Съвместяването в един орган на два вида функции – частноправни и публичноправни, особено ако се уреди доброволното събиране на вземания в частта на изпълнителното производство по ГПК, ще породи значителни проблеми при бъдещото му осъществяване и ще постави открити въпроси пред практиката, като: приложимия процесуален ред за доброволно събиране; допустимо ли е съдебните изпълнители да прилагат правилата на глава шеста ГПК при уведомяването и връчването на съобщения в това производство по доброволно събиране на вземания и последиците от неспазване на тези правила; защитните средства на страните и други лица, засегнати от доброволното събиране, срещу актовете, действията и бездействията на съдебните изпълнители в тази процедура, редът за осъществяване на имуществената отговорност за вреди и лицата, срещу която тя може да бъде осъществена – възложителят – кредитор или съдебният изпълнител, в качеството си на „извънсъдебен“ орган за доброволно събиране на вземания, се казва още в становището на Висшия адвокатски съвет.


Цялото становище вижте тук: https://www.vas.bg/p/s/t/stanovishte-426a-gpk-7357.pdf
Още по темата: https://news.lex.bg/%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F-%D1%87%D1%81%D0%B8/

http://defakto.bg/2019/05/21/%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE/