Според друга група върховни съдии, с които се солидаризира адвокатурата, отмяната е приложима за постановлението за възлагане. Те изтъкват, че макар то да не се ползва със сила на пресъдено нещо, „по естеството си е едностранен властнически акт на съдия-изпълнител в качеството му на орган, осъществяващ възложени му от държавата функции, от който възникват директно материално-правни последици – придобиват се вещни права. Тези последици могат да отпаднат само с факта на отмяна на влязлото в сила постановление за възлагане“. И подчертават, че всеки, чийто материален интерес е накърнен от влязло в сила постановление за възлагане, щом няма друг способ за защита срещу правните последици от него, има право да иска отмяната му.

Адвокатурата се съгласява с това виждане и добавя още няколко аргумента в същата посока.

„Отмяната по реда на Глава 24 ГПК е извънреден способ за защита срещу влезли в сила порочни съдебни актове. Разпоредбата на чл. 303, ал.1 ГПК говори за „влязло в сила решение“, но не ограничава приложното поле на разпоредбата само до постановеното от съд решение, нито изисква решението да бъде акт на съда, с който се решава спор със сила на пресъдено нещо“, пише в ВАдС. И напомня, че съдебната практика допуска отмяна и на други влезли в сила актове, с които се засягат материални права и страната няма друг път за защита. А освен това чл. 303 ГПК изрежда изчерпателно тези, които не подлежат на отмяна.

„Постановлението за възлагане е такъв акт на съдебния изпълнител, с който завършва уредена в ГПК процедура, като има за последица прехвърляне на правото на собственост върху недвижим имот. Несъмнено този краен акт засяга материални права, а когато е влязъл в сила, но в процедурата при постановяването му са допуснати нарушения, които представляват основания за отмяна по смисъла на чл. 303, ал.1 ГПК, и същевременно липсва друг път за защита на лицето, недопустимо е да се откаже този единствен способ за отмяна на влязъл в сила порочен акт“, пише съветът в становището си. И посочва, че ако порокът може да се релевира по исков ред, отмяната на постановлението за възлагане няма да е допустима.

Източник: https://news.lex.bg