Регистратура

Страсбург, 25 януари 2022 г.

Относно: Промяна на сроковете за подаване на жалби

Уважаеми госпожи и господа,

Протокол № 15 на Европейската конвенция за правата на човека влезе в сила на 1 август 2021 г. след подписването и ратифицирането му от 47-те държави – членки на Съвета на Европа. Основните промени, предвидени в Протокола, се състоят в допълване на Конвенцията с изрично позоваване на принципа на субсидиарност и доктрината за свобода на действие.

Друга голяма промяна засяга пряко жалбоподателите и техните представители.

Член 35, ал. 1 от Конвенцията се изменя, като от шест на четири месеца се намалява срокът от датата на окончателното решение на националната инстанция, в който следва да бъде подадена жалба до Съда (вж. чл. 4 и чл. 5 от Протокола). За да може потенциалните жалбоподателите да бъдат напълно уведомени за новия срок, в чл. 8, ал. 3 от Протокола е предвидено, че промяната ще влезе в сила шест месеца след влизането в сила на Протокола, т.е. от 1 февруари 2022 г. занапред. В допълнение, новият срок не важи със задна дата, тъй като в последното изречение на чл. 8, ал. 3 е посочено, че не се прилага за жалби, във връзка с които окончателното решение на националната инстанция е взето преди прилагането на новото правило.

Съдът уведоми обществеността за тази промяна с изявление и на своя уебсайт, на страниците на жалбоподателите, на английски и на френски език, както и на неофициални езици и на всички официални събития с участието на заинтересовани страни по системата на Конвенцията.

С оглед на ефекта от тази промяна – тъй като неспазването на новия срок ще направи жалбите недопустими – ще Ви бъдем благодарни да ни съдействате да разпространим информацията възможно най-широко на Вашите уебсайтове и по други начини на Ваше разположение, за да помогнете на Съда да уведоми жалбоподателите за това важно развитие.

Насоките за жалбоподатели на английски и на френски език, както и на неофициални езици, ще бъде актуализирана съответно и на разположение на уебсайта на Съда от 1 февруари 2022 г.

С уважение,

Мариалена Цирли

Секретар

https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home