Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) свиква Общо събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на 24 и 25 февруари 2018 г. при следния дневен ред:

Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет през 2017 г., съдържащ:

Отчет на Висшия адвокатски съвет за дейността през 2017 г. Докладва: Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова.

Финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2017 г. Докладва: Главният секретар на Висшия адвокатски съвет Стефка Въжарова.

Доклад на Висшия контролен съвет. Докладва: Председателят на Висшия контролен съвет Драгомир Димов.

Отчет на Висшия дисциплинарен съд. Докладва: Председателят на Висшия дисциплинарен съд Добринка Гърневска.

Изказвания и обсъждания на докладите и отчетите, приемане на решения.

Предложения и препоръки за работата на висшите органи на адвокатурата и приемане на решения.

Откриването на събранието ще бъде на 24.02.2018 г., събота, от 8,30 ч., при спадащ кворум, по чл. 111, ал. 3, изречение 2-ро от Закона за адвокатурата, в 9,30 ч., в град София, хотел "Балкан".

На основание чл. 111, ал. 1 от Закона за адвокатурата е изпратена писмена покана до всички адвокатски колегии, в която се посочват дневният ред, датата, часът и мястото на събранието. В поканата се напомня нормата на представителство съгласно чл. 112, ал. 2 и ал. 3 от Закона за адвокатурата, както и за възможността за участие по право по чл. 112, ал. 4 от Закона за адвокатурата. В поканата се напомня задължението на адвокатските съвети да уведомят избраните на общите събрания на адвокатските колегии делегати за свикването на общото събрание на адвокатите от страната. В поканата се определя подходящ работен срок, в който адвокатските съвети да изпратят заверени от тях списъци на избраните на общите събрания на колегиите делегати, както и списък на участниците по право от съответната адвокатска колегия, ако те не са избрани за делегати.

С настоящето съобщение, в изпълнение на приетото решение на Висшия адвокатски съвет напомняме, че съгласно чл. 112 ЗА нормата на представителство в Общото събрание е един делегат на 40 адвокати. Ако колегията е с по-малко от 40 членове, тя се представлява от един делегат. Когато броят на колегията е с над 40 членове, но не съответства на установената норма на представителство, на повече от 20 членове се избира един делегат. Ако не са избрани за делегати, по право в Общото събрание на адвокатите в страната участват без право на глас председателите и секретарите на адвокатските съвети, както и членовете на висшите органи на адвокатурата.

Напомняме Ви и задължението по чл. 111, ал. 2 ЗА на адвокатския съвет да уведоми делегатите, които ще бъдат избрани на Общото събрание на Вашата адвокатска колегия, за свикването на Общото събрание на адвокатите в страната.

В срок до 10.02.2018 г. Адвокатските колегии от страната следва да изпратят заверен списък на избраните от Общото събрание на съответната адвокатска колегия делегати, както и списък на участниците по право от съответната колегия (ако не са избрани за делегати), припомнят от ВАдвС.

Източник: http://legalworld.bg