1. Висшият адвокатски съвет функционира пълноценно в условия на въведеното извънредно положение, като е осигурил възможност за контакти по следния начин:

а) работното време на деловодството е без промяна – от понеделник до петък, от 08.30 до 17.00 ч.

б) създаден е график за дежурства в рамките на обичайното работно време на служители от администрацията на Висшия адвокатски съвет в сградата на ВАдвС.

в) телефоните за връзка са посочените на сайта на Висшия адвокатски съвет - 02 986 28 61, 02 987 55 13, 02 987 5859.

г) имейл за връзка arch@vas.bg , като при постъпване на имейли от адвокати и/или граждани, същите се докладват незабавно на оперативното ръководство на ВАдвС.

2. Считано от 16.03.2020 г. е осигурена възможност за получаване на входящ номер на документи по електронен път (на имейл на подателя).

3. Пощата на хартия, адресирана до ВАдвС, се приема от служител и се докладва на председател и на главния секретар.

4. Определените лица за администриране на сайта, в т.ч. и публикуваните информации в него, са под непосредственото ръководство на председателя и главния секретар в режим на дистанционна съгласуваност.

5. Оперативното ръководството на Висшия адвокатски съвет е в постоянна връзка с ръководството на Народното събрание, включително с председателя на НС, както и с Комисията по правни въпроси. Разпоредено е изготвяне на становище по входирания на 16.03.2020 г. Проект на Закон за мерките по време на извънредно положение. Същото ще бъде представено по време на заседанието на КПВ.

6. Създадени са препоръки до Адвокатските колегии от страната във връзка с мерките за ограничаване разпространението на COVID 19 (виж препоръките по-долу).

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ


ПРЕПОРЪКИ
С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО, НАМАЛЯВАНЕТО НА РИСКА ОТ ВЪЗНИКВАНЕТО НА НОВИ СЛУЧАИ НА ЗАРАЗЯВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРОНАВИРУСНАТА ИНФЕКЦИЯ


УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НААДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ АДВОКАТИ,

Във връзка с нарастването на диагностицираните случаи на заразени с вируса COVID-19, с усложняващата се епидемиологична обстановка в страната и обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България и съобразявайки се с препоръките на Националния оперативен щаб, дадени съсзаповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър – председателя на Република България и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с решенията на Съдийската колегия на ВСС от 15 и 16 март 2020 г., и издадените заповеди на административните ръководители на съдилищата в страната, с които се отлагат разглеждането на дела в открити съдебни заседания и се ограничава достъпа до съдебните палати и най-вече с оглед спецификата на ежедневната адвокатска дейност, неограничена от контакти с клиенти и служители на всякакви институции, вкл. посещение на обществени сгради, и с цел опазване на здравето и безопасността на всички граждани, които са поверили на адвокат защита на правата и законните им интереси, на сътрудниците и служителите в адвокатските кантори, на служителите в Адвокатските колегии, Висшият адвокатски съвет препоръчва на всички Адвокатски съвети и адвокати създаване на вътрешна организация и ред в канцелариите на Адвокатските Колегии и в отделните адвокатски кантори, включващи следните мерки с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от заразяване, включващи:

І. Мерки за превенция в деловодствата и другите помещения на Адвокатските колегии :

 • Да не се допуска струпване в деловодствата и помещенията на Адвокатските колегии при обслужване на адвокати и граждани.
 • Да се осигурява препоръчителното разстояние между посетителите и служителите най-малко от 1,5 метра.
 • Да се ограничат за посетители помещенията на библиотеките към Адвокатските колегии.
 • Да се осигури за всички адвокати и граждани възможност за подаване и получаване на документии справки по електронен път.
 • Да се осигурят индивидуални средства за лична хигиена и дезинфекция на служителите в Адвокатските колегии.
 • Да се спазва строга лична хигиена от служителите в Адвокатските колегии, като редовно почистване и дезинфекциране на работното място и ползване на лични предпазни средства - ръкавици и маска за лице.
 • Периодично да се проветряват работните помещения / минимум по 10 мин на всеки час/.
 • При възможност да се поставят диспенсъри с дезинфектант за ръце на видни места в деловодствата на АК.
 • Да се отменят всички семинари, конференции и др. форми на масови събирания.

ІІ. Мерки за превенция в адвокатските кантори.

 • Да не се допуска струпване на хора в помещенията за обслужване на клиентите и да се приемат само лицата, които имат предварително уговорен и записан час за консултация при адвоката или имат спешна и неотложна във времето нужда от правна защита и съдействие. /преценката за лична среща с клиента или дистанционна консултация чрез възможни и използвани електронни средства е отговорност на всеки адвокат, като последната е препоръчителна/.
 • Да се осигурява препоръчителното разстояние между посетителите, адвоката, сътрудниците и служителите в адвокатската кантора.
 • Посетителите на адвокатските канторите да бъдат предупреждавани да ползват лични предпазни средства, при наличие на такива.
 • Да се проветряват и дезинфекцират работните помещения по възможност след всеки отделен клиент; почистване с препарати на всички повърхности – под, мебели, дръжки, електрически ключове и други ползвани средства и материали - телефони, клавиатури и други.
 • Всеки клиент да бъде приеман в адвокатската кантора, само след напускане на предишния.
 • При възможност да се ограничат разплащанията в брой.

Настоящите препоръки на Висшия адвокатски съвет са съобразени с указанията на Световната здравна организация за подготовка на работното място за борба с вируса COVID-19.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ