С новата наредба се променят някои графи в образеца на трудовата книжка – например въвежда се вписване на код по националния класификатор на професиите и на категорията труд.

Освен това с нея се регламентира изрично изискване да се поставя щемпел в трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение, като в него ще има данни за датата на постъпване на работа, на напускане, основанието за прекратяване на трудовото правоотношение и продължителността на стажа.

„Към момента поставянето на този щемпел е установена практика, която обаче не се прилага във всички предприятия. Това ще доведе до намаляване на административната тежест за работодателите, които в редица случаи следва освен извършването на записи в трудовата книжка да издават и съхраняват за дълъг период образци на документи, удостоверяващи натрупания стаж. Също така ще допринесе и за по-добрата закрила на правата на работниците и служителите, които няма да е необходимо да съхраняват и/или изискват документи, свързани с трудовия им стаж след прекратяване на трудовото правоотношение“, обясняват от министерството на труда.

С новата наредба отпада изискването работодателят да води прономерован, прошнурован и заверен с неговия подпис и печат дневник за издадените от него трудови книжки. Той ще бъде заменен от регистър на трудовите книжки с информация за предаването им на работника.

За първи път се регламентира процедура за вписване в трудовата книжка на прекратяването на трудовия договор чрез разпореждане от инспекцията по труда, когато работодателят преустанови дейността си, както за вписване на стаж, установен по съдебен ред.

„В резултат на прилагането на предложената Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж се очаква, чрез осигуряването на достатъчна, обективна и надеждна информация, свързана с трудовата дейност на работника или служителя, да се минимизират рисковете при ползване на трудови и осигурителни права. Освен това ясната и пълна нормативна регламентация ще осигури правна сигурност за работодателите от една страна, а от друга – ще намали административната тежест при изпълнение на задълженията им, произтичащи от нормативната уредба“, посочват от министерството.

Източник: https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS и

https://news.lex.bg/%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d1%82-%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%ba%d0%b8-%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/