(прието в заседание, проведено на 22.07.2016 г.)

Във връзка с приетия на първо четене от Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Висшият адвокатски съвет изразява следното принципно становище:

Адвокатурата е призвана да защитава правата и свободите на гражданите и юридическите лица. Водени от този принцип, адвокатите винаги са поставяли на първо място защитата на тези свободи и права и интересите на обществото.

Висшият адвокатски съвет нееднократно и последователно е изразявал становището си по приетата от Народното събрание Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и предлаганите изменения и допълнения на ЗСВ. Внесените изменения не решават основните проблеми и не могат да доведат до ефективна защита на правата на гражданите и юридическите лица. Убедени сме, че предлаганите изменения и допълнения няма да доведат до прокламираната кардинална реформа на съдебната власти съдебната система, а напротив – ще задълбочат кризата в тях и проблемите в правораздаването.

Предлаганите изменения в частта за конкурсите, атестациите, командироването на магистрати, новите правомощия на Инспектората към ВСС и т.н. ще доведат до опасно капсулиране на съдебната власт. Липсват гаранции за достъп до магистратските професии на външни за системата лица. Продължава и подценяването на изискванията за придобиване на юридическа правоспособност, което в дългосрочен план ще задълбочи съществуващата криза във всички правни сфери и най-вече в правораздавателната дейност.

Категорични сме, че ефективна реформа в съдебната власт и постигането на качествено правораздаване не може да се постигне без незабавни адекватни промени в процесуалните закони и свързанотос тях законодателство.

Конституционният модел на организация и функциониране на съдебната власт предопределя задълбочаване на кризата в правораздаването поради противоречието с основния принцип, че всяка власт в т.ч. и съдебната, произтича от нейния суверен – народа. С измененията и допълненията на КРБ в глава „Съдебна власт“ и в предложените изменения и допълнения на ЗСВ на българския народ не е предоставена пълноценна конституционна възможност да участва в прякото формиране на съдебната власт чрез избор и сменяемост на съдиии прокурори.

Българското общество има очевидна и болезнена необходимост от бързо, ефективно и справедливо правораздаване. Като професионалисти и основни участници в този процес заявяваме, че предлаганите изменения и допълнения в ЗСВ по никакъв начин няма да удовлетворят тази необходимост.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ