Според въпросната разпоредба от ЗСВ, по време на съдебна ваканция се разглеждат следните дела: наказателните, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража; делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение; искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител; дела по несъстоятелност; за осиновяване на дете; по Закона за защита от домашното насилие; дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец; други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата, или на министъра на правосъдието.

Препратката към чл. 329 от ЗСВ е наложителна до влизането в сила на последните промени в закона за мерките за след извънредното положение, които все още не са обнародвани в Държавен вестник. Миналата седмица депутатите окончателно приеха следния текст в закона: „По време на извънредната епидемична обстановка административните ръководители на органите на съдебната власт предприемат необходимите мерки за защита на живота и здравето на участниците в производствата и делата, както и на съдиите, прокурорите, следователите и служителите в съответната администрация. При усложняване на епидемичната обстановка административните ръководители на органите на съдебната власт може да създадат организация за отсрочване на насрочените производства и дела за нови дати. Административните ръководители на органите на съдебната власт може еднократно за определен период от време, но не по-дълъг от 14 дни, да разпоредят да не се провеждат открити съдебни заседания и насрочените за този период съдебни заседания да бъдат отсрочени“.

Когато промените в закона бъдат обнародвани, тогава и правилата на Съдийската колегия ще претърпят корекция, като се посочи изрично 14-дневният срок, стана ясно на заседанието днес.

Наред с това кадровиците промениха и някои от текстовете в правилата, отнасящи се до работата на съдиите и служителите.

Колегията указа на председателите на съдилищата „да продължат с изготвянето на график на работа на съдиите и съдебните служители в съда, съобразно епидемичната обстановка в съответния регион и броя на заболелите магистрати и съдебни служители в съответния орган на съдебна власт, при ротация на групите съдии и служители, до момента, в който Националният оперативен щаб и Правителството на България обявят, че опасността от зараза с COVID-19 e отминала“.

Друга промяна, която беше направена, предвижда: „При изготвяне на графиците да се преценява възможността за разглеждане на всички насрочени дела, с оглед конкретната епидемична обстановка в съответния регион и броя на заболелите магистрати и съдебни служители в съответния орган на съдебна власт, като се съобразява следното относно съдиите и служителите, които са повече от двама в едно помещение“. Т.е. да няма повече от двама души в кабинет, те да са на разстояние от 2 метра, а помещението да се проветрява.

Последното изменение на правилата, гласувано днес от колегията, е следното: „Задължава съдиите и съдебните служители, които не са дежурни и в графика за деня, поради това не са в съда, да бъдат на разположение в рамките на работното време на съда, за да могат да се явят при възникнала необходимост до отпадане на риска от заразата с COVID-19“.

През последните седмици обстановката с разпространението на коронавируса в съдебната система е динамична и постоянно променяща се като в някои съдилища ситуацията е много усложнена, а в други няма случаи на COVID-19.

Източник: http://www.vss.justice.bg/page/view/106065

https://news.lex.bg/%d1%88%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%b2...

https://defakto.bg/2020/11/10/%d1%81%d1%8a%d0%b4%d...

https://legalworld.bg/kadrovicite-rabotata-v-sydil...