Софийският адвокатски съвет (САС) е отправил уведомление до Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители за отстраняване на нередностите и пропуските в исканията по чл. 430 от ГПК за назначаване на особени представители на длъжници в изпълнителни производства, съобщиха от Софийска адвокатска колегия.

Адвокатската организация обръща внимание на Съвета на Камарата на Частните съдебни изпълнители, че при определяне размера на възнаграждението на особените представители на длъжници в изпълнителните производства, чието посочване от САС се иска при условията на чл. 430 от ГПК, съдебните изпълнители следва да вземат предвид вида на изпълнителното дело и неговия предмет.

"Моля да вземете необходимите мерки и да информирате частните съдебни изпълнители, че при изпълнение на техните задължения по чл. 430 от ГПК за назначаване на особени представители, съдебните изпълнители следва в исканията до съответния адвокатски съвет да посочват както вида и предмета на изпълнителното дело, респ. размера на вземането, което се търси, така и размерът на определеното и внесено от взискателя възнаграждение за особен представител", пишат от САС.
Източник: http://legalworld.bg/68865.ima-nerednosti-v-proced...