Участниците в срещата се фокусираха още върху темите за извънсъдебно разрешаване на спорове по Кодекса за застраховането, потребителски спорове и изготвяне на предложения за задължителната медиация по семейни и брачни дела, търговски и облигационни спорове, трудови спорове и административни спорове. Като организатор на форума, г-жа Марчева отбеляза основната цел – да се намери баланс, който да гарантира на гражданите бързо и качествено извънсъдебно решаване на техни спорове по искове без правна сложност посредством медиация и помирителни комисии, в резултат на което да се облекчи работата на съдилищата.

Като модератори на срещата, Георги Чехларов – заместник-председател на Софийския районен съд, и Константин Кунчев – съдия в СРС, разясниха изработените предложения за алтернативно разрешаване на потребителски спорове и такива между застрахователи, посредством помирителни комисии извън съда. Предложено бе да се създадат подобни към регулаторни органи или браншови организации и да се изработят специални правила, по които те да ги разглеждат. Преди образуване на съдебен спор, той задължително да минава през подобен орган, който може да даде много по-бързо, лесно и евтино решение.

Омбудсманът - Диана Ковачева, и Емил Алексиев – началник отдел в Министерството на икономиката, обърнаха внимание на принципни въпроси, като необходимостта от гаранции за правата на потребителите, къде да бъдат изградени подобни органи, доколко кореспондират те с Директивата на Европейската комисия за алтернативно решаване на спорове от 2013 г., ще имат ли задължителен характер техните решения, както и за приложението на медиацията.

Съдебните дела ще намалят с 10-15%, ако в България се въведе задължителна медиация, посочи Десислава Ахладова – заместник-министър на правосъдието. Според нея основните проблеми пред медиацията са създаване на мрежа от медиационни центрове в градовете с районни съдилища, обучението на медиаторите и тяхната дисциплинарна отговорност, както и финансовото обезпечаване на тази услуга за гражданите. Г-жа Ахладова анонсира, че през месец декември ще приключи проект, една от целите на който е създаването на интернет медиация. Тя подкрепи идеята за въвеждане на задължителна медиация по семейно-правни въпроси.

В резултат на днешната среща ще бъде създаден координационен орган с участие на г-жа Даниела Марчева – член на ВСС, г-жа Диана Ковачева – омбудсман на Република България и представител на Висшия адвокатски съвет, който да формира работни групи по отделните теми, като покани и представители на Комисията за енергийно и водно регулиране и други заинтересовани организации. Участниците във форума ще предоставят предложения и конкретни коментари по дискутираните теми.

Източници: Висш адвокатски съвет и Висш съдебен съвет