И за първи път предлага заплащането на адвокатите да зависи не само от количеството, но и от качеството на предоставената правна помощ. „Държавата следва да гарантира не просто предоставянето на правна помощ, а качествена правна помощ, включително чрез заплащане на възнаграждение, гарантиращо качество на предоставяната правна помощ. Поради това в проекта се предлага качеството на правната помощ да се въведе като принцип при заплащането ѝ и определяне на възнагражденията, включително чрез изработване на критерии за заплащането на правната помощ, за да може на тяхна база да се отчита не само вида, продължителността, но и качеството на предоставената правна помощ“, обяснява проф. Стоилов.

В проекта се предлага за проучване на дело от адвокат, който после не е назначен за процесуален представител в производството, възнаграждението вече да не е твърдо 50 лв., а да е от 50 до 150 лв., съобразно обема на материалите по делото и времевата ангажираност.

За подготовка на документи за завеждане на дело в момента се плащат от 15 до 50 лв., а сега се предлага максимумът да е 80 лв.

Горната граница на възнаграждението за мерки за неотклонение в неотложни случаи, както и по бързи производства скача от 120 лв. на 150 лв. (минимумът остава 60 лв.).

Принципът в измененията е, че минимумите не се „пипат“, а се вдигат максимумите, за да се разшири диапазонът за определяне на размера на адвокатското възнаграждение по конкретното дело, което „ще спомогне за прилагане на методика за оценка и определяне на адвокатските възнаграждения в съответствие с количеството и качеството на предоставената правна помощ“.

По дела, по които за престъплението се предвижда пробация или глоба, вече ще се плащат от 50 до 140 лв. (сега са 100 лв.) за досъдебната фаза и от 60 до 170 лв. (сега 120 лв.) за всяка съдебна инстанция.

Когато за престъплението се предвиждат до 5 години затвор, за досъдебната фаза възнаграждението на служебния защитник ще е от 75 до 210 лв. (сега 150 лв.) и за всяка инстанция – от 100 до 280 лв. (сега 200 лв.).

При престъпление, наказуемо с до 10 години лишаване от свобода, възнаграждението става за досъдебната фаза – от 100 до 280 лв. (200 лв.), а за всяка инстанция – от 150 до 420 лв. (300 лв.).

При риск от налагане на до 15 години затвор, максималното заплащане за защита по време на разследването скача на 320 лв. (230 лв.), а за всяка съдебна инстанция на 700 лв. (500 лв.). А за най-тежките престъпления, които се наказват с над 15 години лишаване от свобода или доживотен затвор максималното заплащане на служебния адвокат по време на досъдебната фаза става съответно 560 лв. и 700 лв., а за една инстанция – 1120 лв. и 1400 лв.

Освен това МП предлага в наредбата да се запише, че по дела за мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда или разпит пред съдия възнаграждението е от 80 до 170 лв. (сега 120 лв.) за всяка съдебна инстанция. Т.е. това ще е заплащането без значение дали адвокатът е назначен, или не за цялото досъдебно или съдебно производство.

От 120 лв. на 170 лв. скача максималното заплащане за изготвяне на споразумение, увеличават се и всички останали възнаграждения за правна помощ по наказателни дела.

Що се отнася до гражданските дела, ако са с определен материален интерес, възнаграждението е от 100 до 360 лв. (сега 300 лв.). А ако делото е за над 10 000 лв., остава възможността за увеличаване на хонорара с 50 на сто.

Таванът на възнаграждението за защита по дело за издръжка се увеличава на 150 лв.

120 лв. става максималното заплащане за приподписване на касационна жалба. За изготвяне на частна жалба без явяване в открито заседание възнаграждението ще е от 50 до 120 лв., а с явяване – до 150 лв.

За предоставена правна помощ за получаване на документи и книжа по дела, за изготвяне на жалби, възражения, писмени отговори, без явяване в съдебно заседание, възнаграждението става от 50 до 150 лева.

По заповедни производства и такива за обезпечение на бъдещ иск възнаграждението ще е от 50 до 180 лв. (сега 150 лв.).

Специално се урежда, че правната помощ при обективно съединяване на искове се заплаща отделно за всеки иск съобразно предмета, правното основание и материалния интерес.

За правна помощ в производство по издаване на изпълнителен лист и в производство за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението ще е от 50 до 120 лева. А за представителство в изпълнително производство – от 50 до 150 лв.

Има ръст и на заплащането на служебните адвокати по административни дела. В момента наредбата предвижда, че те получават от 100 до 200 лв. за всяка инстанция. Сега се прави разграничение и в общия случай заплащането ще е от 100 лв. до 240 лв. за инстанция, но по дела с материален интерес то ще е от 100 до 360 лв.

Създава се и специална уредба за защита на бежанци, търсещи закрила.
Източник: https://news.lex.bg/%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8...