Само преди пет месеца обаче последното Общо събрание на адвокатите от страната (ОСАС) обяви, че снема доверието си от този ВАдС. Защо мислите, че сега не е време за оставки?

Днес, повече от всякога, адвокатурата има нужда от единение, а не от разцепление. Оставка точно сега, в тази напрегната обстановка в страната, означава предателство към адвокатите и абдикация от конституционните ни задълженията към гражданите.

Искането за оставка седем месеца преди редовните избори за висши органи на адвокатурата (те трябва да се проведат в края на февруари 2021 г. – бел. ред.) е несериозно и цели по-скоро медиен шум.

Още повече, че при евентуална оставка не е ясно как ще бъде организирано провеждането на следващите избори за висши органи. Законът не предвижда „служебен“ съвет. Процедурата е съвсем различна от тази при произвеждане на държавни избори.

Питам се колко рационални и наистина загрижени за адвокатурата ви изглеждат мотивите на искащите оставка, които биха довели до извънредни избори месец-два преди редовните? А и не трябва ли когато искаш нещо, ти самият да си изряден?

Следва да се отбележи, че исканията за оставка не идват от адвокатски колегии, а от отделни адвокати, които не изразяват волята на цялата колегия.

ВАдС работи по изпълнение на начертаната от него програма за мандата си. В напреднала фаза са промените в Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения; единният адвокатски регистър е практически готов, както и връзката му с електронния портал за електронно правосъдие, в т.ч. и на измененията на Наредба №3 за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети. Работи се по нов Закон за адвокатурата и за изпълнение на решенията на Общото събрание на адвокатите от страната.

Евентуална оставка би осуетила довършването на всички започнати дейности и би била в ущърб на всички адвокати.

Казвате, че се работи по изпълнение на решенията на Общо събрание на адвокатите от страната, но една от основните критики срещу съвета е именно, че не изпълнява това, което то реши през февруари. Законът за адвокатурата – чл. 124, ал. 2, въздига изпълнението им като задължение специално на председателя на ВАдС. Бихте ли казала всъщност кои решения на ОСАС са изпълнени и кои – не?

Последното общо събрание на адвокатите от страната се проведе на 22 февруари 2020 г. На него бе направен подробен отчет на изпълнение на решенията от предходното общо събрание и бяха приети решения.

Още на първото след Общото събрание заседание на ВАдС, проведено на 10 март 2020 г., бяха обсъдени приетите от общото събрание решения и предприети действия във връзка с изпълнението им – поне на тези, които имат нормативна опора и са в компетентността на Висшия адвокатски съвет или в тази на Общото събрание.

Не мисля, че бих могла да изброя всички решения на общото събрание, но изпълнението на една част от тях беше възложено на колеги.

Става дума за въпроси, свързани с дисциплинарните производства; изменения в Закона за адвокатурата, НПК или НК по отношение на извършване на процесуални следствени действия – оглед, претърсване, изземване, следствени експерименти, по отношение на адвокати и в помещения, ползвани от адвокат в професионалната му дейност, поемните лица да са членове на съвета на адвокатската колегия или да са посочени от съвета. Мотивиране на искане до Министерския съвет за промяна в законодателството, която да гарантира достъп на адвоката до информация, съдържаща се в личните досиета на децата при административни и съдебни процедури, свързани с деца.

Важни за адвокатурата въпроси, по които се работи, са свързани с дейността на Комисията за концепция по нов Закон за адвокатурата, въпросите с електронното дистанционно гласуване, което няма база в сега действащата нормативна уредба. Във връзка с Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения беше изготвен професионален анализ.

Това не означава, че всичко е свършено или че няма какво да се върши. Самокритичността на мен и на колегите ми от Висшия адвокатски съвет далеч не ни е чужда. Тъкмо обратното – и по време на Общи събрания, национални конференции, публични изяви сме признавали, че не сме безгрешни. Който работи, той и греши. Но както е казано – нека, който е безгрешен, пръв да хвърли камък…

Защо обаче не е изпълнено конкретно решението на ОСАС за отмяна на увеличението на месечния членски внос към Висшия адвокатски съвет и той отново да стане 10 лв.?

Въпросът стана толкова сложен, че без да е най-важният за адвокатурата и за Висшия адвокатски съвет, се превърна в гордиев възел.

Определяне на размера на месечните вноски към Висшия адвокатски съвет е от компетентността на Висшия адвокатски съвет. Той е свързан и с програмата и задачите, които си поставя съветът и то в по-дългосрочен план.

Нека изясним за по-широката ви аудитория – съгласно Закона за адвокатурата всеки действащ адвокат има финансови задължения към колегията, в която членува и към Висшия адвокатски съвет.

Преди увеличението на вноската към Висшия адвокатски съвет тя беше 10 лева! И този размер е от 2005 г.! Когато, например, минималната работна заплата е била 150 лв. Сега е 610 лв. Решението за увеличение от 10 на 20 лева е от началото на 2018 г.

И аргументите, освен инфлация и други обективни фактори, са свързани именно с реализацията на поставените от нас цели като: въвеждане на е-адвокатура, нов регистър на българските адвокати, финансиране на изработването на сайтове на адвокатските колегии, организиране и провеждане на конференции и други форуми, осигуряване на безплатен достъп на всички адвокати до цялата нормативна база и съдебна практика, включително с международно участие, продължаваща финансова подкрепа за Центъра за обучение на адвокати, противодействие на нелоялната конкуренция, финансово съдействие на студентски инициативи, много сериозна дейност по подпомагане на адвокати в нужда…

Няма как да изброя всичко, но уверявам всички колеги, че това е изключително многообразна и сложна дейност, която лежи на плещите на Висшия адвокатски съвет и на неговия председател.

Обяснявате защо през 2018 г. са увеличени вноските, но към 2020 г. има решение на ОСАС, че трябва да бъдат намалени.

Отново казвам – изобщо не твърдя, че сме безгрешни. Но една от сериозните ни грешки според мен е, че не успявахме да обясняваме на отделните колеги адвокати какво точно и как вършим.

Това, което може би много колеги от страната не знаят (а и затова спекулацията по темата е толкова лесна) е, че и аз като председател, и главният секретар, а и целият съвет, сме изключително пестеливи. На всеки съвет се прави подробен отчет за разплатените средства между две заседания и се работи по диверсификация на събраните средства. Непрестанно сме и под наблюдението на Висшия контролен съвет, чиито председател присъства на всичките ни заседания.

Средствата, които остават след разплащане на разходите за дейността ни не се харчат, а са спестени и са в сметките на Висшия адвокатски съвет! Все пак адвокатурата следва да има наличен финансов ресурс, който при необходимост да бъде използван от следващите състави на ВАдС. Ние сме изключително грижовни стопани и ако някой твърди друго, ще трябва да го докаже.

ОСАС обаче взе решение, ако не намалите вноските, да спре превеждането по 20 лв. на ВАдС всеки месец. Някои колегии го направиха и съветът образува дисциплинарни производства срещу председателите им. Затова членовете им обвиняват съвета в репресии. Това ли беше начинът да реагирате?

Не мога да говоря за репресия. Дори етимологично тази дума означава да принудиш някого да извърши нещо против волята си. Висшият адвокатски съвет е предоставил възможността на адвокатските съвети по места да събират месечните вноски, определени за него от местните съвети, срещу заплащане на комисионна. Задължението е на местните съвети, когато съберат вноските за Висшия адвокатски съвет, да ги преведат.

След отказа на общо три колегии, първото нещо, което направихме, е да потърсим диалог. Да видим причините. Да обясним какво прави Висшият адвокатски съвет, с какви трудности от обективен характер се сблъсква ежедневно. Че много често причините за едно или друго неизпълнение са извън нас и извън нашата компетентност като орган.

Не бяхме чути.

В същото време започна напрежение от страна на изрядните колегии. Започнаха въпроси, и то съвсем основателни, защо тези три колегии могат да не превеждат дължимите суми, а другите стриктно да изпълняват законоустановено задължение.

След като всички опити за добронамерено и доброволно решаване на проблема се оказаха неуспешни, надделя мнението за образуване на дисциплинарни приписки срещу председателите на тези три колегии – за задържане на събраните месечни вноски от членовете на колегията и непревеждането им към Висшия адвокатски съвет. Ръководствата на тези три колегии поставиха своите членове в състояние на неизпълнение на задължение по Закона за адвокатурата. Адвокатите, от своя страна, са спокойни, че редовно си плащат месечните вноски към ВАдС, но вноските неоснователно са задържани от адвокатските ръководства.

С решението за образуване на дисциплинарни преписки срещу трима председатели на адвокатски колегии съветът подходи принципно и съгласно разпоредбите на Закона за адвокатурата.

По време на извънредното положение, когато съдилищата на практика бяха затворени, адвокатите масово поставяха въпроса, че са оставени без доходи и всякаква помощ от държавата. Защо така и не я получиха?

Висшият адвокатски съвет веднага реагира в условията на извънредното положение. В средата на март се взе решение за период от три месеца месечните вноски на адвокатите да са 0 лева. В социалната си политика подпомагаме колеги, които са пострадали от COVID-19.

Наши представители активно се включиха в обсъжданията при приемането и изменението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Знаете, че в качеството си на председател, светкавично поисках и осъществихме среща с премиера Бойко Борисов. Като преди това изпратихме писма и на него, и на председателя на парламента Цвета Караянчева.

Пред премиера бяха представени конкретни предложения на Висшия адвокатски съвет за промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение в страната във връзка с разпространението на COVID-19; искането за равенство в третирането на всички осигурени адвокати с лицата по чл. 4, ал. 1 т. 1 от КСО по същия начин, по който законодателно е закрепено равенство при заплащането на социално осигурителната тежест, удължаване на срока за подаване на годишните данъчни декларации и да бъде удължен срокът за заплащане на дължимия годишен данък за 2019 г.; бе направено искане до премиера Бойко Борисов с копие до министрите на финансите и на правосъдието Владислав Горанов и Данаил Кирилов, както и до председателя на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова за увеличаване на нормативно признатите разходи от 25% на 40%.

Изложихме сериозни доводи, че адвокатската професия бе сериозно засегната от пандемията от коронавирус, без да имаме възможност да се възползваме от почти никоя от мерките, предоставени от държавата, с изключение на общата възможност за получаване на безлихвени заеми от Българската банка за развитие.

Не знам дали това е обида за нас или е комплимент, но държавната власт изглежда счита, че адвокатите сме хора, които са достатъчно силни и могат да се справят и сами. Впрочем самата адвокатура не беше единна по темата – едни колеги настояваха за помощ от държавата, други обаче настояваха, че аристократизмът на професията изключва вариант, в който да протегнем ръка за помощи…

Преди дни зам.-председателят на ВАдС Людмил Рангелов каза, че идеята за адвокатска стачка набира все повече поддръжници. Може ли да се стигне до там и при какви условия?

Да, видях това негово изявление. Но той направи уточнението, че отговаря на този въпрос в лично качество. Такава тема не е обсъждана на заседание на Висшия адвокатски съвет, аз също нямам мандат да я коментирам. Все пак ще добавя, че адвокатурата е жив организъм. Уверявам ви, че няма актуална обществена тема, която да не е била обект на дебат във Висшия адвокатски съвет. Надявам се, че с присъщите ни балансираност и мъдрост, ще можем да сме полезни на колегите и на българските граждани.

Източник: https://news.lex.bg/%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%B5-%D0%BF/