 т.):

- Цитиране на становища на правната литература и тяхното обсъждане – 10 т.;

- Анализ на съдебна практика и извеждане на аргументите – 10т.;

- Предложения de lege ferenda във връзка с обсъдените тези – 5 т.;

- Привеждане на практически примери, които да допълват аргументите на тезата – 15 т.;

- Сравнителноправен и/или исторически анализ - 10 т.;

3. Структурни – общо: 20 т., разпределени, както следва:

- Оригинална тема - 5 т.;

- Поставяне на ясни цели на изследването – 5 т.;

- Изграждане на систематическа структура на изложението – 5 т.;

- Ясно структурирано заключение - 5 т.

Максимален брой точки: 160 т.


ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ