Очаква се същото да се случи с цялата Наредба №6. Тя беше оспорена от прокуратурата на същите основания, на които вече бяха отменени двете разпоредби – тъй като проектът за нея не е публикуван на сайта на Министерството на правосъдието и не е предоставена възможност за обсъждането му и представяне на предложения и становища.

Засега обаче делото срещу наредбата в цялост още е висящо и Министерството на правосъдието не предлага за обществено обсъждане и ново приемане целия нормативен акт, а само промени в него, с които се връщат отменените чл. 4 и чл. 9. „Предложеният нов чл. 4 и нов чл. 9 от проекта възпроизвеждат отменените от ВАС текстове на наредбата, тъй като отмяната е постановена с оглед неспазване на процедурата по издаването на нормативния акт, а не и с оглед съдържанието на двата текста“, обяснява в доклада си зам.-министърът на правосъдието Десислава Ахладова.

И посочва, че целта е „да се избегне съществуването на нормативна празнота, която да създаде опасност от нарушаване или застрашаване на правата и интересите на гражданскоправните субекти“.

Срокът за обществено обсъждане на проекта е по-кратък – 14 дни. Като Ахладова обяснява, че това е така, тъй като предложените разпоредби до отмяната им от ВАС са били действащо право, което е прилагано повече от десетилетие и е познато на всички практикуващи в областта на гражданския процес. „От друга страна съществуването на нормативна празнота създава опасност от нарушаване или застрашаване на права и интереси на гражданите и юридическите лица, както и на правната сигурност“, подчертава тя.


Образецът на Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК - http://www.justice.government.bg/Files/%D0%9D%D0%98%D0%94_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0_%E2%84%96_6_637082244720053024.pdf


Доклад от зам.-министър Десислава Ахладова относно проект на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство: http://www.justice.government.bg/Files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0_%E2%84%966-%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_637082244720053024.pdf

Източник: http://www.justice.government.bg/15/ и

https://news.lex.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b8/