На свое заседание, проведено на 11.03.2016 г., Висшият адвокатски съвет взе следните решения:

1. Прекратява производството по всички жалби срещу решения относно избор на органи на АК – Варна поради оттеглянето им.

2. Оставя без разглеждане жалбата срещу решения относно избор на органи на АК – Силистра.

3. Оставя без разглеждане част от жалбите срещу решения относно избор на органи на Софийска адвокатска колегия, а останалите жалби – без уважение.

4. Отменя изцяло решенията относно избор на органи на АК – Кюстендил.

5. Отменя решенията относно избор на органи и председател на АК – Пловдив, с изключение на избор на председател на Дисциплинарния съд при АК – Пловдив.

6. Отменя решенията относно избор на председатели на адвокатските колегии в Пазарджик и Русе.