Както „Лекс“ писа, с нея се правят големи промени и във връзка със стажа, който се изисква от юристите, за да придобият правоспособност. Той вече ще е два вида – основен и професионален. Първият ще е в окръжния съд, в чийто съдебен район е постоянният адрес на стажант-юриста. И цели общо запознаване с функциите, задълженията и с организацията на дейността на различните органи на съдебната власт. Той продължава два месеца. Професионалният стаж е четири месеца. Неговата цел е стажант-юристите да придобият практически знания и умения в конкретно избрана от тях област на правото. Той може да бъде проведен при адвокат, нотариус, съдия по вписванията, частен съдебен изпълнител, държавен съдебен изпълнител, съдия, прокурор, следовател, във Висшия съдебен съвет, Инспектората към него, Националния институт на правосъдието, арбитражните съдилища, омбудсмана, представител на друга професия, за която се изисква юридическо образование, както и в орган на изпълнителната власт.

ВСС днес отправи няколко забележки по проекта, като едната беше свързана с разпоредбата в него, която предвижда, че заповедта на министъра на правосъдието със списъка на допуснатите до изпит стажант-юристи се обявяват на видно място в сградата на Министерството на правосъдието не по-късно от 3 дни преди датата на провеждането на изпита и се публикуват на интернет страницата на министерството. Според кадровиците този срок е много кратък. Затова те предложиха списъкът с допуснатите до изпит да се обявява поне 7 дни преди провеждането му.

Правосъдният министър Цецка Цачева, която председателства заседанието на ВСС, прие възражението.

Коментари предизвика и друг текст от проекта за наредба, който е свързан с изпитната комисия. И предвижда: „Възнаграждението на председателя и членовете на изпитната комисия се определя с оглед на действащото законодателство“.

Това е много обща формулировка, която препраща към цялото действащо законодателство, а съществуват различни нормативни уредби – една при изпитите в съдебната власт, други при тези за нотариуси и частни съдебни изпълнители, каза шефката на правната комисия на ВСС Цветинка Пашкунова.

Цачева обясни, че работната група, написала наредбата, много е умувала по този текст. Проблемът обаче идвал от това, че членове на изпитните комисии са и представители на Инспектората в Министерството на правосъдието. А те няма как да получават допълнително възнаграждение за дейност, извършена в работното им време, а евентуално само такова за извънреден труд, ако заседанията на комисията се проточат. Освен това с оглед динамиката на законодателството, решихме да не посочваме конкретни норми, защото иначе може да налагат чести промени в наредбата, каза тя.

Източник: https://news.lex.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%B1...

Още по темата: http://defakto.bg/2019/01/17/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1...