От ВСС категорично опровергаха обвинения за неправомерно харчени средства по въвеждането на електронното правосъдие, направени в някои медии и социални мрежи. Беше дадена подробна информация за етапите от процеса по въвеждане на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Както стана ясно по време на срещата през февруари с ръководството на Висшия адвокатски съвет, а по-късно и на 18 март, процедурата е започнала още през 2014 г.

Единната информационна система на съдилищата трябва да замени работещите и към този момент 5 отделни системи, представляващи и известни като „системата САС“, разработена преди години от „Информационно обслужване“. Към този момент тя се ползва от 154 съдилища в цялата страна, но функционалността е далеч от целта, която сме си поставили с новата ЕИСС, каза Олга Керелска, ръководител на проект „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“.

Адвокатите поставиха редица конкретни въпроси, свързани с възможността за дистанционен достъп до делата. От Висшия съдебен съвет споделиха, че най-вероятно няма да се спази законовия срок – 10 август 2019 г., в който да заработи с пълен капацитет Единният портал за електронно правосъдие.

От ВСС са изпратили писмо до административните ръководители на съдилищата в страната с 10 въпроса, като: поддържа ли съответният съд електронни папки на дела и ако да – на кои; всички документи по дадено дело ли се приобщават към електронното дело, изпраща ли се то до Единния портал за електронно правосъдие и пр.
Очакването е до края на м. април тази информация да бъде събрана и детайлно анализирана. Членовете на ВСС, участващи в срещата, поеха ангажимент да запознаят адвокатурата чрез Висшия адвокатски съвет с тази информация, като препотвърдиха готовността и желанието за активно партньорство.

От страна на Висшия съдебен съвет участваха ръководителите на проекти, реализирани по Оперативна програма „Добро управление“, както следва: г-жа Гергана Мутафова – ръководител по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, г-жа Олга Керелска – ръководител по проект „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“, г-жа Калина Чапкънова – ръководител по проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им“, г-жа Даниела Машева – говорител на Прокурорската колегия, г-жа Силвия Илиева – главен секретар на ВСС, г-н Николай Найденов – директор на дирекция „Правна“ и г-н Светослав Неделчев – директор на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“.

Извадка от Закон за съдебната власт

Чл. 360ж. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 10.08.2019 г.) (1) Изявленията и актовете, подавани до органите на съдебната власт на хартиен носител, както и всички документи и информация на хартиен носител, се въвеждат в информационната система на органите на съдебната власт чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващи възпроизвеждането им.

(2) Документите и информацията, представени на електронен носител, постъпили по електронен път или въведени в информационната система на органите на съдебната власт, се обработват и съхраняват по начин, гарантиращ защитата от грешки, подправяне и загуба.

(3) Пълното и точно съответствие на снетия електронен образ със снемания оригинал, както и на въведената електронна информация, се удостоверяват от служители, определени от административния ръководител на органа на съдебната власт. Удостоверяването се извършва чрез полагане на подпис на служителя върху хартиения носител, а на въведените електронни образи - чрез подписването им с електронен подпис на служителя.

(4) До доказване на противното се смята, че електронните документи и информацията, създадени по посочения в ал. 1 начин, са идентични с представените, съответно въведените електронни документи и информация по ал. 2.

(5) Представените документи и носителите на информация се връщат на подателя незабавно след въвеждането им в системата.

(6) Пленумът на Висшия съдебен съвет осигурява технологичната и техническата възможност на органите на съдебната власт за извършване на действията по ал. 1 и 2.

Още по темата: http://www.vss.justice.bg/page/view/8758

Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.:

http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang...