Заради обявеното малко след това извънредно положение в следващите месеци във ВКС обаче не бяха образувани нови тълкувателни дела. Така на 24 юли 2020 г. и състав на Търговската колегия, председателстван от Татяна Върбанова и с членове Боян Балевски и Петя Хорозова, констатира противоречията в практиката и предлага те да бъдат „изчистени“ с тълкувателно дело на двете колегии (пълния текст на определението им виж тук).

По въпроса може ли да се обяви за окончателен предварителен договор за продажба, по иск на купувач, който не е платил цената има серия от решения на ВКС, според които неплащането на цената не е основание да се откаже обявяването на договора за окончателен.

През 2012 г. обаче върховните съдии Надя Зяпкова, Жива Декова и Олга Керелска заявяват, че правилното разрешение е дадено с решение на Върховния съд от 1970 г. И приемат следното: „Когато в сключения между страните предварителен договор е уговорено, че правото да се иска прехвърляне на имота ще се породи след като ищецът заплати цената му и това условие не е изпълнено, същият не може да иска прехвърлянето да се извърши. …в тази хипотеза разпоредбата на чл. 297 от ГПК (отм.) (сега чл. 362 от ГПК) не е приложима. Същата е приложима, когато е уговорена едновременност на престациите – тази на купувача за заплащане на цената и тази на продавача за прехвърляне на правото на собственост“.

През 2014 г. в решение на състав на Гражданската колегия, председателстван от Капка Юстинианова, това тълкуване е споделено (пълния текст на решението виж тук). Като по същество съдът приема, че при тълкуване на волята на страните по предварителния договор, след като е уговорено, че правото да се иска прехвърляне на имота ще се породи след като ищецът заплати цената му и това условие не е изпълнено, купувачът не може да иска прехвърлянето да се извърши.

През 2019 г. Борислав Белазелков, Борис Илиев и Димитър Димитров заявяват, че обявяването на предварителния договор за окончателен може да се иска от всяка една от страните по него, като с решението за уважаването на иска ще се установи със сила на пресъдено нещо, че към релевантния за формиране на тази сила момент са настъпили всички предвидени в закона и в предварителния договор предпоставки за сключването на окончателния договор.

„Когато искът по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД е предявен от купувача по предварителния договор, продавачът – ответник може да противопостави на ищеца възражение за неизпълнен договор в случай, че правото да се иска сключването на окончателен договор е поставено в зависимост от изпълнението на уговорени в предварителния договор задължения на купувача, като например заплащането на цялата или на част от цената, и възниква в резултат на изпълнението на тези задължения. В тези случаи правото на купувача да иска сключване на окончателния договор, респ. и потестативното му право да иска обявяването на предварителния договор за окончателен, ще възникне едва след изпълнението на предвидените в договора задължения. Затова при предявен от купувача по предварителния договор иск по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД и направено от продавача възражение за неизпълнен договор искът може да бъде уважен само ако се установи, че възражението е неоснователно. При основателност на възражението предявеният иск по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД подлежи на отхвърляне. Когато са налице предвидените в закона и предварителния договор предпоставки за сключването на окончателния договор, но е предвидена едновременност на насрещните престации, продавачът разполага с възможността по чл. 362 от ГПК, да иска постановяването на решение, което замества окончателния договор, при условие ищецът да изпълни насрещното си задължение. В този случай, ищецът трябва да изпълни задължението си в двуседмичен срок от влизането в сила на решението, а ако не направи това, се прилага санкцията на чл. 362, ал. 2 от ГПК и първоинстанционният съд по искане на ответника обезсилва решението. Т.е. правилото на чл. 362, ал. 1 от ГПК се прилага само при уговорена едновременност на престациите“, заявяват те (пълния текст на решението им виж тук).

Изготвянето на проекта на тълкувателното решение е възложено на съдиите Любка Андонова,Вероника Николова и Филип Владимиров (докладчик).

Източник: https://news.lex.bg