Те напомнят, че други свободни професии са били подпомогнати от държавата и като пример сочат хората на изкуството. „За адвокатите не бяха предвидени нито данъчни облекчения, нито удължаване на сроковете за подаване на данъчни декларации за плащане на данъци и осигуровки, нито възможност да се възползваме от някоя от целевите програми, одобрени от правителството, като например програмата за „Подкрепа на мирко и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” или други мерки, насочени към бизнеса“, изтъква ВАдС. И добавя, че липсата на подкрепа и отношение от държавата към адвокатската професия в такъв труден момент е показателен за общото отношение към адвокатурата.

В писмото се припомня още, че по време на извънредното положение адвокатите са били принудени да ограничат почти изцяло дейността си като канторите им и те самите са били изправени пред сериозни финансови затруднения.

Тези от тях, които самостоятелно упражняват професията, са били поставени в изключително неизгодни условия, защото разходите, които извършват, за да си осигурят подкрепа в дейността си от деловодители, секретари и т.н., не се признават за необходимо присъщи разходи извън стандартно признатите в размер на 25% от приходите. За тези адвокати, които не могат да се обединят в адвокатски дружества и сдружения, съществува забрана и за регистрацията им като търговци. Такава няма за преобладаващата част от останалите свободни професии, които ползват същия режим на данъчно облагане и ползване на нормативно признати разходи в размер на 25 на сто от приходите им.

Затова ВАдС предлагат спешно да се промени данъчният режим на адвокатите, на нотариусите и частните съдебни изпълнители, който да позволи икономическото им оцеляване чрез увеличаване на нормативно признатите разходи от 25% на 40%.

В момента установеният общ режим за данъчно облагане на свободните професии не държи сметка за особеностите, тежестите и в последна сметка за несправедливостта на тази уредба. Тя поставя адвокатите, както и нотариусите и частните съдебни изпълнители, които изпълняват публични функции, възложени им със закон, в неравноправно положение в сравнение с редица други свободни професии, което практически води до завишено и несправедливо данъчно облагане. При равни други условия, непредубеденият анализ сочи, че облагането на доходите на адвокатите, упражняващи самостоятелно професията, е завишено почти двойно в сравнение с редица други свободни професии, поради ниския размер на нормативно признатите разходи. Адвокатите, частните съдебни изпълнители и нотариусите попадат в най-ниската категория лица, упражняващи свободни професии с нормативно признати разходи – 25% от приходите“, обясняват от Висшия адвокатски съвет.

Същевременно, продължава ВАдС, изискванията и към трите професии са изключително високи и за разлика от останалите данъчни субекти, които попадат в категорията на чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ и които ако наемат персонал, могат свободно да се регистрират като търговци по Търговския закон, респективно да се облагат по реда на ЗКПО, то за адвокатите, частните съдебни изпълнители и нотариусите, подобна възможност не стои.

Ето защо, като се вземат предвид трудностите, предизвикани от безпрецедентната криза, отлива на клиенти, блокирането на съдопроизводствената дейност, режима на допускане до съдилищата след частичното вдигане на мерките в резултат на прекратяването на извънредното положение, невъзможността да бъде определено колко дълго ще продължат ограничителните мерки и възможността да има нова вълна на разпространение на пандемията, считаме, че са налице всички условия за нормативно разграничаване на адвокатите, упражняващи самостоятелно професията, по същия начин както и нотариусите и частните съдебни изпълнители, като данъчни субекти, за които държавата да признае 40% нормативно признати разходи“, посочва ВАдС. И заключава, че предложението няма да натовари бюджета и ще реши проблемите на трите професии по справедлив и балансиран начин.
Източник: Висш адвокатски съвет и https://news.lex.bg/40-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA/?fbclid=IwAR05-VZgXnPrvCxLFcgDP7D_qMT0SyVcqElPANd29C85IsGczGPaaVbu3MQ