Става дума за чл. 48., чл. 49, чл. 50 и чл. 51 от правилата и миналата година те бяха атакувани от Върховната административна прокуратура.

С тях се регламентира как се преизчислява потреблението на ток, ако няма електромер, повреден е или отчита неточно.

ВАС отменя разпоредбите, защото през 2013 г., когато са приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране не е спазена процедурата. За обществено обсъждане е публикуван само проектът на правила, но не и мотиви и доклад към него. Затова ВАС констатира нарушение на чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове и отменя четирите разпоредби.

ВАС напомня в решението си, че всеки проект на нормативен акт трябва да бъде съпроводен с излагане на мотиви или съставяне на доклад към него. „При това, новелата на ал.2 (на чл. 26 от Закона за нормативните актове – бел. ред.) сочи минималната информация, която задължително да се съдържа в него. Тя е разделена на пет групи: причините, налагащи приемането; целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; анализ за съответствие с правото на Европейския съюз“, посочват върховните съдии.

И заявяват, че неизпълнението на процедурните правила е от категорията на съществените нарушения, тъй като те се явяват гаранция за формиране на волята на органа, който приема нормативния административен акт, при съобразяване на основните принципи на Административнопроцесуалния кодекс за законност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност.

Първата отменена от ВАС разпоредба – чл. 48 от ПИКЕЕ, определя как се изчислява електрическата енергия в два случая – когато липсва електромер и когато той въобще не работи или измерва с грешка над допустимата. Като правилата са различни според това дали става дума за битови клиенти или фирми. Друга отменена разпоредбата (чл.49) посочва какво да се прави, когато има повреда или неточна работа на тарифния превключвател и така използваната ел. енергия се измерва, но не се регистрира точно по съответните тарифи. В чл.50 от правилата пък става дума за други несъответствия, които водят до неправилно изчисляване на потребения ток, а последната разпоредба, отменена от ВАС, е свързана с това как става уведомяването за новите изчисления, с които се коригират допуснатите грешки.
Източник:https://news.lex.bg/%D0%B2%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D1%8...

Още по темата: http://defakto.bg/2018/11/14/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0...