Съвместяването в един орган на два вида функции – частноправни и публичноправни, особено ако се уреди доброволното събиране на вземания в частта на изпълнителното производство по ГПК, ще породи значителни проблеми при бъдещото му осъществяване и ще постави открити въпроси пред практиката, като: приложимия процесуален ред за доброволно събиране; допустимо ли е съдебните изпълнители да прилагат правилата на глава шеста ГПК при уведомяването и връчването на съобщения в това производство по доброволно събиране на вземания и последиците от неспазване на тези правила; защитните средства на страните и други лица, засегнати от доброволното събиране, срещу актовете, действията и бездействията на съдебните изпълнители в тази процедура, редът за осъществяване на имуществената отговорност за вреди и лицата, срещу която тя може да бъде осъществена – възложителят – кредитор или съдебният изпълнител, в качеството си на „извънсъдебен“ орган за доброволно събиране на вземания, се казва още в становището на Висшия адвокатски съвет.

Цялото становище вижте тук: https://www.vas.bg/p/s/t/stanovishte-426a-gpk-7357.pdf

Председателят на Камарата на ЧСИ Георги Дичев: Предлагаме доброволна и безплатна процедура

По-късно през деня последва реакция от гилдията на частните съдебни изпълнители. Пред Де факто председателят на Камарата на ЧСИ Георги Дичев напомни, че идеята им за събиране на малките комунални вземания на доброволен принцип, без да се минава през съд – единствено ако и длъжникът е съгласен, е отдавнашна и е по примера включително на съседна Сърбия, както и на Франция.

Бе категоричен: „Предлагаме една доброволна процедура, без никаква принуда, абсолютно безплатна за длъжниците (всички разноски са за сметка на кредиторите), при която освен това те по всяко време могат да заявят на съдебния изпълнител – държавен или частен, че не желаят да имат комуникация с него и да прекратят процедурата само с едно заявление – че оспорват вземането“.

Има и препоръка на Съвета на Европа по отношение на съдебното изпълнение, включително за възлагане съдебните изпълнители на извънсъдебно събиране на задълженията, каза още Георги Дичев.

Източник: http://defakto.bg/2019/05/21/%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE/