ВАС обаче посочва в решението си, че тя не е имала такова правомощие, а единствено министър може да издава правилници, наредби, инструкции и заповеди – чл. 115 от Конституцията и подчертават, че тази компетентност не може да се прехвърля със заповед за заместване.

Освен това ВАС установява, че за издаването на Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването липсват, каквито и да било мотиви. „Изискването на чл. 28 от Закона за нормативните актове е императивно и пропускът на администрацията да изготви мотиви възпрепятства не само възприемането и контрола върху обжалвания подзаконов административен акт, но е пречка и да се създаде рамка и критерии относно разбирането и тълкуването му, и не може да се установи каква промяна в обществените отношение е наложило издаването на нов подзаконов нормативен акт, а не планираното изменение на Наредба № 2 за топлоснабдяването“, обяснява съдът.

При промените в наредбата от 2015 г. на сайта на Министерство на енергетиката е публикувано съобщение за провеждане на обществено обсъждане, но в него няма мотиви. „Никакви съображения не са изложени в публикувания доклад относно целите, които проектът преследва, изложено е само, че предложените изменения в проекта се правят с цел създаване на еднородна практика при прилагане на Наредбата от отделните топлофикационни дружества и лицата по чл. 139а от ЗЕ, както и да дадат еднозначно решение на определени частни случаи. След този текст има линк за мотиви и проект, но такива по настоящото дело не са представени и не може да се установи дали имат различно съдържание от доклада от 14.11.2014 г., както и какво е реалното съдържание на проекта за изменение на Наредбата“, пише в решението.

Нещо повече – съдът заявява, че от съдържанието на административната преписка се вижда, че не е извършено никакво обсъждане на предложенията.

Предвид липсата на уведомяване на заинтересованите лица и организации и изготвени мотиви при издаването на наредбата, съдът приема, че е налице съществено нарушение на административнопроизводствените правила, което влече след себе си отмяна на оспорените пред него разпоредби от наредбата.

ВАС не отменя наредбата и методиката в цялост, тъй като пред него са атакувани само отделни техни разпоредби.

Решението не е окончателно.
Източник:https://news.lex.bg/вас-обяви-за-нищожна-формулата...