Предложените изменения и допълнения в нормативната уредба са мотивирани от необходимостта от законодателни промени в ЗСВ и процесуалните закони в частта за електронното правосъдие предвид съществуващите възможности чрез Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), съответно чрез Единният портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) да бъдат извършвани от съда и страните предвидените в процесуалните закони изявления и процесуални действия. Предложенията в ЗСВ предвиждат преходен период за воденето на делата паралелно на хартиен носител и в електронна форма.

Разграничени са и три периода:

  • до 1 юли 2021 г. – всички образувани дотогава първоинстанционни дела на хартиен носител се приключват по досегашния ред на всички инстанции;
  • от 1 юли 2021 г. до 30 юни 2024 г. – образуваните в този период първоинстанционни дела се водят в електронна форма и на хартиен носител, като в ПЗР е предвидено, че извършените в посочения период процесуални действия и изявления от участниците в съдебното производство и извършените процесуални действия и издадените актове от органите на съдебната власт в електронна форма или на хартиен носител са валидни;
  • след 30 юни 2024 г. – образуваните след тази дата първоинстанционни дела се водят електронно, съобразно чл. 360ж и чл. 360з, а актовете се постановяват съобразно чл. 360а.

Резултатите, които се очаква да се постигнат с предвидените нормативни промени, са осигуряване на възможност за продължаване на въвеждането на електронно правосъдие в аспекта на подобряване на дигитализацията (цифровизацията) в съдебната система при спазване на основните принципи на гражданското и наказателното правораздаване и при гарантиране на правата на страните в процеса.

Източник: https://www.justice.government.bg/home/index/df408...