След обнародването на днешното решение на СК на ВСС, започва да тече 30-дневен срок за предложения. Такива могат да правят съответното общо събрание, министърът на правосъдието, както и кандидатите, които желаят да заемат ръководната длъжност.

Към предложението се прилагат подробна автобиография, копия от дипломата за завършено висше образование по специалността „Право“ и от удостоверението за придобита юридическа правоспособност, както и медицинско удостоверение, че номинираният не страда от психическо заболяване, документ, че няма образувани досъдебни производства, справка за стажа, концепция за работата му като председател, която трябва да съдържа: лична мотивация; анализ и оценка на състоянието на съответния съд; очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност; набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане.

Източник: https://news.lex.bg/%d1%82%d1%80%d1%8a%d0%b3%d0%b2...