Решение № 627/17.02.2018 г.

1. Месечните вноски, дължими към Висшия адвокатски съвет по чл. 49, ал. 1 от Закона на адвокатурата, се събират от адвокатските съвети.

2. За дейностите по събиране на вноските по точка 1 и за водене на Единния регистър за адвокатите, адвокатският съвет получава 10 процента от събраните вноски.

3. При заплащане на всички дължими месечни вноски по точка 1 за съответната година до 31.01, адвокатите ползват 5 процента отстъпка.

4. При заплащане на вноските по точка 1 по електронен път, адвокатите ползват отстъпка от 5 процента. Висшият адвокатски съвет разработва и поддържа към интернет страницата си информационна система за заплащане на вноските по точка първа и към вноските към адвокатските съвети по електронен път; Плащането по електронен път ще се извършва чрез разработена и поддържана на сайта на Висшия адвокатски съвет система, в секция „Е-адвокатура“.

5. Младшите адвокати дължат определената месечна вноска към Висшия адвокатски съвет, намалена с 15 процента.

6. Правилата на точка 3 за 2018 година се прилагат при внасяне на сумата до 30.04.2018 година.

7. Правилата на точка 4 се прилагат след разработване и внедряване на електронната система.

Висш адвокатски съвет