ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 22.02.2014 г. до 21.02.2015 г.

Обхващащ дейността на ВАдвС към 06.02.2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

СКЪПИ КОЛЕГИ,

Благодаря Ви, че дойдохте на днешното общо събрание на адвокатите от страната – най-висшият форум на българската адвокатура.

Придържайки се към практиката въведена от настоящия съвет, отчетът на Висшия адвокатски съвет е качен на сайта на Съвета и е разпратен по колегиите, за да могат всички да се запознаят с него и да имат възможност да изразят своето становище и дадат препоръките си. Вашата оценка е изключително важна за нас, за да знаем дали сме на правилен път и какво още се очаква от Висшия адвокатски съвет.

ЧИСЛЕНОСТ И СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА

По данни на адвокатските съвети към 1 януари 2015 г. адвокатите в България са12629. От тях 49 % са мъже и 51 % са жени. В общата бройка се включват 527 младши адвокати, от които 211 мъже и 316 жени.

Адвокатите от страната са разделени между 27-те колегии. Най-голяма е Софийската адвокатска колегия –5252 адвокати, на второ място е Пловдивската адвокатска колегия – 1156 адвокати, а на трето – Варненската адвокатска колегия – 1113 адвокати.

В Единния регистър на чуждестранните адвокати са вписани общо 55 адвокати от 13 държави – членки на Европейския съюз, както следва:

от Федерална република Германия – 12;

от Република Гърция – 11;

от Република Чехия – 9;

от Република Австрия – 5;

от Обединеното Кралство Великобритания, Англия и Уелс – 4;

от Република Румъния – 4;

от Република Италия – 3;

от Кралство Испания – 2;

от Кралство Дания – 1;

от Кралство Люксембург – 1;

от Кипър - 1

от Република Полша – 1;

от Република Франция – 1.

Така общият брой на чуждестранните адвокати е нараснал за изминалата година с 4 души, като са били вписани 4 адвокати – по един от Федерална република Германия , Република Гърция, Република Чехия и Кипър.

От чуждестранните адвокати 48 колеги са мъже ( 87,27%) и 7 (12,73%) са жени.

За отчетния период не са постъпвали искания до председателя на Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 11, чл. 12 във вр. с чл. 10, ал. 4 от Закона за адвокатурата.

Обобщено може да се каже, че в сравнение с предходната година броят на адвокатите се е увеличил със 341 души, или с 2,78 %. Като цяло броят на адвокатите в страната запазва известна стабилност с лека тенденция към нарастване.

ОБЩИ ВЪПРОСИ

Висшият адвокатски съвет изпълнява задължението си да определя представители на адвокатурата за държавните институции. Наш постоянен представител в Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления е колегата Атанас Железчев, член на Висшия адвокатски съвет. Наш представител в Съвета по изпълнение на наказанията към министъра на правосъдието е адвокат Емилия Недева – член на Висшия адвокатски съвет.

През целия период Висшият адвокатски съвет изпълняваше задължението си да изпраща свои представители за членове на комисиите в провежданите от Министерството на правосъдието изпити за правоспособност. Както е отбелязвано и през предходните години, общата оценка на колегите е, че изпитът се провежда формално и непрофесионално.Уведомено е Министерството на правосъдието, че мнението на участващите в изпита колеги адвокати е, че не е налице достатъчно висока квалификация на лицата, които се явяват на изпита, както и необходимостта от преосмисляне мястото и ролята на изпита за придобиване на юридическа правоспособност. Това становище бе заявено на работната среща на Председателя, двамата зам.председатели и главния секретар на ВАС с министъра на правосъдието Зинаида Златанова и представители от нейния екип.

Позволете ми да благодаря на колегите Александър Попчев, Ангел Ангелов, Бойко Ботев, Велислав Лъжев, Гаврил Благоев, Грета Пенчева, Димо Димов, Емил Ядков, Иван Апостолов, Катя Станкова, Любомир Денев, Милчо Бенгарски, Момчил Савов, Нели Виодорова, Нина Седефова, Петър Зафиров, Станислав Тонов, Таня Градинарова, Цветана Чуклева за отделеното време и за това, че защитават идеята изпитът за придобиване на правоспособност да отговаря на влаганото съдържание, а да не се превръща във формално явяване.

Членове на Висшия адвокатски съвет се явяват пред Върховния касационен съд по всички жалби срещу решенията на Висшия адвокатски съвет, както и по други дела, по които Висшият адвокатски съвет е страна.

Искам да изкажа благодарност на адвокатите Валентин Бенатов, Емилия Недева, Петър Божков за това, че професионално, безплатно и с отговорност защитават пред съда каузите на Висшия адвокатски съвет.

І. Заседания на Висшия адвокатски съвет

През отчетния период Висшият адвокатски съвет работи в непроменен състав.

Редовните заседания на Висшия адвокатски съвет се провеждаха веднъж месечно, обикновено в последния петък от месеца. Нито един от членовете на Висшия адвокатски съвет не е отсъствал по неуважителни причини. Председателят на Висшия контролен съвет присъства редовно на заседанията, а председателят на Висшия дисциплинарен съд присъстваше редовно на заседанията до настъпването на проблем със здравословното му състояние, след което присъства при възможност.

Заседанията на Висшия адвокатски съвет се провеждат без ограничения във времето за дебати. Преди заседанието дневният ред се публикува на сайта на Висшия адвокатски съвет.

Редовните заседания започват с доклад на председателя на Висшия адвокатски съвет за извършената работа през съответния период, като втора точка се разглеждат дисциплинарни и индивидуални преписки. На всяко заседание по доклад на главния секретар Валентин Бенатов се разглеждат и одобряват разходите за предходния период. На заседанията редовно се предоставя информация за събираемостта на дължимите вноски към Висшия адвокатски съвет и се посочват предстоящите събития.

За отчетния период са проведени общо 14 заседания, от които 12 редовни и 2 извънредни.

Редовното заседание на 25.04.2014 г. бе изнесено в гр. Велико Търново, където се състоя Националната конференция на българската адвокатура посветена на 135 годишнината на от приемане на Търновската конституция.

Редовното заседание на 17.10.2014 г. бе изнесено в гр.Несебър, където се състоя и Националната конференция посветена на въпроси свързани със самоуправлението на адвокатурата.

Извънредното заседание на 29.05.2014 г. бе проведено с оглед недовършените точки от изнесеното заседание във Велико Търново, касаещи финансови въпроси и дисциплинарни и индивидуални преписки.

Извънредното заседание на 7.10.2014 г. бе проведено поради постъпила жалба срещу решение от 23.09.2014 г. на Избирателната комисия за избор на органи на Адвокатска колегия – Монтана и необходимостта същата да бъде разгледана в предвидените от Закона за адвокатурата срокове.

През отчетния период Висшият адвокатски съвет разгледа жалби срещу решения на избирателни комисии за избор на органи на адвокатурата. За жалост на два пъти Висшият адвокатски съвет отмени изборите, провеждани в Адвокатска колегия Монтана. Разгледахме също така жалби срещу откази за вписване в регистъра на адвокатските колегии, жалби срещу отписвания от регистъра на адвокатските колегии, жалби срещу откази за определяне на възнаграждения, искания от адвокатски съвети за безлихвени кредити, молби за вписване и отписване на чуждестранни адвокати и за промени в регистъра на чуждестранните адвокати, жалби срещу откази на адвокатските съвети да образуват дисциплинарни производства, молби за социална помощ, молби за финансово подпомагане на авторски издания на колеги и т. н.

Общо за отчетния период Висшият адвокатски съвет постанови 509 решения. Всички решения на Висшия адвокатски съвет се вписват в картотека. Нито едно решение не е обжалвано от Висшия контролен съвет.

Само едно решение е взето с решаващия глас на председателя на съвета.

ІІ. Работни групи

Във връзка с осъществяване на дейността на Висшия адвокатски съвет бяха определени нови и продължиха действието си следните работни групи:

Връзки с международните организации Съвет на европейските адвокатури и правни общества със седалище в Брюксел /CCBE/, Международен адвокатски съюз със седалище в Париж /UIA/, Международен адвокатски съюз със седалище в Лондон /IBA/, Федерация на европейските адвокатури със седалище в Страсбург /FBE/ се осъществяват от председателя Ралица Негенцова, от зам.председателя Юрий Бошнаков, и членовете Ели Христова, Емилия Недева, Марио Топчийски и Милен Ралчев. Дейността на тази група ще бъде отчетена в раздела за международна дейност.

Продължиха да действат и определените от Висшият адвокатски съвет представители за контакти, изразяване на становища и участие в работни срещи в Министерството на икономиката и енергетиката относно прилагането на разпоредбите на националното законодателство в контекста на Директива 2006/123 ЕС членовете на съвета Ели Христова, Любомир Денев и Марио Топчийски. Проведена бе среща в министерството .

С необходимото внимание бе попълнен въпросник на Европейската комисия относно застрахователните изисквания или гаранции за доставчиците на услуги.

Висшият адвокатски съвет определи екип за подготовка и представяне на становище на съвета в Програмата „Електронно правосъдие” в състав заместник-председателят Юрий Бошнаков, членовете Любомир Денев и Милен Ралчев, както и председателят на АК Благоевград Емил Ядков.

В тази насока на 12.03.2014 г. се проведе публично обсъждане на комуникационната стратегия на Върховния административен съд и предложение за подобряване облика на съда пред широката общественост. Участие взе Емил Ядков – председател на АК Благоевград и член на работната група към ВАС за „Екетронното правосъдие“.

Докладът на работната група беше изключително подробен и аналитичен и бе приет за становище на Висшия адвокатски съвет за програма „Електронно правосъдие“. Това становище бе изпратено на Висшия съдебен съвет, Министерство на правосъдието, Министерския съвет, както и на всички адвокатски колегии.

На 28.03.2014 г. се състоя кръгла маса, организирана от Министерство на правосъдието, за обсъждане на Проекта на секторна стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие 2014-2020 г. Участие взе Емил Ядков – председател на Благоевградската адвокатска колегия и член на работната група към ВАС по въпросите на електронното правосъдие.

На 23.04.2014 г. Емил Ядков – председател на Благоевградската адвокатска колегия и член на работната група към ВАС по въпросите на електронното правосъдие, участва в заключителната конференция по проекта на Върховния административен съд за „Повишаване прозрачността и ефективността в работата на ВАС, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“.

На 03.02.2015 г. пресконференция по проект на ВАС на тема: „Създаване на надеждна среда за обмен на данни и комуникация между административните съдилища в РБ и създаване на единна деловодно-информационна система/ЕДИС/ за внедряване в административните съдилища в РБ“ Участие взе членът на работната група и председател на АК Благоевград Емил Ядков.

Бих искала да изкажа благодарност на колегата Емил Ядков за активната му и всеотдайна работа, свързана с програмата „Електронно правосъдие“ и усилията му за нейното реализиране в действие.

Определена бе работна група, която да работи по модернизиране на електронния сайт на съвета в състав заместник-председателят Юрий Бошнаков, членът на Висшия адвокатски съвет Марио Топчийски и членът на Висшия дисциплинарен съд Иван Бораджиев. В работата на групата интензивно се включи и резервният член на Висшия адвокатски съвет Петър Божков. Приета бе концепцията на работната група за сайта на Висшия адвокатски съвет, по която бе изготвено техническо задание, което бе качено на действащия сайт на Съвета и определен срок за подаване на оферти. След осъществено събеседване бе определен изпълнител и от средата на 2014 г. Висшият адвокатски съвет има нов сайт.

Определена бе работна група в състав заместник-председателят на Висшия адвокатски съвет Йордан Цветанов, главният секретар Валентин Бенатов и членовете на съвета Атанас Железчев, Грета Пенчева и Емилия Недева, която да излезе с предложение за актуализация на длъжностните характеристики на служителите в Съвета.

След обсъждане по предложение на работната група Висшият адвокатски съвет прие решения за изменение и уточнение на щата и оптимизация на работните места. Бе решено тази група в последното заседание за календарната година да анализира щата на длъжностите и да внася предложения за следващата година.

Излъчена бе работна група, която да изготви проект на концепция за работата на Научно-методическия център към Висшия адвокатски съвет в състав членовете на Висшия адвокатски съвет Атанас Железчев, Грета Пенчева, Ели Христова, Емилия Недева, Любомир Денев и Милен Ралчев.

На няколко пъти в заседания на Висшия адвокатски съвет бе поставена на разглеждане като точка от дневния ред работата на групата във връзка с концепцията. Направени бяха предложения и допълнения, които остана да бъдат обсъдени от работната група и да бъде представена цялостната концепция за обсъждане и гласуване в заседание на Съвета.

След приемате на тълкувателно решение № 6/2012 г. от 6.11.2013 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на Върховния касационен съд, касаещо присъждане на разноските в гражданския процес, с решение на Висшия адвокатски съвет бе открита процедура по изменение и допълнение на Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет и бе определена работна група в състав заместник-председателят Юрий Бошнаков, членът Марио Топчийски и резервният член Петър Божков, която да обобщи предложените промени в наредбата и направи предложения за промени в Наредба № 1. След дискусия и изслушване на становища на отделните адвокатдски колегии бяха приети промените. Изменението на Наредба № 1 е в сила от 01.04.2014 г., като се наложи широко медийно отразяване на това какви са причините да се достигне до това изменение и че то е в интерес на гражданите, за да бъдат защитени правата им.

Във връзка с подадения от Върховна административна прокуратура протест за обявяване на нищожност на разпоредбата на параграф 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 1 бяха обобщени от работната група вижданията на Висшия адвокатски съвет и отделните адвокатски колегии и бе изготвено становището на съвета. Колегата Петър Божков представлява Съвета пред Върховния административен съд. С оглед изхода на делото и обявяване за нищожна разпоредбата на параграф 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 1 бе взето решение и пусната жалба до 5-членен състав на Върховния административен съд. Малко бяха адвокатските колегии, които се ангажираха със становище по изготвяне на позицията на Висшия адвокатски съвет, което се дължи и на противоречивото виждане на колегите, какъв следва да бъде минималният размер на адвокатските възнаграждения.

Работна група в състав: председател Хари Харалампиев – член на Висшия адвокатски съвет, и членове: Атанас Стоянов – председател на Адвокатска колегия Стара Загора, Стефка Въжарова – председател на Ямболската адвокатска колегия и Владислав Янев – член на Софийския адвокатски съвет, която бе натоварена със задачата да издири и установи случаи на нелоялна конкуренция от страна на асоциации и други юридически лица, извършващи незаконна адвокатска дейност по защита на правата и интересите на българските граждани, да обобщи резултатите и даде предложения. Тази работна група направи обобщение на изисканата и изпратена от адвокатските съвети информация бе приета концепция как да се противостои на тези отрицателни явления. Темата за нелоялната конкуренция на адвокатската дейност и действията на адвокатските съвети по преодоляването й бе една от темите, която бе разисквана на Националната конференция, проведена в град Несебър. Там основен докладчик бе членът на Висшия адвокатски съвет Милен Ралчев. По-подробно този въпрос ще бъде застъпен по-долу в доклада.

Създадена бе работна група, която да работи в насока виждания за промени в процесуалните закони, свързани с изготвянето на протоколи, обявяването им и извършване на поправки, като събере и обобщи представените от адвокатските колегии данни и материали. Групата е в състав: Юрий Бошнаков – заместник-председател на Висшия адвокатски съвет и членовете на съвета Атанас Железчев, Ели Христова, Стоян Желев и Петър Петров – председател на Висшия контролен съвет, която работна група да работи съвместно с Научно-методическия център.

Изпратени бяха писма до адвокатските съвети с искания за предоставяне на данни по разглежданите въпроси.

Информация за създадената група бе поставена и на сайта на Висшия адвокатски съвет с уведомление, който има предложения да ги изпрати.

Тази работна група е създадена с оглед препоръките на Общото събрание на адвокатите от страната за активизиране на дейността на адвокатурата по усъвършенстване на законодателството чрез законодателни инициативи по реда на чл.122 ал.1 т.11 от ЗА.

Бих помолила адвокатските съвети и колегите адвокати също така да бъдат активни в тази насока. Има още много, по което да се работи и през настоящата години, за да реализираме препоръката.

Сформирана бе група за приятелство с израелските адвокати, включваща Йордан Цветанов – заместник-председател на Висшия адвокатски съвет, и членовете Атанас Железчев, Любомир Денев, Марио Топчийски и по един представител от адвокатските колегии – Видин, Пловдив, Стара Загора и Кюстендил, които съответно бяха Пламен Стефанов председател АС Видин, Иван Иванов – секретар на АС Пловдив, Атанас Стоянов председател АС Стара Загора и Васил Иванов- председател АС Кюстендил.

Беше създадена работна група в състав: председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, членът на Висшия адвокатски съвет Грета Пенчева и членът на Научно-методическия център Снежана Василева, която съобразно правомощията на Висшия адвокатски съвет по чл. 122, ал. 1, т. 11 от Закона за адвокатурата, да подготви предложение за законодателни промени във връзка с Правилника за вписванията.

Скоро след приемане на решението бе прието изменение на Правилника за вписванията, отстраняващо съществуващите проблеми наложили сформиране на групата.

В края на годината бе сформирана работна група, която да анализира съществуващите общи условия „Професионална отговорност” на всички застрахователни дружества и до края на месец април 2015 г. да изготви проект за оптимални общи условия „Професионална отговорност”, които да бъдат обсъдени на заседание на Висшия адвокатски съвет.В състава на работна група са членовете на Висшия адвокатски съвет Марио Топчийски, Милен Ралчев, Петър Божков, Стоян Желев и Ели Христова.

Създадена бе работна група в състав Емилия Недева – председател и членове: Атанас Железчев, Любомир Денев и Димо Вергил Димов, членове на Висшия адвокатски съвет и Владимир Христов адвокат от Адвокатска колегия Враца, която да излезе с предложение за основните принципи, които трябва да бъдат включени при разглеждане на становището на Висшия адвокатски съвет за актуализация на Стратегията за продължаване на реформата в съдебната система и да изготви становището.

Създаден бе организационен комитет във връзка с провеждане на международен семинар на тема „Лекарската/медицинската грешка“ организиран от Международния адвокатски съюз /UIA/, съвместно с Висшия адвокатски съвет и Софийския адвокатски съвет в състав: Юрий Бошнаков – заместник-председател на Висшия адвокатски съвет, Марио Топчийски – член на Съвета, Гроздан Добрев – адвокат от Софийската адвокатска колегия – регионален координатор на UIA Константин Димитров – член на Софийския адвокатски съвет и Силви Гаврилов – адвокат от Софийската адвокатска колегия.

ІІ. Мерки за подпомагане на адвокатските съвети за професионална защита на адвокатите и за подобряване на условията за упражняване на професията

През отчетния период Висшият адвокатски съвет предприе редица мерки за професионална защита.

1. Във връзка с изказаната края на 2013 г. тревога за възникналата порочна тенденция да се обособяват съдебни зали ad hok за разглеждане на наказателни дела и то в места за лишаване от свобода бе осъществена среща както с заместник-председателя на Министерския съвет и министър на правосъдието Зинаида Златанова, така и с комисията по правни въпроси на Висшия съдебен съвет. Представена бе и обобщена информация за такива случаи.

На 22.04.2013 г. се състоя среща в МП със вицепремиера и министър на правосъдието З. Златанова и хора от екипа й. От страна на ВАдвС участие взеха председателя, зам.председателите Ю. Бошнаков, Й.Цветанов и секретарят В.Бенатов.

Основните теми разглеждани на срещата бяха за обособяване на съдебни зали ad hok за разглеждане на наказателни дела и то в места за лишаване от свобода, допуска на адвокатите в съдебните сгради да бъде осъществяван като на магистратите, заплащане на държавни такси на по-ниска стойност с таксови марки.

2. По повод направения сигнал и срещите получихме от Висшия съдебен съвет информация от всички съдилища и на заседание на комисията по правни въпроси към ВСС бе поканен председателя на Висшия адвокатски съвет и представител на Съвета. На проведеното заседание на Висшия съдебен съвет на 09.06.2014 г. присъстваха като представители на ВАдвС председателя на Съвета и члена Емилия Недева. Представена ни бе обобщената информация и се дискутира въпроса, че такива зали ad hok могат да се създават по изключение и то само в предвидените от закона случаи. Такова бе становището и на представителите на ВСС.

3. Изменение на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, наложено от приемането на тълкувателно решение № 6/2012 г. от 6.11.2013 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на Върховния касационен съд.

В тази връзка на 31.03.2014 г.бяха дадени интервюта на председателя на ВАС по Нова TV и TV 7, обосноваващи нуждата от изменението на Наредба №1 и че то е в интерес на гражданите.

4.Защита по делото, образувано по протест на Върховна административна прокуратура, с искане за обявяване нищожност на параграф 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

5. На 2.10.2014 г. изпратихме декларация, с която Висшият адвокатски съвет на Република България изразява подкрепата и колегиалната си солидарност със сръбските адвокати и с предприетите от тях протестни действия за утвърждаване върховенството на закона, за защита професионалните права на адвокатите и интересите на гражданите.

Декларацията бе изпратена на Висшият адвокатски съвет на Сърбия и на международните адвокатски организации CCBE, UIA, IBA.

Имаме благодарност от колегите от Сърбия за активното ни участие и подкрепа.

5. На 19.11.2014 г. Висшият адвокатски съвет на Република България прие декларация, която изпрати на Висшия съдебен съвет, Министъра на правосъдието, председателя на Русенския окръжен съд, в която се изразява категоричното несъгласие на адвокатурата с осъждането на адвокат заради произнесена от него пледоария. Начинът, по който защитникът се изказва, е въпрос на представяне на неговата теза и по никакъв начин не може да съставлява престъпление чрез слово.

Осъждане на адвокат поради изразената от него защитна теза е нарушение , както на правата на адвоката, така и накърняване на правата и свободите на гражданите, чиято защита е основното задължение на всеки адвокат.

Постановяване на присъда против адвокат за изразена негова защитна теза е в грубо противоречие с Конституцията на Република България и с практиката на Европейския съд по правата на човека. Такава присъда е удар както против адвокатурата, така и против принципа за справедлив съдебен процес. Интересите на правосъдието налагат подобни съдебни грешки никога да не бъдат повтаряни, а допуснатата вече да бъде коригирана.

Тази декларация бе публикувана в централни и местни ежедневници и намери широк отзвук сред адвокатите и обществеността.

6. На 15.12.2014 г. председателят на Висшия адвокатски съвет осъществиха среща с главния прокурор на Р България Сотир Цацаров във връзка със съдействие на прокуратурата за защита правата на адвокатите.

7. На 17.12.2014 г. Висшият адвокатски съвет прие и изпрати протестна декларация до Висшия съдебен съвет, в която категорично споделя обществената нетърпимост и критика към случаите, с които се осуетява принципът на случайното разпределение на делата в съдилищата.

В декларацията се казва, че постоянните сигнали за нарушаване на този принцип показват, че неговото прилагане не е обезпечено, нито кадрово, нито технологично. Неприлагането на този принцип е посегателство върху правото за справедлив процес и компрометира доверието в правосъдието.

Висшият адвокатски съвет приканва Висшия съдебен съвет незабавно да се предприемат мерки за преустановяване на тази порочна практика и за гарантиране безусловно прилагане принципа на случайно разпределение на делата в съдилищата.

Във връзка с изпратената ни от Министерство на правосъдието проект за Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система Висшият адвокатски съвет изпрати проекта на всички адвокатски съвети за становище. На свое заседание Съвета взе решение, че следва да бъде дадено становище на Висшия адвокатски съвет по проекта и бе създадена работна група в състав Емилия Недева – председател и членове Атанас Железчев, Любомир Денев и Димо Вергил Димов, членове на Висшия адвокатски съвет и Владимир Христов адвокат от Адвокатска колегия Враца, която да излезе с предложение за основните принципи, които трябва да бъдат включени при разглеждане на становището за актуализация на Стратегията за продължаване на реформата в съдебната система.

На работната група бе възложена задачата на 16 януари 2015 г.,която следваше да има пред вид и становищата дадени от адвокатските колегии. На 23 януари стратегията бе гласувана в Народното събрание, т.е. одобрена във вида, в който бе внесена от Министерския съвет, и тъй като това не е законопроект, то не подлежи на второ четене или на допълнителна корекция. При това положение Стратегията се счита одобрена в този й вид.

Тъй като Стратегията вече е приета, Висшият адвокатски съвет прие, че трябва да се работи в насока за изясняване ролята на адвокатурата в актуализираната Стратегия за съдебна реформа и какви са практическите мерки за нейното осъществяване.

ВРЪЗКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ

През периода от 22.02.2014 г. до края на отчетния период действа приетото в началото на мандата разпределение на членовете на ВАС за осъществяване на връзка с адвокатските колегии от страната и изготвяне на доклади по жалби срещу решения на адвокатските съвети и по дисциплинарни и други преписки, както следва:

Юрий Бошнаков – АК-Бургас и АК-Ямбол

Милен Ралчев – АК-Варна, АК-Добрич и АК-Търговище

Емилия Недева – АК-Пловдив, АК-Смолян и АК-Кърджали

Атанас Железчев – АК-Стара Загора и АК-Сливен

Хари Хараламбиев – АК-Пазарджик, АК-Перник и АК-Хасково

Димитър Илковски – АК-Ловеч и АК-Плевен

Марио Топчийски – АК-Враца и АК-Монтана.

Йордан Йорданов – АК-Велико Търново, АК-Габрово и АК-Видин.

Грета Пенчева – АК-Русе, АК-Разград, АК-Силистра и АК-Шумен.

Любомир Денев – АК-Благоевград и АК-Кюстендил.

Ели Христова, Стоян Желев, Петър Зафиров, Валентин Бенатов и Ралица Негенцова – Софийска адвокатска колегия.

ІІІ. Беше изготвено разпределение за участие на председателите на адвокатските колегии в заседанията на Висшия адвокатски съвет на ротационен принцип, както следва:

От 1.10.2013 г. до 31.03.2014 г. председателите на Адвокатските колегиите в Благоевград, Враца, Кюстендил, Стара Загора, Хасково, Ямбол и Пловдив.

От 01.04.2014 – 31.10.2014 г. председателите на Адвокатските колегиите във Варна, Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, Търговище, Разград.

От 01.10.2014 г. до 31.03.2015 г. председателите на Адвокатските колегиите във Велико Търново, Ловеч, Пазарджик, Перник, Сливен, София.

Голямата част от председателите на адвокатските колегии участваха в заседанията на Висшия адвокатски съвет, задаваха въпроси, бяха инициатори за тълкувателната дейност и за решаване на въпросите, важни за работата ни като адвокати. Председателят на АС Пазарджик, не се е явявал на заседанията на Висшия адвокатски съвет до сега.

ІV. Стана традиция ръководството на Висшия адвокатски съвет да провежда срещи по места с адвокатските съвети и адвокатските колегии от страната.

През отчетния период също бяха провеждани такива срещи и съвместни инициативи с отделни адвокатски колегии.

На 03.07.2014 г. председателят на Висшия адвокатски съвет и главният секретар на Висшия адвокатски съвет Валентин Бенатов и председателят на Висшия контролен съвет Петър Петров се срещнаха с Адвокатския съвет – Търговище.

На 03.07.2014 г. председателят на Висшия адвокатски съвет и главният секретар на Висшия адвокатски съвет Валентин Бенатов и председателят на Висшия контролен съвет Петър Петров се срещнаха с Адвокатския съвет – Шумен.

На 04.07.2014 г. председателят на Висшия адвокатски съвет и главният секретар на Висшия адвокатски съвет Валентин Бенатов и председателят на Висшия контролен съвет Петър Петров се срещнаха с Адвокатския съвет – Добрич. На срещата бяха обсъдени редица текущи въпроси, както и тези свързани с отпуснатата от ВАС помощ на пострадалите от наводненията и как да бъде разпределена тя.

На 04.07.2014 г. председателят на Висшия адвокатски съвет и главният секретар на Висшия адвокатски съвет Валентин Бенатов и председателят на Висшия контролен съвет Петър Петров се срещнаха с Адвокатския съвет – Варна. Присъствахме на полагане клетва на новоприети адвокати. На срещата обстойно бе дискутиран въпросът свързан с пострадалите от наводненията във Варна, както и как и на кого да бъдат разпределени средствата отпуснати от ВАС за подпомагане на пострадалите.

На 02.09.2014 г. председателят на Висшия адвокатски съвет и главният секретар на Висшия адвокатски съвет Валентин Бенатов и председателят на Висшия контролен съвет Петър Петров се срещнаха с Адвокатския съвет – Сливен. На срещата се дискутираха въпроси свързани с проблеми по правната помощ, във връзка със закупуване на нов имот за съвета.

На 03.09.2014 г. председателят на Висшия адвокатски съвет и главният секретар на Висшия адвокатски съвет Валентин Бенатов и председателят на Висшия контролен съвет Петър Петров се срещнаха с Адвокатския съвет – Бургас.

Общи за всички срещи бяха въпроси свързани с условията за работа на адвокатите в съответната колегия, конкретните проблеми, които адвокатските съвети срещат в своята работа при осъществяване на функции им и възможностите на Висшия адвокатски съвет при поискване да ги подпомага в тази насока, както и отчетността на събрания за ВАдвС членски внос.

С всеки един от посетените адвокатски съвети бяха обсъдени въпросите за осъществяване дейността по Закона за правната помощ. Адвокатските съвети поставиха възникналите напоследък проблеми със софтуера, предлаган от обслужващата фирма БИСОФТ. Проблемите, свързани с правната помощ бяха разгледани от ВАдвС на заседанието му на 17.10.2014 г., с участието на председателя на НБПП Елена Чернева.

По време на посещенията бе осъществена проверка по стопанисването на имуществото на адвокатските колегии. В тази връзка бе единодушно становището на посетените адвокатски съвети, че има необходимост от съвместен семинар с участие на секретарите на съветите и на служителите, отговарящи за финансово-стопанската дейност.

Надяваме се до края на мандата да бъдат посетени всички адвокатски колегии.

V. През отчетния период Висшият адвокатски съвет отпусна безлихвени заеми на три адвокатски колегии Стара Загора, Сливен и Габрово с цел да се подпомогнат адвокатските колегии в придобиването на собствени имот. С отпускане на заема на АК Габрово всяка адвокатска колегия има собствен недвижим имот.

Адвокатските колегии са изключително стриктни и коректни при връщането на заетите суми. Продължава погасяването на заети суми от адвокатските колегии в Благоевград, Велико Търново, Добрич, Пловдив, и започнаха да заплащат Стара Загора, Сливен и Габрово.

VІ. За периода 01.01 до 31.12. 2014 г. Висшият адвокатски съвет отпусна:

1. Дарения – социални помощи на 71 адвокати от 17 адвокатски колегии – Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Добрич, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище и Ямбол на обща стойност 162450 лв. Поради големия брой на адвокатите от София най-голям дял от отпуснатите дарения – социални помощи – 32 се пада на Софийската адвокатска колегия, за Пазарджик – 7, Пловдив - 6, Варна, Перник по 4, за Монтана и Сливен по 3, за Благоевград и Бургас по 2 и Враца, Добрич, Плевен, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище и Ямбол по 1.

2.Висшият адвокатски съвет с решение 499/21.02.2014 г. отпусна на Адвокатска колегия Смолян дарение в размер на 1000 лв. за закупуване на компютри и шкафове

3. Висшият адвокатски съвет с решение 560/21.03.2014 г. отпусна на Адвокатска колегия Кърджали дарение в размер на 5000 лв. за закупуване на офис техника

4. Висшият адвокатски съвет с решение 609/25.04.2014 г. отпусна на „Музикално - драматичен театър Константин Кисимов" Велико Търново дарение в размер на 2000 лв.

5. Висшият адвокатски съвет с решение 609/25.04.2014 г. отпусна на музей "Възраждане и Учредително събрание" - Велико Търново дарение в размер на 2000 лв.

6. Висшият адвокатски съвет с решения 631/29.05.2014 г. и 719/20.06.2014 г. отпусна за реставрация на храма "Св. Николай" във Велико Търново дарение в размер на 2000 лв.

7. Висшият адвокатски съвет с решение 630/29.05.2014 г. отпусна дарение на Висшия адвокатски съвет на Република Сърбия за подпомагане на пострадалите адвокати от наводненията в Република Сърбия в размер на 10000 лв.

8. Висшият адвокатски съвет с решение 761/11.07.2014 г. отпусна финансова помощ за пострадалите от наводненията в гр.Варна в размер на 10000 лв. Сумата бе изпратена на АС Варна , които закупиха ваучери за черна и бяла техника, вкл. отоплителни уреди за пострадалите семейства

9. Висшият адвокатски съвет с решение 761/11.07.2014 г. отпусна финансова помощ на пострадалите от наводненията в гр.Добрич в размер на 5000 лв.

Сумите по последните две решения бяха изпратени на АС Варна и АС Добрич, които закупиха ваучери за черна и бяла техника, вкл. отоплителни уреди за пострадалите семейства.

10. Висшият адвокатски съвет с решение 801/12.09.2014 г. подпомогна финансирането на мероприятие организирано от Регионалния център на Държавния архив във Видин, съвместно с наследниците на Илия Цанов за откриване на документална изложба, която Архивът е направил с обработени документи и снимки, подарени от наследниците на Илия Цанов. Не трябва да се забравя, че Висшият адвокатски съвет е тази, който през 2011 год. е успя да издири и събере родственици на Илия Цанов от различни разклонения на рода, които се запознаха на организираните от Висшия адвокатски съвет мероприятия. Явно това събиране е подействало много благородно, за да могат да издирят в своите архиви документация и вещи и да ги предадат на Държгавния архив в родния му град Видин.

Висшият адвокатдски съвет в продължение на няколко години, вкл. и през нашия мандат, работи за изваждане от праха на забравата на такава видна личност като Илия Цанов. Продължаване на дейността на Висшия адвокатски съвет от наследниците на Илия Цанов е на практика едно признание към българската адвокатура, че е направила нещо реално, нещо стойностно, което е оценено от българските граждани в лицето на наследниците на Илия Цанов.

Финансирането на мероприятието от Висшия адвокатски съвет е в размер на 1000 лв., от които реализирани са 926 лв., а остатъкът от 74 лв. е възстановен на Съвета.

11. Висшият адвокатски съвет с решение 903/14.11.2014 г. отпусна на Фондация „120 години Юридически факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“ дарение в размер на 20 000 лв. за довършване на ремонта и модернизирането на 272 аудитория на СУ „Св.Климент Охридски“

12. Висшият адвокатски съвет с решение № 949/12.12.2014 г. отпусна на „Сдружение за международни състезания по право“ сума в размер 1840 евро за такса за участие, банков превод и разходи за участие в подготвителното състезание по право в Белград.

Това е наложила се традиция. Отборът се представя на изключително високо ниво. В края на 2014 г. получихме и благодарствен плакет за нашата подкрепа и доброто ни взаимно сътрудничество.

13. Висшият адвокатски съвет с решение № 504/21.02.2014 г. финансира издаване книгата "Данък върху добавената стойност и акциз при вътрешно общностна търговия в Европейския съюз" на адвокат Любомир Владикин от Софийската адвокатска колегия със сума в размер на 1700 лв.

14. Висшият адвокатски съвет с решение № 505/21.02.2014 г. финансира издаване книгата "Адвокатската защита по граждански дела "на адвокат Филко Розов от Софийската адвокатска колегия със сума в размер на 1700 лв.

15. Висшият адвокатски съвет с решение № 632/29.05.2014 г. финансира издаване книгата "Обезпечение на иска "на адвокат Силвия Спасова от Софийската адвокатска колегия със сума в размер на 2000 лв.

16. Висшият адвокатски съвет с решение № 712/20.06.2014 г. спонсорира издаване книгата "Велики българи променили света "на адвокат Христо Чолаков от Софийската адвокатска колегия със сума в размер на 2300 лв.

17. Висшият адвокатски съвет с решение № 713/20.06.2014 г. спонсорира издаване книгата "Тримата велики български баси" на Александър Абаджиев със сума в размер на 2000 лв.

18. Висшият адвокатски съвет с решение № 904/14.11.2014 г. отпусна финансова помощ издаване книгата "Заинтересованите лица по АПК" с автор адвокат доц. д-р Веселина Лъчезарова Кантова-Вучкова от Пловдивската адвокатска колегия със сума в размер на 2000 лв.

19. Висшият адвокатски съвет с решение № 950/12.12.2014 г. отпусна дарение на Народно читалище "Епископ Йосип Щтросмайер" за издаване на сборника "Епископ Йосип Щтросмайер и славянството. Приносът" със сума в размер на 2500 лв.

VІІ. Висшият адвокатски съвет продължи традицията преди всяка календарна година да снабдява безвъзмездно адвокатите от страната с т. нар. „адвокатски бележници“.

VІІІ. Редовно се заменят изгубените или откраднати адвокатски карти и се издават нови при стриктно спазване на Решение № 972/21.01.2011 г.

ІХ. Редовно се изпращат поисканите от адвокатските колегии калъфки за адвокатските карти.

УЧАСТИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

І. Участие в дискусии и работни групи, организирани от Президентство, Народното събрание, Министерството на правосъдието и други институции

1. На 18.06.2014 г. членовете на Висшия адвокатски съвет адв. Емилия Недева и адв. Милен Ралчев взеха участие на организираното от Комисия по правни въпроси на 42-то народно събрание съвместно с Министерство на правосъдието обсъждане на нов Наказателен кодекс, внесен в Народното събрание на 18.06.2014 г.

2. На 24 юни 2014 г. – адв. Емилия Недева – член на Висшия адвокатски съвет, взе участие при обсъждане на проект на нов Наказателен кодекс организирано от Комисия по правни въпроси и Министерство на правосъдието и представители на юридическата общност

3. В Министерство на вътрешните работи участие при обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗИДЗБППМН) участие взе адвокат Ина Лулчева

4. В Министерство на образованието и науката участие при обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „право” и „професионална квалификация” взе адвокат Ели Христова – член на Висшия адвокатски съвет и научен секретар на ЦОА“Кр.Цончев“

5. На 19.06.2014 г. в Министерство на правосъдието взе участие при обсъждане на проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба №8 от 26.02.2018 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост адв. Милен Ралчев – член на Висшия адвокатски съвет.

6. На 15.10.2014 г. адвокат Валя Гигова взе участие в сформиране на работна група за необходимостта от промени на уредбата касаеща прехвърлянето на вземания.

ІІ. Участие в законодателни обсъждания. Становища по законопроекти

А. Дейност на Висшия адвокатски съвет в подготовката на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

През месец март 2013 г. във връзка с исканията на адвокатските колегии започна работа по изготвяне на проект за нов Закон за адвокатурата. Насоките за работа бяха обсъждани на проведената на 07.06.2013 г. Национална конференция в град Плевен и бяха направени препоръки към Висшия адвокатски съвет. В тази връзка от Висшия адвокатски съвет бяха взети решения да бъде открита процедура по изработване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата и на други нормативни актове, касаещи упражняването на адвокатската професия, бе определена работна група, която да изготви проект на ЗИД на Закона за адвокатурата в състав: Председател – председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова и членове, както следва: Атанас Стоянов, Борислав Ралчев, Боряна Мусева, Веселка Коева, Владислав Янев, Димитър Петров, Емил Ядков, проф. Красимира Средкова, Любомир Денев, Петър Петров, Таня Градинарова, Стефка Въжарова, Юрий Бошнаков. В работата на групата се включиха и Йордан Цветанов и Марио Топчийски.

Работната група, разгледа всички проведени обсъждания, обсъди ги и направи един консолидиран проект, който бе разгледан на изрично свиканата Национална конференция в град Кюстендил, проведена на 14.12.2013 г.

След като се съобрази с решенията на Висшия адвокатски съвети на препоръките на конференцията работната група съобрази всички предложения дадени в периода между изготвеният за обсъждане проект, Националната конференция и изказванията и препоръките дадени на нея изготви обобщен проект, който се разгледа на заседания на Висшия адвокатски съвет на 31.01.2014 и на 14.02.2014 г.

Висшият адвокагски съвет прие текстовете за промени и след това бе възложено изготвяне на мотивите към законопроекта за изменение е допълнение на Закона за адвокатурата.

Мотивите бяха изготвени и обобщени от Емил Ядков, Таня Градинарова и проф. Красимира Средкова.

Направени бяха срещи с председателя на законодателната комисия към 42-то народното събрание Четин Казак, както и с представители на всички парламентарни групи, като им бяха раздадени проекта на закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата и мотивите, налагащи това изменение, за да се запознаят с тях.

Тъй като за всички бе ясна обществено политическата обстановка, председателят на Висшия адвокатски съвет поиска становището от адвокатските колегии дали да се предприемат още действия за внасяне на законопроекта в 42-то Народно събрание или в следващото. Имаше различни становища. След отговори от няколко колегии, настояващи да се изпълнява решението на националната конференция от Кюстендил.

С писмо от 13.06.2014 г. до отделните парламентарните групи председателят на Висшия адвокатски съвет припомни, че в началото на април 2014 г. е представила на вниманието на депутатите от всяка една от парламентарните групи в 42-то Народно събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, като посочи, че времето от представяне на законопроекта с мотивите към него до изпращане на писмото е достатъчен за запознаването със законопроекта и моли депутатите, като субекти на законодателна инициатива да инициират да бъде внесен за обсъждане и гласуване от 42-рото Народно събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, като отново приложи посочения законопроект с мотивите към него.

Само от една от парламентарните групи бе получен отговор.

През периода на разпускане на 42-то Народно събрание до сформиране на новото 43-то Народно събрание нямаше как да бъде осъществявана дейност за внасяне на законопроекта.

На 25.11.2014 г.председателят на Висшия адвокатски съвет изпрати на председателя на 43-тото Народно събрание г-жа Цецка Цачева 10 комплекта от законопроекта и мотивите към него за предоставяне за запознаване на осемте парламентарни групи с оглед иницииране на внасяне на законопроекта за разглеждане от Народното събрание. Бе направена среща на председателя и главния секретар на Висшия адвокатски съвет със заместник-председателя на народното събрание Явор Хайтов, както и контакти на председателя на съвета с депутати адвокати.

Организирана бе среща на Висшия адвокатски съвет, председателите на адвокатските съвети с депутати – адвокати и юристи с цел разясняване на предлаганите изменения и какво ги налага.

За жалост срещата бе отложена, поради разглеждане на бюджета за 2015 г. И невъзможността на депутатите да вземат участие в срещата.

На 16.01.2015 г. в Народното събрание се състоя среща на председателя на ВАдвС с председателя на 43-тото Народно събрание, част от заместник-председателите, председателя и членове на Правната комисия във връзка с внасяне на проекта на ЗИД на ЗА за разглеждане в Народното събрание.

На 23.01.2015 г. осем народни представители от четири парламентарни групи внесоха в народното събрание за разглеждане законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

На 06.02.2015 г. се състоя среща на работната група по ЗИД на ЗА за обсъждане на медийна стратегия по отношение на представяне на законопроекта и необходимостта от приемане на тези промени за защита на правата и законните интереси на гражданите.

Б. Становища по други законови и подзаконови актове

На 04.06.2014 г. Висшият адвокатски съвет изпрати становище в Комисия по правни въпроси във връзка със Законопроект за изм. и доп. на Закона за частните съдебни изпълнители, № 454-01-38, внесен от Страхил Ангелов на 25.03.14 г.

Становището бе изготвено от адв. Валя Гигова.

На 30.01.2015 г. Висшият адвокатски съвет внесе в правната комисия на 43-тото Народно събрание становища:

а/ относно проект за Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс №454-01-71 от 19. 12. 2014г. с вносител Цецка Цачева Данговска и група народни представители

б/ проект за Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс №545-01-1 от 05. 01. 2014г. с вносител народният представител Петър Владиславов Славов.

Двете становища бяха изготвени от Милен Ралчев.

Висшият адвокатски съвет изказва сърдечна благодарност на колегите Валя Гигова, Емилия Недева и Милен Ралчев за изключително задълбоченото й и професионално участие в дейността на българската адвокатура в областта на законодателството.

ДЕЙНОСТ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ В ОБЛАСТТА НА КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВОСЪДИЕ

И през отчетния период Висшият адвокатски съвет беше конституиран като заинтересована страна по редица конституционни дела.

На 14.02.2014 г. бе изпратено становище на Висшия адвокатски съвет по конст. д. № 2/2014 г., образувано по искането на ОСНК на ВКС за обявяване противоконституционност на чл. 43а, т. 2 от Наказателния кодекс и за несъответствие на същата разпоредба с международните договори, по които България е страна.

Становището бе изготвено от адвокат Васил Василев.

На 25.03.2014 г. бе изпратено становище на Висшия адвокатски съвет по конст. д. № 3/2014 г. 04.03.2014 г., образувано по искане на Пленума на ВКС за тълкуване на чл. чл. 8, чл. 84 ал. 1, чл. 86, чл. 114, чл. 115, чл. 117 ал. 1, чл. 129 ал. 1, чл. 130 ал. 6 и чл. 130а от Конституцията на Р България, по следните въпроси:

1. Кой може да възлага подзаконова компетентност, при какви условия и с какъв акт?

2. Кому може да се възлага подзаконова компетентност и трябва ли тя да е съответна на функционалната компетентност на конституционно установения орган комуто се възлага?

3. Може ли на ВСС да се възлага подзаконова компетентност във връзка с конституционно установените му функции за кадрово и институционално обезпечаване и ръководство на съдебната власт?

4. Функционалните правомощия на министъра на правосъдието в сферата на съдебната власт, посочени в чл. 130а КРБ, могат ли да бъдат разширявани със закон, в частност конституционносъобразно ли е да му се възлага подзаконова компетентност по отношение на функции, които не са му предоставени по Конституция, а принадлежат на друг конституционно установен орган, а именно ВСС?

5. Следва ли да се тълкува чл. 114 и чл. 115 от КРБ в смисъл, че централната изпълнителна власт притежава априори универсална подзаконова компетентност, включително само в сфери, в които по Конституция самата тя няма правомощия, включително ако тези правомощия се намират в сферата на друга власт, например на съдебната или по Конституция, или закон са възложени на други независими органи или институции, например на Конституционния съд, Българска народна банка, Сметната палата?

Становището бе изготвено от адвокат Владимир Христов от Адвокатска колегия Враца.

На 22.05.2014 г. бе изпратено становище на Висшия адвокатски съвет по конст. д. № 7/2014 г., образувано по искане от Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС за установяване на противоконституционност на т. 8 от Решение на Народното събрание от 26 май 2009 г. по доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град в София (обн. ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г.).

Становището бе изготвено от адвокат Валя Гигова.

На 08.07.2014 г. бе изпратено становище на Висшия адвокатски съвет по конст. д. № 8/2014 г., образувано по искане на омбудсмана на РБ за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 250а-250е, чл. 251 и чл. 251а от Закона за електронните съобщения. Становището бе изготвено от адв. доц. Георги Димитров.

Искам да изкажа сърдечна благодарност на адвокатите Валя Гигова, Васил Василев, Владимир Христов, Георги Димитров за високия им професионализъм при изготвянето на становищата, давани от Висшия адвокатски съвет по конституционни дела.

УЧАСТИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ В ТЪЛКУВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД

1. Становища по тълкувателни дела на Общото събрание на Гражданска колегия

На 27.02.2014 г. Висшият адвокатски съвет изпрати становище по тълк. д. № 1/2014 г., образувано по предложение на Общото събрание на ГК на ВКС по въпроса: Какъв е давностният срок за предявяване на иска за възстановяване на предишната работа – 2 месечен по чл. 358, ал. 1, т. 2 предл. последно КТ, или общият 3-годишен по чл. 358, ал. 1, т.3 КТ.

Становището бе изготвено от адвокати от Адвокатските колегии в Хасково и Благоевград, Валентин Бенатов, Елена Велкова, Светлана Нейкова, Снежана Василева, а процесуалното представителство бе осъществено от адвокат Светлана Нейкова.

На 23.09.2014 г. Висшият адвокатски съвет изпрати становище по т.д. № 4/2014 г. и т.д. № 5/2014 г., образувано по предложения от заместник-председателя и ръководител на ГК на ВКС за приемане на тълкувателно решение от ОСГК на ВКС по някои въпроси, свързани със защитата на собствеността.

Становището бе изготвено от адвокат Валя Гигова и Евгения Дашина.

На 13.10.2014 г. Висшият адвокатски съвет изпрати становище по т.д. № 3/2014 г., образувано по предложение на ОС на ГК на ВКС по въпроса: Нищожен ли е договорът за прехвърляне на реално определени части от недвижим имот на основание чл. 26, ал. 2, пр.1 ЗЗД – поради липса на предмет, ако към момента на сключване на сделката съответните обекти не са съществували фактически и не са обособени като самостоятелни такива с оглед установените в действащия устройствен закон изисквания

Становището бе изготвено от адвокат Валя Гигова.

На 30.10.2014 г. Висшият адвокатски съвет изпрати становище по т.д. № 6/2014 г., образувано по предложение на заместник-председателя и ръководител на ГК на ВКС за приемане на тълкувателно решение от ОСГК на ВКС по въпроса: Намира ли приложение предвиденото в чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ основание за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие в хипотезата, в която работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст в периода от незаконното уволнение до възстановяването му на работа и заемането на длъжността в срока по чл. 345 КТ?

Становището бе изготвено от адвокат Светлана Нейкова.

На 19.12.2014 г. Висшият адвокатски съвет изпрати становище по т.д. № 7/2014 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България, който на основание чл. 125 във връзка с чл. 124, ал. 1, т. 1, пр. 2 ЗСВ е предложил на Общото събрание на ГК на ВКС да приеме тълкувателно решение по въпроса: Дължи ли прокуратурата на Република България като ответник по искове за обезщетение на вреди по ЗОДОВ внасяне на държавна такса при въззивно и касационно обжалване на съдебни решения или следва да бъде освободена от заплащането й съгласно чл.83, ал.1, т.3 и чл.84, ал.1 ГПК?

Становището бе изготвено от адвокат Цветана Чуклева.

2. Становища по тълкувателни дела на Общото събрание на Гражданска колегия и Търговска колегия

На 08.05.2014 г. Висшият адвокатски съвет изпрати становище по т.д. № 2/2014 г., образувано по предложение на заместник-председателя и ръководител на ГК за приемане тълкувателно решение от ОС на ГТК по въпроса: Обусловено ли е по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК висящо гражданско дело, спорът по което е пряко свързан с приложението на подзаконов нормативен акт, от административното дело, образувано по оспорване на същия с искане да бъде обявен за нищожен или отменен.

Становището бе изготвено от адвокат Мигуела Григорова

На 09.09.2014 г. Висшият адвокатски съвет изпрати становище по т.д. № 2/2013 г., образувано по искане на Омбудсмана на РБ за допълнителен въпрос, включен в предмета на образуваното тълкувателно дело № 2/2013 г. на ГТК на ВКС, а именно: Подаването на молба за издаване на изпълнителен лист на несъдебно изпълнително основание по чл. 242 ГПК (отм.) представлява ли предприемане на действие за принудително изпълнение по смисъла на чл. 116,б.”в” ЗЗД?

Становището бе изготвено от проф. Валентина Попова.

На 30.04.2014 г. Висшият адвокатски съвет изпрати становище по т.д. № 3/2014 г., образувано по предложение на Висшия адвокатски съвет за приемане на тълкувателно решение от ОСГТК по следния въпрос: Приложими ли са правилата на чл.1 и чл.2 от Закона за дискриминация на лева (05.07.1999 г.) спрямо числовата стойност на определената по реда на чл. 55-58 ГПК (отм.) окончателна цена на иска в хода на производството за преценка за допустимостта на касационно обжалване на основание чл. 280, ал.2 ГПК ?

Становището бе изготвено от адвокат Георги Атанасов

На 20.10.2014 г. Висшият адвокатски съвет изпрати становище по т.д. № 4/2014 г. за приемане на тълкувателно решение от ОС на ГТК на ВКС по въпроса: Относно възможността да присъди левовата равностойност на сума, уговорена в чужда валута.

Становището бе изготвено от адвокат Георги Атанасов.

На 10.12.2014г. Висшият адвокатски съвет изпрати становище по т.д. № 5/2014 г. за приемане на тълкувателно решение от ОС на ГТК на ВКС по въпроса:

Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя?

Становището бе изготвено от адвокат Валя Гигова.

На 23.12.2014г. Висшият адвокатски съвет изпрати становище по т.д. № 6/2014 г. за приемане на тълкувателно решение от ОС на ГТК на ВКС по въпроса:

1. Как се определя размера на обезпечението за спиране изпълнението на осъдително въззивно решение с предмет парична сума по чл.282, ал.2, т.1 ГПК?

2. Представлява ли съдът трето задължено лице по смисъла на чл.508 ГПК по отношение на вземания за суми, внесени като гаранция по сметка на съда?

3. Подлежи на обжалване определението на съда за освобождаване на внесени като разноски и гаранции суми и от кой момент настъпва изискуемостта на вземането за тяхното връщане?

Становището бе изготвено от адвокат Кина Чутуркова.

На 02.02.2015 г. Висшият адвокатски съвет изпрати становище по т.д. № 7/2014 г. за приемане на тълкувателно решение от ОС на ГТК на ВКС по някои въпроси, свързани с производството по отмяна на влезли в сила решения (Глава 24 ГПК).

Становището бе изготвено от адвокат Кина Чутуркова.

3. Становища по тълкувателни дела на Общото събрание на Търговска колегия

На 10.12.2014г. Висшият адвокатски съвет изпрати становище по т.д. № 1 / 2014 г. за приемане на тълкувателно решение от ОС на ТК на ВКС по някои въпроси, свързани със застрахователни правоотношения:

1. Следва ли в производството по пряк иск с правно основание по чл. 226, ал. 1 КЗ, обемът на отговорността на застрахователя да се ограничава до размера на присъденото обезщетение по уважен иск по чл. 45 ЗЗД срещу делинквента?

2. Счита ли се за прекратен договор за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” с фингираното връчване на известие за прекратяване, поради неплащане на разсрочена вноска по реда на чл. 260, ал. 2 КЗ, във връзка с чл. 202, ал. 2 КЗ, без застрахователят да е изпълнил задължението си по чл. 294, ал. 1 КЗ да впише прекратяване на договора в регистъра на Гаранционния фонд?

3. От кой момент започва да тече давността по прекия иск на увреденото лице за заплащане на обезщетение при ексцес, предявен срещу застрахователя на делинквента по застраховка „Гражданска отговорност”?

4. Допустимо ли е конституирането на застрахователя на гражданската отговорност на делинквента по застраховка „Гражданска отговорност”, като евентуален ответник по реда на чл. 228, ал. 3 ГПК в образуваното срещу прекия причинител на деликта производство по чл. 45 ЗЗД, при условие, че исковата претенция спрямо него е основана на чл. 226, ал. 1 КЗ?

При оттегляне на главния иск по чл. 45 ЗЗД срещу делинквента. подлежи ли на разглеждане евентуалният пряк иск срещу застрахователя по чл. 226, ал. 1 КЗ, или по него съдът дължи произнасяне, само при отхвърляне на първия? Кой е компетентният съд да се произнесе по евентуалния иск по чл. 226, ал. 1 КЗ при оттеглен първоначален иск по чл. 45 ЗЗД?

5. Приложима ли е нормата на чл. 113 ГПК по отношение на прекия иск по чл. 226, ал. 1 КЗ.

Становището бе изготвено от адвокат Красимира Иванова, а процесуалното представителство бе осъществено от адвокат Виктория Терзиева.

4. Становища по тълкувателни дела на Общото събрание на Наказателна колегия

На 20.05.2014 г. Висшият адвокатски съвет изпрати становище по т.д. № 1/07.04.2014 г., образувано по искане на главния прокурор на Р България за издаване на тълкувателно решение от ОС на НК на ВКС по някои въпроси, свързани с противоречивата практика на съдилищата по приложението на чл. 242 НК, когато деянието е осъществено на вътрешна граница на ЕС, както и по въпроса дали е възможна идеална съвкупност между съставите на престъпленията по чл. 242 НК и чл. 234 НК.

Становището бе изготвено от адвокат Милен Ралчев.

На 05.06.2014 г. Висшият адвокатски съвет изпрати становище по т.д. № 2/23.04.2014 г., образувано по искане от Омбудсмана на Р България за издаване на тълкувателно решение от Общото събрание на НК на ВКС по въпрос, свързан с противоречивата практика на съдилищата по приложението на чл. 113 НК, а именно – трябва ли да е налице висящо производство пред съд относно собствеността върху вещ, иззета като веществено доказателство, за да се приеме, че е налице спор или е достатъчно да са налице претенции на две, или повече лица пред прокурор по реда на чл. 111, ал. 2 НПК за връщане на вещта, за да се приеме, че е налице спор и да се приложи разпоредбата.

Становището бе изготвено от адвокат Даниела Доковска, а процесуалното представителство бе осъществено от адв.Васил Василев.

На 16.06.2014 г. Висшият адвокатски съвет изпрати становище по т.д. № 3/ 09.5.2014 г., образувано по искане от Председателя на ВКС за приемане на тълкувателно решение от ОС на НК, относно установената противоречива практика на съдилищата, свързана с начина на постановяване на съдебните актове по чл. 378, ал. 4, НПК.

Становището бе изготвено от адвокат Васил Василев.

На 24.06.2014 г. Висшият адвокатски съвет изпрати становище по т.д. № 4/13.05.2014 г., образувано по искане на председателя на ВКС за издаване на тълкувателно решение от ОС на НК на ВКС по някои въпроси, свързани с противоречивата практика на съдилищата по приложението на чл. 263, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс в случаите, в които по делата има веществени доказателствени средства, придобити чрез специални разузнавателни средства.

Становището бе изготвено от адвокат Ина Лулчева.

На 02.10.2014 г. Висшият адвокатски съвет изпрати становище по т.д. № 5/08.07.2014 г., образувано по искане на Главния прокурор на РБ за издаване на тълкувателно решение от ОС НК на ВКС относно противоречивата практика на съдилищата по въпроса – следвали да се ангажира наказателна отговорност по чл. 227б, ал. 2 НК на управителя и представителя на търговско дружество или кооперация, ако не му е възложено изрично от колективен орган на управление на търговското дружество или кооперация да поиска от съда да открие производство по несъстоятелност в 30-дневен срок от спиране на плащанията от управляваното и представлявано дружество или кооперация и не изпълни това задължение.

Становището бе изготвено от адвокат Георги Атанасов.

На 25.11.2014 г. Висшият адвокатски съвет изпрати становище по т.д. № 6 / 23.10.2014 г., образувано по искане на председателя на Върховния касационен съд за издаване на тълкувателно решение от ОСНК на ВКС по въпросите – 1. Подлежат ли на обжалване първоинстанционните определения, с които се налагат обезпечителни мерки – запор и възбрана – по реда на чл. 12, ал. 3 от ЗМИП?

1.1. При положителен отговор на въпроса, има ли основание за промяна на разрешението, дадено в тълкувателно решение № 2/2012 г. на ОСНК на ВКС на РБ, относно процесуалния ред, по който следва да става това?

1.2. Наказателни или граждански състави следва да се произнасят в производството по налагане и контрол на обезпечителни мерки – запор и възбрана – по реда на чл. 12, ал. 3 от ЗМИП?

2. Подлежат ли на съдебен контрол постановленията на прокурора, с които се налагат обезпечителни мерки – запор и възбрана – по реда на чл. 12, ал. 3 от ЗМИП?

Становището бе изготвено от адвокат Ина Лулчева.

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На 17.03.2014 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред Върховния административен съд по т.д. № 1/07.02.2014 г., образувано по искане от Омбудсмана за приемане на тълкувателно решение относно приложимостта на чл. 129, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс при оспорване на административен акт по съдебен и по административен ред.

Становището бе изготвено от адвокат Мигуела Григорова.

На 08.07.2014 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред Върховния административен съд т.д. №3/2014г., образувано по искане на председателя на Върховния административен съд за приемане на тълкувателно решение по въпросите:

1. Подлежи ли на съдебен контрол акта, с който горестоящият административен орган се произнася в условията на чл. 97, ал. 2 АПК.

2. При отрицателен отговор, респ. при постановяване на нищожно решение по съществото на спора от страна на горестоящия административен орган, следва ли съдът, сезиран с жалба срещу неговия акт, на основание чл. 120 от КРБ да упражнява контрол и върху законосъобразността на акта на долустоящия административен орган или следва само да прогласи нищожността на решението на горестоящия орган по жалба срещу който е сезиран?

Становището бе изготвено от адвокат Мигуела Григорова.

На 19.11.2014 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред Върховния административен съд т.д. № 4 / 2014г., образувано по искане на Главния прокурор на РБ за приемане на тълкувателно решение по въпросите:

Допустимо ли е със заповедта по чл. 112, ал. 2, т. 1 ДОПК директорът на компетентната териториална дирекция да ограничава по териториален признак правомощията на определени от него органи по приходите за издаване на заповеди за възлагане на ревизии само по отношение на физически или юридически лица, чиито постоянен адрес, седалище, адрес на управление или местоизвършване на дейността се намират в даден регион от територията на тази дирекция?

При неспазване на изискванията на чл. 117, ал. 2, т. 10 ДОПК и липса на подпис на някои от органите по приходите в съставения от тях ревизионен доклад, налице ли е нищожност на издадения ревизионен акт, неразделна част от който е този доклад, съгласно чл. 120, ал. 2 ДОПК?

Становището бе изготвено от адвокат Илонка Райчинова.

На 21.01.2015 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред Върховния административен съд по т.д. № 5 / 2014г., образувано по искане на Главния прокурор на РБ за приемане на тълкувателно решение по въпросите: Дължат ли се годишни такси по чл.102, ал.3, т.3 б. „а” и „б” от Закона за радиото и телевизията за надзор върху дейността на лицензираните, съответно – регистрираните радио- и телевизионни оператори, когато те не са осъществявали такава дейност

Становището бе изготвено от адвокат Георги Димитров.

На 27.01.2015 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред Върховния административен съд по т.д. № 6 / 2014г., образувано по искане на Омбудсмана на РБ за приемане на тълкувателно решение по въпросите: При прилагането на Пар. 1а от ДР на ЗДС във връзка с чл.32, ал. 2 от Закона за определяне на равностойно обезщетение при отчуждени имоти следва ли като пазарни аналози да се използват сделки за имоти с подобни характеристики като отчуждения имот, които се намират в друго землище, но в същия район, или само такива, намиращи се в землището на отчуждения имот?

Становището бе изготвено от адвокат Валя Гигова.

Съвместни тълкувателни решения на ВКС и ВАС

На 13.10.2014 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред Върховния административен съд по т.д. № 1/2014 г., образувано по искане на председателите на ВКС и ВАС въз основа сезиране от Омбудсмана на РБ, на основание чл. 124, ал. 2 ЗСВ и по направено искане до ОС на съдиите от Втора колегия на ВАС и до ОС на съдиите от НК на ВКС за приемане на съвместно тълкувателно решение по въпросите:

1. Какъв е характера на сроковете по чл. 34 от Закона за административните нарушения и наказанията?

2. Препраща ли разпоредбата на чл. 11 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) към уредбата относно погасяване на наказателното преследване по давност в Наказателния кодекс (НК)?

Становището бе изготвено от проф. Дончо Хрусанов.

На 22.10.2014 г. бе дадено становище на Висшия адвокатски съвет по т.д. № 2/2014 г. на ВКС ГК и ВАС І и ІІ колегия, образувано по предложение на зам.председателите на ВАС и ръководители на I и II колегии и зам.председателя на ВКС и ръководител на Гражданска колегия на смесените петчленни състави на ВКС и ВАС по делата по чл. 135 ал. 4 от АПК, с които се решават спорове за подсъдност между административни и общи съдилища.

С оглед множеството и важни въпроси поставени за решаване в това съвместно тълкувателно дело бе поскано становище от всички адвокатски съвети. Такова бе дадено от адвокатските колегии Хасково и Русе.

По това дело работиха, проф. Дончо Хрусанов, адвокатите Кина Чутуркова, Георги Димитров, София Разбойникова, Николай Руневски, Светлана Нейкова, Снежана Василева, Валя Гигова, Петър Василев, Евгения Дашина.

Висшият адвокатски съвет за отчитаната една година направи и следните предложения за тълкувателни решения:

Предложение от председателя на ВКС за приемане на тълкувателно решение във връзка с приложението на чл. 62, ал. 4 от СК по въпроса: Кой е началният момент на иска по тази разпоредба и допустимо ли е малолетното дете да води този иск чрез законния си представител?

Предложението бе изготвено от Нина Седефова.

Позволете ми да изкажа искрена благодарност на адвокатите Валентин Бенатов, проф.Валентина Попова, Валя Гигова, Васил Василев, Виктория Терзиева, Даниела Доковска, Геор ги Атанасов, Георги Димитров, проф.Дончо Хрусанов, Евгения Дашина, Елена Велкова, Ина Лулчева, Илонка Райчинова, Кина Чутуркова, Красимира Иванова, Мигуела Григорова, Милен Ралчев, Нина Седефова, Николай Руневски, Петър Василев, Светлана Нейкова, Снежана Василева, София Разбойникова, Цветана Чуклева, Александър Кашъмов, на адвокатите от адвокатски колегии Благоевград, Русе и Хасково за задълбочената им и безкористна работа на изключително високо професионално ниво в подпомагане на дейността на Висшия адвокатски съвет във връзка с даване становища по тълкувателни дела на Върховния касационен и Върховния административен съд.

Така през отчетния период Висшият адвокатски съвет взе участие в общо 27 тълкувателни дела – 20 на Върховния касационен съд и 5 на Върховния административен съд и 2 съвместни решения на ВКС и ВАС, както и направи едно искане за приемане на тълкувателно решение

Становищата се качват на сайта на Висшия адвокатски съвет с линк към тълкувателното решение.

ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

По отношение на продължаващата квалификация на адвокатите изминалата година беше изключително успешна. Обучителната дейност се проведе чрез Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”, който изпълни своята програма. Центърът съдейства за провеждане на планираните от Висшия адвокатски съвет семинари за квалификация.

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”, беше ръководен от управителния съвет, избран от Висшия адвокатски съвет, който продължи да работи в досегашния си състав: председател Траян Марковски, членове: проф. Александър Джеров, Валентин Бенатов, Даниела Доковска и Ели Христова. Проф. д-р Александър Джеров изпълнява и задълженията на изпълнителен директор, а Ели Христова – на научен секретар на центъра.

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” осъществява дейността си главно в две направления:

а/семинари, организирани съвместно с адвокатските съвети по места и

б/семинари, които се провеждат в сградата на Висшия адвокатски съвет в гр. София, ул. „Цар Калоян” № 8, ет.4, където се помещава центърът.

През 2014 г. бяха проведени общо 127 семинара с 6466 участници, от които в страната – 76 семинара с 4830 участници и в помещенията на Центъра в гр. София, ул. „Цар Калоян” № 8, ет.4 – 49 семинара с 1468 участници. Като се съпостави тази статистика с данните за 2013 г. – 56 семинара в страната с 4140 участници и 54 семинара в помещенията на центъра в гр. София с 1261 участници, прави впечатление значително нарасналия брой на проведените в страната семинари и нарасналата активност на адвокатските съвети. През годината най-активни по отношение на квалификационната дейност бяха адвокатските колегии във Варна – 12 семинара, Благоевград – 10 семинара, Ямбол – 6 семинара, Пловдив – 5 семинара, Велико Търново, Сливен и Стара Загора – по 4 семинара.

Зачестиха случаите на семинари, организирани съвместно от няколко адвокатски съвети. Тази практика се оказа успешна особено за теми, които са по-специфични и броят на практикуващите адвокати в тази област от една адвокатска колегия не е достатъчен, за да бъдат оправдани разходите по провеждането на такъв семинар само за една колегия.

Успешно се оказа и начинанието на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” и Адвокатския съвет гр. Русе в базата на съвета да се провеждат семинари, на които на регионален принцип да бъдат канени колеги от съседните адвокатски колегии – Силистра, Добрич, Шумен, Разград и Търговище. Позволете ми да изкажа благодарност на Адвокатския съвет гр. Русе и на председателя на съвета Николинка Мянкова за положените усилия и постигнатите високи резултати.

Темите за семинарите се определят по предложен примерен списък, отправен от Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” до адвокатските съвети. Адвокатските съвети приемат на свое заседание решение относно своите предпочитания за темите на семинарите. Зачестяват случаите, когато адвокатски съвети предлагат тема за семинар, която е специфична само за района на тази адвокатска колегия и не е включена в примерния списък. Добрите контакти между адвокатите от различните колегии, които се заздравяват на семинарите, организирани съвместно за няколко адвокатски колегии, стават проводник семинари с успешно подбрани теми и успешно представили се лектори да бъдат повторени за други адвокатски колегии. Във всички случаи обаче провеждането на квалификационните семинари се осъществява при пълно съгласуване на теми, лектори, време и място на провеждане между Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” и адвокатските съвети.

Всяка година Центърът обогатява програмата си с нови и актуални теми, откликващи на динамиката на законодателната дейност и на нуждите на адвокатските колегии.

Традиционно лектори на семинарите бяха изтъкнати специалисти от средите на българската адвокатура, съдии от върховните, апелативните, окръжните и районните съдилища, специалисти от различни държавни и научни институции. За първи път през тази година лектори бяха конституционни съдии, прокурори и чуждестранни адвокати. Изборът на лекторите за съответните семинари се извършваше съвместно от Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” и адвокатските съвети според спецификата на семинара и възможностите на предпочитаните от съветите лектори да се отзоват на поканата.

През 2014 г. стартира дейността на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” за организиране на семинари с чуждестранни лектори за обмяна добри практики, касаещи адвокатската професия. Пионери бяха адвокатите от гр. Пловдив, където на 27.09.2014 г. се проведе международен семинар „Индивидуалната конституционна жалба като средство за защита на основните човешки права” с лектори – конституционни съдии и специалисти от Германия, Румъния, Босна и Херцеговина и България. Управителният съвет на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” изказа благодарността си на Адвокатския съвет гр. Пловдив, на председателя на Адвокатския съвет гр. Пловдив Владимир Златев, на члена на съвета Албена Пискова и на члена на ВАдС Емилия Недева за високото научно и организационно ниво на събитието.

На 05.12.2014 г. в гр. София се проведе международен семинар „Лобирането за адвокатската професия в Брюксел – мисия на Делегацията на френските адвокатури” и „Организация и предимства на електронния вот за органи на Парижката адвокатура”, за което Управителният съвет на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” изказа благодарността си на Адвокатския съвет гр. София, председателя на съвета Петър Китанов, на члена на ВАдвС Марио Топчийски и на адв. Силви Гаврилов.

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” отпечата 600 броя от решението на ЕСПЧ по делото „Гуцанови срещу България” и 500 броя от решението на ЕСПЧ по делото „Димитрови и други срещу България”, които се предоставят безплатно на участниците в семинарите по съответната тематика.

В така наложилата се традиция за отпечатване на важни решения на ЕСПЧ следва да се работи за издаване и на решението по делото „Илия Стефанов срещу България“, касаещо пряко защита правата на адвокатите.

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” представи книгите на адв. Ценимир Братоев „Членство в адвокатско дружество” и на адв. Филко Розов – „Адвокатска защита по граждански дела”.

На 07.10.2014 г. в гр. София, ул. „Цар Калоян” № 8, ет. 4 се проведе традиционното тържество за откриване на учебната година, което беше посетено от членове на висшите органи на българската адвокатура, от съдии и представители на различни държавни органи и правни организации.

През 2014 г. Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” проведе традиционно два семинара за подготовка на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати, които се организират преди съответната изпитна сесия за прием на адвокати. Семинарите предлагат четиридневно обучение в областта на гражданскоправните и наказателноправните науки, с превес на създаване на умения за решаване на казуси. На семинара, проведен в периода 22-25 април 2014 година, участие взеха 73 кандидати, а на семинара, проведен в периода 13-16 октомври 2013 г. – 95 кандидати. През пролетната сесия въпросът свързан с разрешаване ползването на зали в Софийския университет /с оглед ремонта на 272 аудитория/ доведе до съкратени срокове за организиране на семинара за подготовка на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати и намирането на подходяща зала за провеждането на семинара. Този недостатък бе отстранен при есенната сесия и даде възможност на всички желаещи да се включат в семинара за подготовка на кандидатите. Положителният опит от организацията на есенния семинар следва да бъде прилаган и за в бъдеще.

През отчетния период Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” беше съорганизатор или домакин на редица мероприятия, осъществени в помещенията в гр. София, ул. „Цар Калоян” № 8, ет. 4, съвместно с държавни, научни и обществени институции, както и с различни адвокатски организации.

На 28.03.2014 г. центърът заедно с Националното бюро за правна помощ проведе семинар на тема: „Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ чрез въвеждане на пилотен проект за „Гореща линия за първична правна помощ” и регионални центрове за консултиране”.

На 05.06.2014 г. стартира проектът „Адвокати за защита правата на детето”, осъществяван от Програма за развитие на съдебната система и Българо-швейцарската програма за сътрудничество, като Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” е партньорска организация в този проект.

Съвместната работа на ЦОА „Кр.Цончев“ с „Програма за развитие на съдебната система” предстои да се осъществи през 2015 г., а именно организиране на семинари за адвокати. От съвместното сътрудничество се очаква Центърът за обучение на адвокати да получи безплатни обучения за 3 адвокатски колегии, както и възможността за ползване на лектори за в бъдеще сред тези, които са обучени.

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” заедно с Института „Отворено общество” и катедра „Европеистика” на СУ „Св. Климент Охридски” проведе на 25.06.2014 г. кръгла маса на тема „Условията за приложението на чл. от Договора за Европейския съюз”, а на 26.06.2014 г. заедно с Института за държавата и правото към БАН – научно-практическа дискусия „Семейното правосъдие в съвременното българско общество”.

Впечатление прави, че на много от организираните в страната семинари участват не само адвокати от града или съответния район, както и проявилите интерес, но все по-често се забелязва на тези семинари да присъстват и магистрати, юрисконсулти на общини, което е атестат за нивото на организацията, научната стойност на тези семинари, включително и атестация за нивото на професионализъм на лекторите.

Председателят на Висшия адвокатски съвет присъства на заседанията на УС на ЦОА „Кр.Цончев“.

Висшият адвокатски съвет изказва благодарност на управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” за успешната дейност на центъра през 2014 г.

Освен чрез Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” Висшият адвокатски съвет продължи и самостоятелната си дейност по повишаване квалификацията на българските адвокати.

Висшият адвокатски съвет беше съорганизатор на семинар, проведен в гр. София на 27 и 28 юни 2014 г. съвместно с Международния съюз на адвокатите /UIA/ и Софийската адвокатска колегия на тема „Лекарската /медицинската/ грешка”. Това беше първият случай на събитие, проведено заедно с тази престижна международна организация. Участниците в семинара бяха 139. Приветствия бяха направени от председателя на правната комисия на 42-то народно събрание Четин Казак, Константин Пенчев – омбудсман на Р България, д-р Антония Първанова евродепупат от България, Ралица Негенцова – председател на Висшия адвокатски съвет, Петър Китанов- председател на Софийския адвокатски съвет и адвокат Жан-Жак Уетвилер – първи вицепрезидент на UIA и президент на конгресите на UIA. Лекторите бяха български – проф. Д-р Дарина Зиновиева – декан на ЮФ в Пловдивския университет, доц.д-р Петко Лисаев – лекар, Национален консултант по Съдебна медицина, д-р Иван Ранчев – съдия в Апелативен съд Пловдив, Иван Георгиев – съдия Софийски районен съд, проф. Д-р Поля Голева – преподавател в Софийския и провдивски университети , ръководител на секция в БАН, Мануела Манолова-Атанасова – „Дженерали застраховане“ АД, д-р Мария Петрова – лекар и адвокат от САК, проф.д-р Иван Русчев – ЮФ СУ „Св.Кл.Охридски“, проф.д-р Йонко Кунчев преподавател в университетите в София, Варна и Пловдив – адвокат, проф. Петко Салчев – Лекарски съюз, Мария Стефанова – адвокат САК, адвокат Людмил Рангелов – председател на Дисциплинарния съд при САК и международни – адв. Бернар Ватие – генерален секретар на „Международната конференция на адвокатурите с обща правна традиция“, Иван Панев, Жан-Жак Уетвилер, Селви Уелш, Оливие Сомон адвокати от Парижка адвокатска колегия, Агнес Стала – член на Съвета Адвокатската колегия на Марсилия Франция, Елиезер Пней-Гил и Давид Шрем - адвокати Тел-Авив, Израел, Филип Трегие директор ONIAM, Париж, Франция.

Бе издаден сборник с представяне на лекторите и презентация на изложението им, който беше раздаден на участниците, а също така ще служи при провеждане на семинари по темата.

На 25.06. 2014 г. се проведе пресконференция в пресцентъра на БТА във връзка с провеждане на семинара Лекарската/медицинската/ грешка, като участие взеха членовете на организационния комитет Гроздан Добрев и Марио Топчийски, председателят на ВАдвС Ралица Негенцова и председателят на Софийската адвокатска колегия Петър Китанов.

Позволете ми да изкажа благодарност на организационния комитет на семинара, за подготовката и провеждането на този пръв по същността си семинар, който не само обобщава различните гледни точки по темата, но и е от полза за практикуващите юристи.

След семинара по темата интерес проявиха и медиите, като имаше посветено предаване в две части от TV Бълария on air.

През месец ноември 2014 г. бе проведен съвместен семинар на Висшия адвокатски съвет и Висшия контролен съвет със секретарите и счетоводителите/или лицата които извършват счетоводната дейност/ на адвокатските съвети. Изнесени бяха лекции по две теми – „Финанси на адвокатските колегии” и „Имущество на адвокатските колегии”. Темите предизвикаха голям интерес, тъй като за пръв път се дискутираха назрели проблеми, свързани със заприходяването и отчитането на имуществото на колегиите и уеднаквяване на счетоводната практика. В проведената след лекциите дискусия бяха поставени и бе отговорено на множество въпроси. Бяха дадени важни препоръки за дейността на адвокатските съвети по разискваните теми.

Този семинар за пръв път осъществи една отдавнашна идея на Висшия адвокатски съвет – провеждането на методични срещи за обучение на служителите на адвокатските съвети. За в бъдеще такива срещи и семинари следва да се провеждат редовно, като за целта Висшият адвокатски съвет следва да изработи специална програма за обучение на служителите в адвокатските съвети съобразно професионалната им насоченост.

Във връзка с организирания всяка година от Парижката адвокатска колегия международен стаж за млади адвокати през месец май 2014 г. бе публикувано в интернет страницата на ВАС съобщение на Висшия адвокатски съвет за условията за участие в този стаж.

Висшият адвокатски съвет проведе изпит по юридически френски език за определяне на кандидати с най-добри познания по френски език. Назначена бе комисия с председател Вася Илиева – адвокат от Софийската адвокатска колегия и главен асистент Жана Кръстева Тончева – преподавател в СУ „Кл. Охридски“ катедра Френска филология. Изпитът бе проведен на 16.06.2014 г. Явиха се 6 кандидата от цялата страна. Изпитът се проведе в две части – писмен и устен. Писменият изпит се състоеше в превод на юридически текст от френски на български език, граматически текст и свободен коментар върху правен принцип. До устен изпит бяха допуснати всички адвокати. Бяха определени от комисията двама кандидати – млади адвокати , които освен с добри познания по езика отговаряха и на другите изисквания на френската страна.

В резултат на многократните контакти на Висшия адвокатски съвет с представители на посолството на Франция, в частност на културния институт, както и с отговарящите за стажа в Парижката адвокатска колегия, успяхме да извоюваме 2 места /вместо 1 или дори нито едно/, като и двете бяха със стипендия. На първо място се класира по един адвокат от Софийската адвокатска колегия и от Сливенската адвокатска колегия.

Висшият адвокатски съвет продължава сътрудничеството си с Германската фондация за международно правно сътрудничество Deutsche Stiftung по програмата за изпращане на стаж в Германия на млади адвокати /до 35 години/ от Централна, Източна и Югоизточна Европа. Предстои обявяване на стажа и кога ще бъде проведен изпит по немски език за определяне на кандидата от България, който да участва в стажа.

Изключително важно е да се въведе традиция върналите се от стаж участници да дадат доклад за това какво са правили на проведения стаж, за да бъде преценена практическата полза от тяхното участие и как могат да бъдат използвани получените знания.

През 2014 г. със съдействието на доц. д-р Светла Маргаритова продължи активно да функционира специално създадената в сайта на Висшия адвокатски съвет рубрика, посветена на делата срещу България, заведени пред Европейския съд по правата на човека.

Висшият адвокатски съвет счита, че работата по продължаващото обучение и повишаване на квалификацията на българските адвокати ще продължи да бъде основен приоритет в дейността му. Квалификационната дейност ще гарантира повишаване на ефективността на защитата на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица.

Някои по-ценни научни издания бяха закупувани за библиотеките на адвокатските колегии. За отчетния период Висшият адвокатски съвет предостави 19 заглавия на научни издания за библиотеката на всяка колегия.

Всички адвокатски колегии бяха абонирани за изданието на Съюза на юристите в България „Общество и право”.

ГОДИШНА НАГРАДА НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЗА СТУДЕНТИ ЮРИСТИ

Както е известно, с Решение № 1071/29.04.2011 г. Висшият адвокатски съвет учреди годишна награда за студенти юристи за написване на реферат на правна тема. Наградата се връчва ежегодно на 22 ноември – Ден на българската адвокатура.

С решение № 670/30.05.2014 г. Висшия адвокатски съвет определи тема за конкурса „За и против индивидуалната конституционна жалба".

Със Заповед № 78/31.10.2013 г. на председателя на Висшия адвокатски съвет бе назначена комисията за присъждане на годишната награда за студенти-юристи за написване на реферат на тема „За и против индивидуалната конституционна жалба" в състав: Ралица Негенцова – председател, и членове Ели Христова, Стоян Желев – членове на Висшия адвокатски съвет, проф. д-р Снежана Начева и д-р Сибила Игнатова-Костова

Комисията установи, че много добре е намерена значима и практически важна конституционноправна тема, която чрез конкурса разширява обхвата на продължаващата вече 24 години дискусия и сред студентите.

Представени бяха 25 материала с общ обем 644 стр., от студенти от 8 университета, както следва:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – 5 ; УНСС – 4; Русенски университет „ Ангел Кънчев“– 4; Пловдивски университет „Паисии Хилендарски“ – 4, ВТУ „Св.св. Кирил и Методии“ – 4 ; ВСУ „Черноризец Храбър“ – 2; БСУ – 1, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – 1.

Комисията констатира, че относно формата на работите се наблюдава различно разбиране за реферат от участниците – от конспект до цялостна разработка по темата с библиография и позоваване. Това е довело до драстично различни по обем работи/от 4, 7, 10, 12 до 49 страници/ с различаващо се често предметно съдържание, в което темата се губи, правейки трудно сравними с оглед на единни критерии самите резултати на участващите в конкурса работи.

Относно съдържанието впечатлява информираността на участниците, чийто източници – съответни учебници и интернет материали, са дословно възпроизведени в повечето случаи. Аналитичното поднасяне на материята може да бъде търсено главно в предложеното структуриране, в познаването и ползването на юриспруденцията на Конституционния съд, в обхвата на литературата, отразяваща различният интензитет на дискусията през годините, както и в личното отношение със свои аргументи при избора в дилемата „за“ и „против“ индивидуалната конституционна жалба. Доминиращият подход „соpy-pastе“, създаващ усещане за еднотипност и повторяемост е затруднил комисията в усилието да открие авторска мисъл.

В оценката на комисията е изтъкнато, че много добро впечатление прави факта, че „олимпийският принцип за участие“ е сравнително малък, публицистичният език е изключение, дискусиите са отразени, когато са публикувани в интернет пространството, а актуалната значимост на проблема е оценен от всички.

На база на направеният задълбочен разбор комисията класира разработените реферати, което класиране бе одобрено с решение №919/14.11.2014 г., както следва:

ПЪРВА НАГРАДА - на БОЯН ПЕНЕВ ВОЙКОВ - III курс, Юридически факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев";

ВТОРА НАГРАДА - на ОГНЯН КОСТОВ ЯНКОВ - IV курс, Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски" и

ТРЕТА НАГРАДА - на НИКОЛЕТА СТЕФЧОВА ПУЛЕВА - IV курс, Юридически факултет на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий".

Имената на победителите в конкурса и разработките на наградените участници бяха оповестени на сайта на Висшия адвокатски съвет с тяхно съгласие.

Наградите – грамоти за всички класирани, парични награди – 500 лв. за първа награда, 300 лв. за втора награда и 200 лв. за трета награда и книги за историята на българската адвокатура и за правата на човека, бяха връчени на победителите на тържество по случай 15-годишнината от възстановяване на сп. „Адвокатски преглед“ и 10.12. – първият Европейски ден на адвокатите..

Годишната награда на Висшия адвокатски съвет за реферат на определена тема, която се връчва по случай 22 ноември – Ден на адвоката, издига престижа на българската адвокатура и е сериозен стимул за младите колеги за овладяване на юридически знания, за вникване в сложната правна материя, за задълбочена и самостоятелна работа.

Тази награда свързва действащите юристи с техните бъдещи колеги и е символ на приемствеността в професията.

ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ НА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ

През настоящата година в съответствие с изискванията на Наредба № 2 за условията и реда за провеждане на изпити за адвокати и младши адвокати бяха проведени две сесии – пролетна и есенна.

Пролетна сесия беше на 17 и 18 май 2014 г. писмен изпит и 31май 2014 г. – устен изпит

Изпитът беше проведен от комисия назначена със заповед № А-16/07.05.2014 г. на председателя на Висшия адвокатски съвет в състав: председател – Йордан Цветанов Йорданов – заместник-председател на ВАС, АК – В. Търново, и членове: Грета Пенчева Петрова – член на ВАС, АК- Русе, Иван Христов Апостолов – резервен член на ВАС, АК – Смолян , проф. д-р Пламен Александров Панайотов, АК – София и доц. д-р Траян Константинов Конов, АК – София , последните двама и преподаватели в Юридическия факултет на СУ“Св.Кл.Охридски“.

До изпита бяха допуснати 715 кандидати, от които се явиха 682 кандидати. Един от кандидатите е лице със специални потребности поради нарушено зрение. По отношение на него първата част от изпита се проведе в сградата на Висшия адвокатски съвет на ул. „Калоян" № 8 в присъствието на квестор и служител на съвета.

Първата част на писмения изпит беше издържана успешно от 475 кандидати, което се равнява на около 70 % от явилите се, а 207 кандидати не издържаха теста.

На втората част на писмения изпит – решаване на казуси (един от областта на гражданско правните и един от областта на наказателно правните науки) от допуснатите до изпита 475 кандидати се явиха 473 кандидата.

Резултатите бяха: 285 кандидати – издържали изпита и 188 кандидати – неиздържали изпита.

От първоначално явилите се 682 кандидата 41,79% бяха преминали успешно писмената част на изпита.

На 31 май 2014 г. се проведе устния изпит. От допуснатите 285 кандидати се явиха всички, от които 282 кандидати издържаха изпита, а 3 кандидати не издържа изпита.

От явилите се на изпита 682 кандидати изпитът беше издържан от 282 кандидати, което се равнява на 41,35%.

Есенна сесия се проведе на 1, 2 ноември 2014 г. писмен изпит и 15 ноември 2014 г. устен изпит

Изпитът беше проведен от комисия, назначена със заповед № А-72/10.10.2014 г. на председателя на Висшия адвокатски съвет в състав: председател – Юрий Дончев Бошнаков – заместник-председател на ВАС, АК – Бургас и членове: Димитър Дочев Илковски – член на ВАС, АК – Ловеч, Петър Кирилов Петров – председател ВКС, АК – София, проф. д-р Пламен Александров Панайотов, АК – София, проф. д-р Цветан Георгиев Сивков – АК – София и преподаватели в Юридически факултет на СУ „Св. Кл.Охридски“.

До изпита бяха допуснати 653 кандидати, от които се явиха 613 кандидати.

Първата част на писмения изпит беше издържана успешно от 341 кандидати, което се равнява на около 55,63 % от явилите се, а 272 кандидати не издържаха теста.

На втората част на писмения изпит – решаване на казуси (един от областта на гражданско правните и един от областта на наказателно правните науки) от допуснатите до изпита 341 кандидати се явиха всички.

Резултатите бяха: 215 кандидати – издържали изпита и 188 кандидати – неиздържали изпита.

От първоначално явилите се 613 кандидата около 35% бяха преминали успешно писмената част на изпита.

На 15 ноември 2014 г. се проведе устния изпит. От допуснатите 215 кандидати се явиха 214, от които 213 кандидати издържаха изпита, а 1 кандидати не издържа изпита.

От явилите се на изпита 613 кандидати изпитът беше издържан от 213 кандидати, което се равнява на 34,75%.

И през отчетния период изпитите, организирани от Висшия адвокатски съвет, се провеждат при спазване на нормативната уредба и добра организационна подготовка и висок професионализъм на изпитващите. Тези изпити са една гаранция, че в адвокатурата влизат достойни млади колеги, добре подготвени, отговарящи на съвременните европейски изисквания.

Не случайно при представяне на бр.9 на „Юридически барометър” бе изтъкнато, че изпитите провеждани за прием в адвокатурата са на изключително високо ниво, гарантиращо безпристрастност.

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ

През отчетния период Висшият адвокатски съвет разгледа 195 дисциплинарни преписки – 179 от преписките бяха образувани по жалби срещу решения на адвокатските съвети, с които се отказва образуването на дисциплинарно производство срещу определен адвокат. Без уважение са оставени 125 жалби, без разглеждане – 16 жалби, 5 от преписките са прекратени поради оттегляне. Уважени са 32 жалби, като Висшият адвокатски съвет или е отменил решенията на адвокатските съвети и е върнал преписките за ново разглеждане, или е дал указание, или преписката е прекратена. Обезсилено е решението на адвокатския съвет по 1 преписка.

От уважените жалби по 5 бяха внесени дисциплинарни обвинения срещу адвокати – по 1 за Пловдив, Русе и Хасково и 2 за София.

По този начин потвърдените решения на адвокатските съвети са около 76 %. Това е показателно, че съветите обективно и законосъобразно осъществяват дисциплинарната си дейност.

Жалбите образувани срещу адвокати, които са членове на органите на адвокатските колегии или на висшите органи на адвокатурата се разглеждат от Висшия адвокатски съвет като първа инстанция. При тях Висшият адвокатски съвет отказа да образува дисциплинарно производство в 11 от случаите, а 1 от преписките бе прекратена поради оттегляне на жалбата.

Има внесени за разглеждане във Висшия дисциплинарен съд 4 дисциплинарни обвинения срещу адвокати членове на органи на адвокатурата.

За 2014 г. Висшият дисциплинарен съд се е произнесъл по едно обвинение, внесено от Висшия адвокатски съвет срещу член на адвокатски съвет на една от колегиите в страната. Производството приключи на първа инстанция с наложено наказание порицание. Решението е влязло в сила.

По три от делата се очаква разглеждането им в заседание на Висшия дисциплинарен съд.

С решение на Висшия адвокатски съвет бяха определени адвокатите Добринка Гърневска, Ели Христова, Любомир Денев, Нели Виодорова, Стоян Желев, Хари Владимиров, които да подържат обвиненията по дисциплинарни дела в заседанията на Висшия дисциплинарен съд. Допълнително на последното за 2014 г. заседание на Висшия адвокатски съвет в състава на лицата поддържащи дисциплинарните обвинения бяха включени и Красимир Аврамов и Иван Апостолов – резервни членове на ВАдвС.

Позволете ми да изкажа благодарност на колегите които принципно и професионално участват в заседанията на Висшия дисциплинарен съд.

НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА

По наложила се традиция Висшият адвокатски съвет провежда по две национални конференции годишно.

Пролетната национална конференция на Българската адвокатура бе посветена на честванията на 135 годишнината от приемане на Търновската конституция и се проведе в гр.Велико Търново.

Конференцията бе открита с удряне на автентичния звънец, който е прозвучал в зала Учредително събрание на 10.02.1879 г. при откриване на заседанието на Великото Народно събрание.

Поздравление бяха направени от кмета на гр. Велико Търново г-н Даниел Панов, председателя на Върховния касационен съд Лазар Груев, великотърновският митрополит Григорий. Поздравителен адрес ни бе изпратен и от негово светейшество патриарх Неофит. На събитието присъстваха представител на Висшия съдебен съвет Юлияна Колева и гости от Македонската адвокатска колегия

Конференцията бе проведена в музея „Възраждане и Учредително събрание“ във Велико Търново и започна с възстановка на събитието, представена от артисти от Великотърновския музикално-драматичен театър „К.Кисимов“. Артистите показаха по какъв начин са се поставяли основите на българската законност, всички спорове, както и мястото на българските адвокати в онези далечни времена при изграждането на българската държава. Излишно е да подчертавам чувствата и емоционалното въздействието, които предизвика върху всички присъстващи възстановката на моменти от заседанията на Великото народно събрание.

След поздравленията слова имаше от председателя на Висшия адвокатски съвет и научен доклад на тема „Участието на адвокатите в подготовката, приемането и защитата на Търновската конситтуция“ изнесен от проф. д-р на и.н. Милко Палангурски.

Проф. Палангурски в своето слово ни върна към историята, за да получим новата си държавност и хората, които са работили, творили, но и се борили, за да се достигне до нея. Той посочи как се достига до промяната, която превръща българина от средновековен човек в човек на модерното време, който разбира какво е законодателство, който разбира какви са неговите права и кой и как може да ги защити, говори за 13 юристи в Учредителното събрание и тяхната роля пир създаване на Търновската конституция, а и след това.

По създадена традиция направени бяха дарения на книги на градската библиотека, на юридическия факултет при Великотърновския университет.

По повод честваното събитие Висшият адвокатски съвет направи парични дарения на Музикално - драматичен театър „Константин Кисимов" Велико Търново и на музей "Възраждане и Учредително събрание" – Велико Търново.

Със съдействието на адвокатския съвет Велико Търново беше организирана и разнообразна културна програма.

Като подарък от община Велико Търново бе представена аудио-визуална постановка „Звук и светлина“.

Позволете ми да изкажа искрената благодарност на Йордан Цветанов, заместник-председател на Висшия адвокатски съвет, на Веселка Коева – председател на АС В.Търново, на целият адвокатски съвет и колегите от Великотърновската адвокатска колегия за прекрасната организация на тържественото отбелязване на 135-годишнината от приемане на Търновската конституция, както и на община Велико Търново за тяхното гостоприемство и забележителните неща, които ни представиха, каращи ни да се гордеем, че сме българи.

Националната конференция бе широко отразена в електронните медии и в местния печат.

Висшият адвокатски съвет участва активно при честванията на 135-годишнината от приемане на Търновската Конституция. Работата бе в две направления. Наред с организиране на самостоятелно честване и взехме участие в други организирани мероприятия в тази насока.

На 11.04.2014 г. среща на председателя и зам.председателя Йордан Цветанов с патриарх Неофит с оглед покана за участие в Националната конференция във В.Търново. На срещата бяха обсъдени и въпроси свързани с дейността на адвокатурата.

На 13.04.2014 г. председателят на съвета взе участие в научната конференция „135 години съвременна българска държава“, организирана от Народното събрание, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – ЮФ и СУ“Св. Кл. Охридски“ ЮФ.

Получихме благодарност от Народното събрание, което е основният организатор на събитието за участието ни.

На 16.04.2014 г. председателят , зам.председателят Й.Цветанов и секретарят В. Бенатов взеха участие в тържественото честване на Деня на конституцията и юриста организирано от СЮБ с участието на председателя на НС Михаил Миков, вицепрезидента на РБ М. Попова и вицепремиера и министър на правосъдието З. Златанова.

Награди от СЮБ получиха колегите Й. Цветанов – зам.предесадтел на ВАдвС, адвокат от Велико Търново, Валентина Бакалова от Софийската адвокатска колегия и Милко Живков от адвокатска колегия Перник.

Втората за отчетния период национална конференция се проведе 18.10.2014 г. в Несебър и бе посветена на обсъждане на важни въпроси, които касаят самоуправлението на адвокатурата.

Приветствие от името на кмета на община Несебър бе поднесено от зам.кмета на общината Виктор Борисов.

Темите обсъждани на конференцията бяха:

1. Имущество на адвокатските колегии – с експозета на главния секретар на Висшия адвокатски съвет Валентин Бенатов и на председателя на Висшия контролен съвет – Петър Петров;

2. Дисциплинарна дейност на адвокатските съвети с експозе на Емилия Недева – член на Висшия адвокатски съвет;

3. Нелоялна конкуренция на адвокатската дейност и действията на адвокатските съвети за преодоляването й с изложение на Милен Ралчев – член на Висшия адвокатски съвет;

4. Осъществяване на сътрудничество между свободните правни професии с изложение на Марио Топчийски – член на Висшия

Председателят на Висшия адвокатски съвет връчи на Община адвокатски съвет. Несебър почетния плакет на Висшия адвокатски съвет.

Със съдействието на адвокатския съвет Бургас беше организирана и културна програма на разноски на участниците.

Позволете ми да изкажа своята и на Висшия адвокатски съвет благодарност на Юрий Бошнаков – заместник-председател на Висшия адвокатски съвет, Адвокатския съвет Бургас и на неговия Председател колегата Христо Кондев и за интересната културна програма след приключването на официалната част на конференцията.

На конференцията в гр. Несебър бяха уточнени насоките за работа във връзка с имуществата на адвокатските съвети и необходимостта на осъществяване на работна среща на секретарите на адвокатските съвети, служителите, на съветите, които се занимават с финансовите въпроси на колегията и с участието на Висшия контролен съвет.

На конференцията бяха дискутирани и проблемите на дисциплинарната дейност на адвокатските съвети. За целта беше обобщена практиката през изминалото време на нашия мандат и се констатира, че не само нееднакво се водят дисциплинарните преписки от адвокатските съвети, но и на много места тя се водят в разрез с императивни разпоредби на Закона за адвокатурата.

Това наложи да се обсъди и да се приеме алгоритъм за организация на работата по дисциплинарните преписки. Макар и само препоръчителен, придържането към него гарантира спазването на нормите от Закона за адвокатурата, така че да не могат да бъдат заобиколени или пренебрегнати.

Една от изключително важните теми, обсъждани на конференцията в Несебър беше Нелоялна конкуренция на адвокатската дейност и действията на адвокатските съвети за преодоляването й. Докладът, изнесен от колегата Милен Ралчев обобщи работата на специално създадената комисия, като бяха посочени не само проблемите в тяхната конкретика, но и мерките, които следва да бъдат предприети.

Тук е мястото да споделя с вас, че работата в борбата срещу нелоялната конкуренция ще бъде един от акцентите за настоящата 2015 г. Тя няма да е нито формална, нито пък ще бъде неглижирана по какъвто и да е начин. Защото лично аз и колегите от Висшия адвокатски съвет сме убедени, че нелоялната конкуренция ощетява нашата професия, но преди всичко е заплаха за законните права и интереси на българските граждани. В този смисъл е и решението ни да предприемем всички необходими мерки, в т.ч. срещи на най-високо институционално ниво, серия от медийни участия и публични дебати, с цел разясняване рисковете от нелоялната конкуренция и създаване на ефективни предпоставки за справянето с нея.

Разглежданият въпрос е изключително важен. Работата по него е не само в изпълнение на препоръките на Общото събрание на адвокатите от страната , проведено през 2014 г., но и на база на констатациите и наложилото се виждане за промени в нормативни актове, вкл. и в Закона за адвокатурата, които бяха предложени от нас.

Обсъдена бе възможността за сътрудничество на адвокатурата с други свободни правни професии – нотариуси и частни съд.изпилнители. Бяха изложени различни становища.

Висшият адвокатски съвет е на мнение, че националните конференции, които ежегодно се провеждат са изключително важни както за дейността на адвокатурата, за обменяне на мнения между отделните колегии, за вземане на решения важни за по-нататъшната работа на адвокатурата, така също и за издигане и утвърждаване престижа на българската адвокатура както в страната, така и в чужбина.

ЧЕСТВАНЕ НА ВАЖНИ ЗА АДВОКАТУРАТА СЪБИТИЯ

1. По случай 22 ноември – Ден на българската адвокатура Висшият адвокатски съвет направи поздравления чрез основни печатни издания.

Бяха напечатани плакати отразяващи събитието, които изпратихме на всички адвокатски колегии, за да бъдат закачени в сградата на съвета и в сградите на съдилищата, на територията на съответната адвокатска колегия.

По случай професионалния празник на българските адвокати бяха подарени книгите: „Адвокатски преглед – библиография“ и Юбилейно издание на Висшия адвокатски съвет в 2 тома на 51 читалища от София.

На 21.11.2014 г. председателят на Висшия адвокатски съвет взе участие в бала организиран от Софийския адвокатски съвет по повод празника на българските адвокати.

На 22.11.2014 г. председателят на Висшия адвокатски съвет и членът на ВАдвС Емилия Недева взеха участие в организирания от Пловдивския адвокатски съвет бал по случай деня на българската адвокатура.

2. На 10 декември 2014 година за първи път адвокатите от всички европейски страни отбелязаха Европейския ден на адвокатите. Идеята за създаването на този специален ден е на Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа /ССВЕ/, който представлява над един милион адвокати от всички европейски държави. Целта на този празник е да има ден, на който да се популяризират принципите на адвокатската професия, ценностите, общи за адвокатите от всички страни и приносът на адвокатите за утвърждаването на върховенството на закона. Датата съвпада с международния ден на правата на човека.

По повод на това честване председателят на Висшия адвокатски съвет направи поздравление излъчено по канал 1 на БНТ, БНТ свят и БНТ 2.

Направени също така бяха плакати, които изпратихме на всички адвокатски колегии, за да бъдат закачени в сградата на съвета и в сградите на съдилищата, на територията на съответната адвокатска колегия, отразяващи събитието.

Бе направено тържествено представяне на същността на събитието на организираното честване на 11.12.2014 г. заедно с честване 15 годишнината от възстановяване на сп.“Адвокатски преглед“.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

През отчетния период Висшият адвокатски съвет продължи членството си в международните адвокатски организации – Съвет на европейските адвокатури и правни общества със седалище в Брюксел (ССВЕ), Международния адвокатски съюз със седалище в Париж (UIA), Международния адвокатски съюз със седалище в Лондон (IBA) и Федерацията на европейските адвокатури със седалище в Страсбург (FBЕ).

Българската адвокатура има свой представител и в Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела – колегата Мануела Григорова от Софийската адвокатска колегия.

Висшият адвокатски съвет поддържа активни контакти с адвокатурите на всички съседни и много други държави.

Чрез свои представители Висшият адвокатски съвет участва в редица международни мероприятия.

21- 23.02.2014 г. – участие в Деня на адвоката и 152-годишнината на адвокатската професия в гр. Белград, Република Сърбия участие взеха членът на Висшия адвокатски съвет Емиля Недева и председателят на Пловдивската адвокатска колегия Владимир Златев

26.02.2014 г. – 01.03.2014 г. – участие в заседание на постоянния комитет на ССВЕ и работни комисии във гр.Виена, Австрия взе председателят на Ралица Негенцова и членът на съвета Ели Христова, както и председателят на Висшия контролен ксъвет Петър Петров

15-18.05.2014 г. – участие в Пленарно заседание на ССВЕ в гр.Верона, Италия взеха членовете на съвета Ели Христова и Емилия Недева

22-24.05.2014 г. – участие в работна среща с Националния адвокатски съвет на Румъния и подписване на меморандум в гр. Букурещ, Румъния взеха председателят на съвета и членът Димитър Илковски

29-31.05.2014 г. – участие в 69-годишнина на Македонската адвокатска колегия в Скопие, Република Македония взеха резервните членове на съвета нели Виодорова и Петър Божков и председателят на Благоевградската адвокатска колегия Емил Ядков

25-28.06.2014 г. заместник-предесдателят на ВАдвС Юрий Бошнаков взе участие в Осмото издание на Балканския правен форум в гр.Виена, Австрия

25-28.06.2014 г. председателят на Висшия контролен съвет взе участие в годишната конференция на немската адвокатура в гр. Щутгард, република Германия

28 и 29.06.2014 г. в гр.София се състоя международен семинар на тема „Лекарската/медицинстката/ грешка“ организиран от Международния съюз на адвокатите /UIA/ съвместно с Висшия адвокатски съвет и Софийския адвокатски съвет

2-04.07.2014 г. – адвокат Мигуела Григорова от Софийската адвокатска колегия взе участие в 50-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Брюксел , Белгия

10-14.09.2014 г. – участие в Пленарно заседание на ССВЕ в гр.Милано, Италия взеха членовете на съвета Ели Христова и Емилия Недева.

29.09-03.10.2014 г. членът на висшия адвокатски съвет Емилия Недева взе участие в Откриването на съдебната година на Англия и Уелс в гр.Лондон, Векикобритания

01-03.10.2014 г. адвокат Мигуела Григорова от Софийската адвокатска колегия взе участие в 51-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Брюксел , Белгия

02-04.10.2014 г. председателят на ВАдвС Ралица Негенцова и членовете на съвета Ели Христова и Милен Ралчев взеха участие в честване на 100-годишнината от създаването на Солунската адвокатска колегия, която се проведе в гр.Солун, Република Гърция

07-09.10.2014 г. резервният член на съвета Петър Божков взе участие в Конгрес на тема:“Независимост и автономия на адвокатската професия в Сърбия и борба за защита на конституционализма и законността“, който се проведе в гр.Белград, Република Сърбия

20-24.10.2014 г. членовете на Висшия адвокатски съвет Атанас Железчев и Марио Топчийски, както и председателите на Адвокатска колегия Стара Загора – Атанас Стоянов, на адвокатска колегия Кюстендил Васил Иванов, на адвокатска колегия Видин Пламен Стефанов и секретарят на адвокатска колегия Пловдив – Иван Иванов взеха участие в официална среща за създаване на двустранна българо-израелска група за приятелство между адвокатите от България и Израел в гр.Тел Авив, Израел

28.10-02-11.2014 г. членът на Висшия адвокатски съвет Марио Топчийски и адвокат Гроздан Добрев взеха участие в 58-я конгрес на Международния адвокатски съюз /UIA/

На 20.11.2014 г. председателят на ВАдвС даде официален обяд на президента на UIA Мигуел Луиназ. Участие взеха още М.Топчийски член на ВАС, Димо Димов – резервен член на ВАС, Константин Димитров – член на САС.

На 21.11.2014 г. председателят на съвета взе участие и поздрави участниците в семинара Арбитражно производство. Арбитражен съд ICC – Париж. Участие взе и резервният член на Висшия адвокатски съвет Бойко Ботев.

26-29.11.2014 г. Емилия Недева – член на Висшия адвокатски съвет, взе участие в Пленарно заседание на ССВЕ и заседания на постоянни комитети на ССВЕ в гр.Брюксел, Белгия.

11.12-14.12.2014 г. резервният член на ВАдвС Бойко Ботев взе участие в откриване на съдебната година в Париж, Франция

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ към 31.12.2014 г. – 5 034 адвокати, като отписани през годината са 119 адвокати, а вписаните 404.

През 2014 г. от Националния регистър за правна помощ са заличени общо 13 адвоката, поради наложени дисциплинарни наказания.

Налице е устойчива тенденция на нарастване броя на служебните защитници, което свидетелства за наличие на интерес и мотивация сред адвокатите за осъществяване на правна помощ.

Адвокатите, предоставили правна помощ за 2014 г., са 3537 , като изплатената сума по адвокатските отчети е общо в размер на 8 535 395лв.

През 2014 г. в НБПП са постъпили 39000 броя отчети, сумите по които са напълно изплатени. В сравнение с 2013 година има намаление с 5742 отчета.

С ПМС № 3 от 15.01.2014 г. по програма „Равен достъп до правосъдие” бе определен бюджет за администриране на правната помощ в размер на 8 423 070 лв.

С писма изх. № 92-02-19/05.08.2014 и изх. № 92-02-19/09.09.2014г. двете на Министерството на правосъдието бяха извършени на два пъти намаления на разходите за правна помощ и размерът им стана 7 900 460 лв.

Ръководстово на НБПП направи настоятелно искане пред Министерство на правосъдието за допълнителни бюджетни средства. В началото на месец декември бяха отпуснати допълнителни бюджетни средства за 2014г. в размер на 1 612 946 лева и всички постъпили в НБПП отчети през 2014 г. бяха напълно изплатени, или общият размер на средствата, с които е администрирана правната помощ е 9 513 406 лв.

Средствата, които са изплатени на адвокатските колегии през 2014 г. са в размер на 978011 лв.

Технологичното време от постъпването, разпределянето, разглеждането и плащането на отчетите през 2014 г. е в рамките от една седмица до един месец.

Бих искала да изкажа своята благодарност на всички колеги и служители от НБПП за колегиалното и добросъвестното им поведение и на председателя на бюрото Елена Чернева за активната й и непримирима позиция.

През 2014 година бюрото продължи работата си по Предефиниран проект №4 „Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ чрез въвеждане на пилотен проект за „гореща линия за първична правна помощ” и регионални центрове за консултиране”, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.

Пилотните услуги , които се предоставят в рамките на проекта са Национален телефон за правна помощ, както и два регионални центъра за правна помощ във Видин и Сливен.

По Националния телефон за първична правна помощ през 2014 година са предоставени общо 4675 правни съвета.

Предоставени консултации от Регионалния Център за първична правна помощ в гр. Видин – 364.

Предоставени консултации от Регионалния Център за първична правна помощ в гр. Сливен -389 .

Целта на проекта е да бъде облекчен достъпа на български граждани в неравностойно социално положение до правосъдие. Самата услуга се състои в предоставяне на правна информация, предварителен правен съвет и насочване към механизъм за предоставяне на административни услуги или правна помощ.

Посредством Националния телефон за правна помощ /НТПП/ гражданите могат да получат информация за приложението на ЗПП, както и правен съвет за разрешаването на свой проблем.

Услугата е предназначена основно за граждани в неравностойно социално положение, които по някаква причина не могат да си позволят или нямат достъп до адвокат.

Услугата се използва само за правни проблеми на физически лица. Представители на юридически лица не могат да ползват услугата.Не се предоставя правна помощ по търговски и данъчни въпроси.

НБПП в изпълнение на задълженията си за осигуряване на устойчивост на резултатите по Предефиниран проект №4 през 2014 година инициира изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ, които бяха приети с ПМС № 324 от 10 октомври 2014 год., като с промените пилотните услугите по проекта – „Гореща линия за първична правна помощ” и Регионални центрове за консултиране към адвокатските съвети стават постоянни дейности. Тези промени влизат в сила от 1 май 2015 год.

През 2014 год. в Националното бюро за правна помощ са постъпили 528 писмени молби за правна помощ за консултация и подготовка на документи за образуване на дело. Образувани са административни производства, като по тях са издадени 170 решения на председателя на бюрото за предоставяне на правна помощ, 55 решения за отказ на правна помощ, 20 броя решения за правна помощ по реда на Регламент /ЕО/ № 4/2009 год. на Съвета от 18 декември 2008 год. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка. По останалите 283 молби административните производства са прекратени или изпратени по компетентност на други органи от системата за правна помощ-съдилища, разследващи полицаи, прокурори, съдебни изпълнители.

През 2014 год. НБПП, в изпълнение на правомощията си по издаване на задължителни методически указания по прилагането на Закона за правната помощ, изготви Указания до всички съдилища относно видовете съдебни актове, които задължително следва да издават при прилагането на процедурата по предоставянето на правна помощ, регламентирана в закона /ЗПП/.

Изготвени са и Указания до всички Районни прокуратури във връзка с прилагането на Закона за правната помощ относно присъждането на разноски в полза на бюрото .

Във връзка с прилагането на Регламент /ЕО/ № 4/2009 год. на Съвета за издръжките през 2014 год. бяха издадени Указания относно организацията по изпълнение на решенията за правна помощ, постановени по реда на Регламента.

Бе приета Стратегия за развитие на НБПП 2014-2019 год. с акцент върху първичната правна помощ и качеството на правната помощ, както и План за приоритетните цели на НБПП за 2014 год.

Във връзка с обучението на адвокати от НРПП бяха реализирани няколко семинара и квалификационни курсове със съдействието и участието на Асоциация ”Анимус”, Български хелзинкски комитет и Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” и представители на НБПП на следните теми: „Правни процедури за защита на жертви на трафик” , бежанско право – „Особености на съдебната защита по Закона за убежището и бежанците”, „Защита правата на пострадали от престъпления”, Указания на НБПП по предоставянето на правна помощ от адвокати, назначени по реда на Закона за правната помощ.

Във връзка с изясняване на проблеми свързани с предоставянето на правна помощ бяха организирани съвместни мероприятия – срещи с представители на адвокатските съвети и НБПП – през месец март 2014 год. и през ноември 2014 год. дискусия свързана със съществуващите проблеми по правната помощ с участници целият състав на НБПП/членове на бюрото и служителите му/и адвокати представители на адвокатските съвети от страната. Не бяха изпратени представители от адвокатските колегии в добрич, Монтана, Силистра и София. Бе изготвен доклад, включващ 23 въпроса за решаване. Следва да бъде направена среща, за да се установи какво е направено и какво още следва да се направи за решаване на поставените проблеми.

Беше проведено съвместно мероприятие с участие на НБПП, представители на БАН, неправителствени организации, съда и адвокати по проблемите на правната помощ по семейни дела и производства по Закона за защита от домашно насилие.

Представители на Висшия адвокатски съвет в Националното бюро за правна помощ са адвокатите Златина Георгиева – адвокат от София, Красимир Аврамов – адвокат от Благоевград, Милена Хинкова – адвокат от Русе. Последната бе освободена поради преминаване на друга работа, несъвместима с адвокатската професия. На нейно място бе избран Милен Ралчев – адвокат от Варна, член на Висшия адвокатски съвет.

Взаимодействието между Висшия адвокатски съвет и НБПП се изразява в съвместни обсъждания на проблемите, в размяна на становища и кореспонденция във връзка с постъпили сигнали за нарушения в областта на безплатната правна помощ, както и в съвместни инициативи.

Бих искала да изкажа благодарност на членовете на НБПП и на председателя му г-жа Елена Чернева за всеотдайната работа.

ВИСШИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ИНИЦИАТИВИ

Висшият адвокатски съвет поддържа отлични взаимоотношения със Съюза на юристите в България.

През отчетния период Висшият адвокатски съвет продължи сътрудничеството си с неправителствените организации, работещи в правозащитната сфера – Институт „Отворено общество”, Асоциация „Прозрачност без граници“, Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи, Асоциация за европейска интеграция и права на човека, Български хелзинкски комитет, Център за изследване на демокрацията – Правна програма, Центъра за правни инициативи и т. н.

Представители на Висшия адвокатски съвет взеха участие в редица обществени инициативи.

На 28.02.2014 г. в сградата на СЮБ под патронажа и с участието на г-н Росен Плевнелиев – президент на РБ и с участието на вицепрезидента Маргарита Попова се състоя експертна кръгла маса по проблемите на конституционната жалба. Присъстваха зам.председателят на ВАС Йордан Цветанов и главният секретар Валентин Бенатов.

Форумът бе организиран от Съюза на юристите в България и Обществото на конституционните съдии с изтекъл мандат.

На 28.02.2014 г. асоциация „Прозрачност без граници“ организира кръгла маса на тема „Отнемане на незаконно имущество в България: /Не/очаквани предизвикателства“.

Участие взе адв. Стефка Въжарова – председател на АК Ямбол. За участието й има благодарствено присмо от асоцияцията.

На 03.03.2014 г. председателят на ВАС взе участие в честването на 3 март деня на Освобождението на България

На 12.03.2014 г. се проведе представяне на поредния брой на Юридически барометър. Участие взе Ели Христова – член на ВАС.

На 24-26.03.2014 г. Националният институт по правосъдие организира Форум за Правосъдие и права на човека – акцент по проекта Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Участие взе членът на ВАС Ели Христова

На 28.03.2014 г. се състоя Конференция „Медиацията в Европа и България – успех чрез информираност или чрез норма“ Участие взе колегата Нели Виодорова – резервен член на съвета

На 4.04.2014 г. председателят взе участие при връчване на дипломите на завършилите ЮФ на ВТУ

По повод посещението на Силви Вартан в България на 28.04.2014 г. във Висшия адвокатски съвет се състоя среща със нея, организирана по покана на председателя на съвета със съдействието на клуба на адвокатите франкофони. Участие взеха Ели Христова и Марио Топчийски от Висшия адвокатски съвет, председателят на САК Петър Китанов и секретарят Владимир Дончев, колеги.

Силви Вартан подари книгата си на председателя на Висшия адвокатски съвет, която бе представена предните дни и за която бе поздравена от Висшия адвокатски съвет и й бяха поднесени цветя, както бяха поднесени цветя на концерта й организиран в гр.София.

На 25.04.2014 г. председателят на съвета взе участие при представянето книгата на проф.д-р Малина Новкиришка „Де юре публико“.

На 07.05.2014 г. членът на Висшия адвокатски съвет Нели Виодорова взе участие при представянето на книгата на адвокат Петя Хантова от Благоевградската адвокатска колегия „На обич орисана“, която бе издадена с помощта на Висшия адвокатски съвет.

На 13.05.2014 г. в гранд-хотел София се състоя работна среща на тема „С лице към бизнеса и добрите европейски практики“ организиран от министерство на правосъдието в партньорство с Агенция по вписванията, участие в която взе колегата Петър Зафиров член на Висшия адвокатски съвет

На 28.05.2014 г. в НБПП заседание на консултативния съвет по предприсъединителен проект № 4 – Норвежкия проект

На 05.06.2014 г. се проведе представяне на проекта на тема „Адвокати за защита правата на детето“. През месец април 2014 г. сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ (ПРСС) в партньорство с Международния институт за правата на детето (IDE), Швейцария и Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ започна изпълнението на проекта „Адвокати за защита правата на детето”.

Проектът се осъществява с подкрепата на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за партньорство и експертна помощ и цели повишаване на капацитета на българската адвокатура за предоставяне на правни съвети и процесуално представителство на деца от адвокати, специализирали в областта на правата на детето и по начин, гарантиращ най-добрия интерес на детето.

Присъстваха председателят на ВАдвС, гл. секретар В.Бенатов, членът на ВАдвС и научен секретар на Центъра за обучение на адвокати Ели Христова, председателите на адвокатските съвети Русе – Николинка Мянкова и на Сливен – Тодор Костов.

На 10 и 11.06.2014 г. членът на ВАС Атанас Железчев взе участие в кръгла маса организирана от УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ на тема:“Деца в конфликт със закона – реформа на системата за детско правосъдие в съответствие с международните стандарти и най-добрия интерес на детето“.

На 13.06.2014 г. председателят на ВАдвС участва при връчване на дипломите на абсолвентите от юридическия факултет на СУ Кл.Охридски“ и награди с книги първите седем отличници.

На 02.07.2014 г. бе връчен на Висшия адвокатски съвет благодарствен адрес от Сдружение Йосип Щросмайер за ползотворното сътрудничество помежду ни.

На 04.07.2014 г. председателят на ВАС изпрати поздравителен адрес до Американската търговска камара в България във връзка с деня на независимостта на САЩ.

На 05.07.2014 г. председателят на ВАС и главният секретар участваха в семинара организиран от Висшия контролен съвет, който се проведе с участието на председателите на контролните съвети, членовете на Висшия контролен съвет. Семинатър бе свързан с имуществото на адвокатските съвети.

На 07.07.2014 г. председателят на ВАС, зам.председателят Йордан Цветанов и членът на съвета Хари Харалампиев взеха участие в тържествената церемония в Президентството по връчване на адвокат Тодор Бурилков „Орден Кирил и Методий огърлие“.

На 08.07.2014 г. се състоя среща на Председателя на ВАС, главния секретар Валентин Бенатов и председателя на Софийската адвокатска колегия Петър Китанов с Вал Шахтер – колега адвокат от Сан Франциско, колегите Албена Пенова – адвокат и Евгени Георгиев – съдия във СГС и

Вал Шахтер е участвал в програми свързани с подобряване на правосъдието чрез използване на алтернативни способи за разрешаване на спорове и ефективно управление на делата в Индия, Бразилия, Турция, Малайзия, Косово.

На 25.08.2014 г. среща на председателя, главния секретар В.Бенатов и М.Топчийски – член на Съвета с председателя на камарата на ЧСИ и на председателя на контролния съвет Георги Дичев във връзка с осъществяване на съвместни действия и възможност за обединяване на свободните правни професии.

На 09.09.2014 г. се състоя съвместна среща на представители на ВАС, на камарата на ЧСИ и на Нот.камара по инициатива на камарата на ЧСИ, за подписване на споразумение на сътрудничество между свободните правни професии

На 11.09.2014 г. председателя на ВКС Петър Петров присъства на кръгла маса за представяне на изследването на Институт Отворено общество „Какво/не/ знаем за председателите на върховни съдилища в държавите членки на ЕС“

На 27.09.2014 г. председателят на съвета, Емилия Недева – член на съвета и Ели Христова – член на Съвета и научен секретар на ЦОА „Кр. Цончев“ присъстваха на семинар организиран от адвокатския съвет Пловдив и ЦОА Кр. Цончевна на тема “Индивидуалната конституционна жалба“.

На 16.09.2014 г. се състоя публичното представяне на бр. 9 на „Юридически барометър”. Акцент в броя бяха проблемите на юридическото образование. Гост бе Иван Тодоров – управляващ съдружник в адвокатско дружество и професор в Пловдивския университет П.Хилендарски.

Присъства председателят на ВАдвС и членът на ВАдвС и научен секретар на ЦОА „Кр.Цончев“ Ели Христова. Изтъкната бе ролята на изпитите за адвокати и младши адвокати.

На 23.09.2014 г. изпратихме поздравителен адрес на Националния институт по правосъдие във връзка с откриване на учебната година

На 15.10.2014 г.в галерия „Римини“ изложба – участие Нели Виодорова

На 30.10.2014 г. председателят на съвета взе участие в лекцията на съдия Александър Арабаджиев организирана от Националния институт по правосъдие и Институт „Отворено общество“

На 31.10.2014 г. в културниея дом на СЮБ се проведе честване на 100 годишнината от рождението на Борис Христов. Участие взе колегата Нели Виодорова. Поднесена бе и кошница с цветя от името на ВАдвС

На 7.11.2014 г. членът на ВАС Ели Христова участва в среща в Министерство на образованието с представители на регулираните професии относно признаване на професионална квалификация

На 11.11.2014 г. в БАН председателят на съвета взе участие в кръгла маса на тема: “Съвременно международно наказателно правосъдие“.

На 19.11.2014 г. председателят на съвета участва в съвместна среща на ръководството на НБПП с представители на Македонската академия на науките и изкуствата във връзка със съвместен проект с Българската академия на науките на тема „Регулиране и усъвършенстване на съдебната власт и съдопроизводството“. В Македония няма нашият институт на безплатна правна помощ и представителите от македонска страна бяха изключително заинтересовани по този въпрос.

На 20.11.2014 г. членът на ВАС Атанас Железчев взе участие в семинара „Правото на защита на защитата и ролята на адвоката“.

На 25.11.2014 г. председателят на съвета , главният секретар В.Бенатов и членовете Атанас Железчев и Марио Топчийски взеха участие в представянето на книгата на адв. Филко Розов „Адвокатската защита по граждански дела“.

На 5.12.2014 г. участие на председателя, гл. секретар и научния секретар на ЦОА Ели Христова в съвместния семинар на ЦОА Кр. Цончев, представители на Делегацията на френските адвокатури, Клуб на франкофоните в България посветен на лобирането за адвокатската професия и електронното гласуване

На 15 и 16.12.2014 г. семинар на тема „Добри практики в държави-членки на Съвета на Европа в областта на електронното призоваване и анализ на законодателството им в тази сфера организиран по проект „Подкрепа за висшия съдебен съвет, свързана с на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система по Норвежкия финансов механизъм.

Участие взе колегата Нели Виодорова – резервен член на ВАдвС. Разполагате с доклад за събитието.

На 20.01.2015 г. Държавна агенция за закрила на детето в партньорство с граждански организации Фондация „Бащи за отговорно родителство“, Асоциация за детско развитие „Член 24“, Асоцияция „Детство и с тати“ организира конференция на тема „Правото на детето на лични контакти и с двамата родители. Родителски конфликти“. Активно участие във форума взеха колегите Нели Виодорова и Димитринка Герганова.

Като цяло в резултат на добрите ни контакти с неправителствените организации получаваме много благородни жестове, включително ценна литература за библиотеките на адвокатските колегии. Това е една традиция, която продължи и понастоящем с направеното дарение от Европейската комисия по линията на Европейската правна мрежа по граждански и търговски дела.

ВРЪЗКИ С МЕДИИТЕ

През 2014 г. имаше значителна промяна по отношение работата на Висшия адвокатски съвет с медиите. В изпълнение на препоръката на последното Общо събрание на адвокатите от страната бе обсъдена и приета концепция за медийната политика на Висшия адвокатски съвет.

С помощта на медииния консултант бяха начертани основните области за работа. През отчетния период бяха отразени различни събития, значими както за самата адвокатура, така и за обществото ни като цяло:

- Над 40 издания, в т.ч. преса, интернет сайтове и ТВ канали отразиха Тържествена конференция в гр. Велико Търново по повод 135-та годишнина от приемането на Търновската конституция.

- Множество публикации в пресата по повод 16.04 – ден на Конституцията и юриста;

- Срещата организирана във Висшия адвокатски съвет със Силви Вартан;

- Указът на Президента на Република България, с който колегата Тодор Бурилков беше удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие.

- Широко беше отразен международния семинар „Лекарската/медицинската грешка“ , вкл. пресконференция, чрез интервюта по програма „ Хоризонт“ на БНР, Телевизия „България он еър“ и „Нова телевизия“.

- Чрез активната ни медийна политика до българската общественост стигнаха позициите на ВАдС по повод проблемите с т.нар. случайно разпределение на делата, осъждането на адвокат за пледоария и др.

- По повод 22.11- ден на българската адвокатура Председателят на ВАдС участва в специално интервю на програма „Хоризонт“ на БНР; Няколко централни вестника и сайтове също отразиха празника на адвоката, беше публикувано приветствие на Висшия адвокатски съвет до адвокатите от страната по повод празника.

- БНТ излъчи приветствие на председателя на ВАдС по повод 10.12.- първият Европейски ден на адвокатите

- От името на ВАдС и неговия Председател бяха изпратени поздравителни адреси до БНТ и „България он еър“ по повод техни годишнини.

- Верен на традициите да е отворен и изключително чувствителен към важните за обществото теми Висшият адвокатски съвет неведнъж е вземал решения за подпомагане на различни каузи. Така например бяха взети решения за предоставяне на парични помощи за пострадалите от наводненията във Варна и Добрич, да се дарят средства за довършване ремонтните работи на зала 272 на Софийски университет и други. Тези инициативи, чрез медийната ни политика, също стигнаха до знанието на широката българска общественост.

През 2015 г. пред ВАдС стои изключително важната и отговорна задача, в т.ч. и чрез активна медийна политика, до обществото и гражданите да достигнат мерките, които сме набелязали във връзка с борбата с нелоялната конкуренция на адвокатската дейност, както и разясняване на необходимостта от промени на закона за адвокатурата, които промени са в интерес на гражданите и не целят създаване на монопол за адвокатурата.

СПИСАНИЕ „АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД”

Издаваното от Висшия адвокатски съвет списание „Адвокатски преглед“ се ползва с голям авторитет поради високото си научно и информационно равнище и се търси както от адвокати, така и от научни работници, съдии, прокурори, следователи, нотариуси, съдебни изпълнители, стажанти, студенти и т. н.

От възстановяването му през 1999 г. до днес списанието се получава безплатно от адвокатите и се разпространява в съда, прокуратурата, Конституционния съд на Република България, Висшия съдебен съвет, в университетите и в редица библиотеки в страната.

От 2002 г. списанието може да се намери на сайта на Висшия адвокатски съвет.

През отчетния период редакционната колегия продължи да работи в същия състав. По традиция Висшият адвокатски съвет поддържа политика на пълна свобода на изданието и не упражнява никаква цензура или намеса в неговото списване.

В списанието сътрудничат адвокати от различни колегии, научни работници, съдии и юристи от различни специалности. Особено важно е, че в „Адвокатски преглед“ се превеждат значими решения на Европейския Съд по правата на човека в Страсбург, тъй като държавата не изпълнява редовно задължението си да превежда и разпространява практиката на Съда. Само за изминалата година в списанието бяха публикувани решенията по делата „Петков и Профиров срещу България“, „Цоньо Цонев срещу България“ и „Фурхт срещу Германия“.

На страниците на списанието намират място статии, рецензии, дискусии на научни теми, критичен преглед на съдебната практика, съдебна практика по Закона за адвокатурата, преводни текстове, решения на Висшия адвокатски съвет, обзорни материали за публикациите в правните списания, информация за новопостъпилите книги в библиотека „Петко Добчев“ на Висшия адвокатски съвет и т. н. Редовно се публикуват тестовете и казусите от изпитите за адвокати и младши адвокати, провеждани от Висшия адвокатски съвет.

През изминалата година списанието обърна поглед и към най-старата адвокатска книжнина, като препечата „Правила за адвокатите“ на М. Молло, съставена от Н. К. Ников и издадена през 1898 г., и „Адвокатът“ на Анри Робер, издадена през 1924 г. от Съюза на българските адвокати (по случай 90-годишнината от отпечатването на книгата).

Висшият адвокатски съвет изказва сърдечна благодарност на авторите на списание „Адвокатски преглед“, които поднасят на нашите читатели стойностни и компетентно подготвени материали. Благодарим на хората, които поддържаха високото научно равнище на списание „Адвокатски преглед“ през 2014 г. – Андон Добчев, Васил Т. Василев, проф. д-р Васил Мръчков, Васил Петров, Вергиния Мичева, Владимир Георгиев, Галина Николова, Даниела Доковска, Златка Стефанова, Иван Георгиев, д-р Иван Ранчев, Иванка Иванова, Калина Филипова, Любомир Владикин, проф. д-р Марио Бобатинов, Метин Ибриямов, Михаил Екимджиев, д-р Николай Доманов, Олег Михайлов, Радослава Йорданова, доц. д-р Светла Маргаритова, д-р Румен Петров, д-р Румяна Кацарова, Стефан Тихолов, Филко Розов.

На 11.12.2014 г. Висшият адвокатски съвет отбеляза тържествено 15-годишнината от възстановяването на списание „Адвокатски преглед“. Бяха получени поздравителни адреси от председателя на 43 Народно събрание г-жа Цецка Цачева, главния прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров и председателя на Софийската адвокатска колегия г-н Петър Китанов. На честването присъстваха министърът на правосъдието г-н Христо Иванов, заместник-председателят на Върховния касационен съд г-жа Павлина Панова, председателят на НБПП г-жа Елена Чернева, председателят на Съюза на юристите в България г-н Владислав Славов, представители на научната общност, автори на списанието, членове на Научно-методическия център на Висшия адвокатски съвет, Управителният съвет на Центъра за обучение на адвокати „Кр. Цончев“. Председателят на Висшия адвокатски съвет връчи на главния редактор на списание „Адвокатски преглед“ Даниела Доковска почетния плакет на Висшия адвокатски съвет за всеотдайната й работа.

ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА БИБЛИОТЕКА „ПЕТКО ДОБЧЕВ” КЪМ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И НА ФИЛИАЛА НА БИБЛИОТЕКА „ПЕТКО ДОБЧЕВ” КЪМ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

През отчетния период за фонд „Попълване на библиотечен фонд и абонамент” са отпуснати средства, които са реализирани за закупуване на книги, годишен абонамент за периодични издания и за правноинформационните модули „Апис Право”, „Апис Процедури”, „Апис Европраво”, както и за абонаментно поддържане на 2 модула на библиотечно-информационната система E-lib.

В библиотеката постъпиха дарения от частни лица и държавни институции на стойност 2 510,18 лв.

Дарители на Библиотека „Петко Добчев” през изтеклата година бяха адв. Даниела Доковска, Дария Минчева – админ. секретар на катедра „Наказателни науки” – ЮФ на УНСС, адв. Ели Христова, нотариус Красимир Спасов, адв. Любомир Владикин, гл. ас. д-р Цветанка Лозанова, ИК „Сиела”, ЦОА „Кръстю Цончев”, Фондация „Отворено общество” – Правна програма, Прокуратура на РБългария, Върховен касационен съд, Български институт за правни инициативи

Фондът на Библиотеката се обогати с две големи дарения: на адв. Тодор Бурилков и това на Юлия Христова Студенчева-Такова в памет на покойния й баща адв. Христо Георгиев Студенчев.

Наблюдава се нарастване на библиотечния фонд с 606 тома и за библиотеката наличният фонд е 7555 тома.

Библиотеката бе абонирана за „Държавен вестник”, а всички останали периодични издания се получават във Филиала на Библиотеката.

Библиотеката работи с един доставчик – “Разпространение на печата”.

В библиотеката са регистрирани 644 читатели, които ползват както основната библиотека на ул.“Калоян“ 1а, така и филиала, находящ се на ул.“Калоян“ № 8.

На разположение на читателите са три каталога, по които те биха могли да издирват търсената от тях литература: Систематичен каталог по отрасли на правото, Азбучен каталог на авторите и Азбучен каталог на заглавията.

Каталозите са достъпни и чрез интернет-страницата на Висшия адвокатски съвет, по който начин всеки заинтересован, без оглед на това дали е адвокат или не би могъл да направи необходимата справка за търсената от него литература.

Информация за новопостъпилите книги във фонда на Библиотеката може да се види във всеки брой на списание “Адвокатски преглед” в рубриката „Правна книжнина”.

Филиалът на Библиотека „Петко Добчев” при Висшия адвокатски съвет и през отчетния период комплектува всички правни периодични издания: „Държавен вестник”, „Преса”, „Административно правосъдие”, „Български законник”, „Общество и право”, „Бюлетин на Върховния касационен съд”, „Данъчна практика. Счетоводство, финанси”, „Правна мисъл”, „ Съвременно право”, „Търговско право”, „Юридически свят”, „Общество и право”, „Европейски правен преглед”.

За съжаление и през отчетния период срещаме трудност при редовното получаване на „Бюлетина на Върховния касационен съд”.

През отчетния период и във филиела на библиотеката могат да бъдат ползвани софтуерените правноинформационни продукти „Апис Право”, „Апис Процедури”, „Апис Европраво”.

Регистрираните в библиотеката и филиала й читатели получават следните услуги: заемане на библиотечни документи за ползване в читалнята; ползване на изложените на свободен достъп броеве от получаваните през годината вестници и списания, както и документи от подръчните и справочни фондове в читалнята; правят справки в правно-информационната система „Апис”; безплатни копия от интересуващите ги библиотечни документи в обем не повече от 10 страници.

Към края на 2014 г. фондът на Филиала на Библиотека „П. Добчев” при ВАС наброява 1314 тома. Във Филиала са постъпили дарения на книги, списания, периодика от частни лица и институции на стойност 1 165,12 лв. Дарители са ИК „Труд и право” – дарени периодични издания, Институт „Отворено общество”, адвокат Даниела Доковска, Мила Миладинова Коева, адвокат Тодор Бурилков, адвокат Траян Марковски и Юлия Студенчева.

Отчетените положителни резултати и увеличаване на библиотечния фонд налага оптимизиране на хранилищата, за активния и пасивния библиотечен фонд, което се надяваме да успеем да направем през 2015 г.

Уважаеми колеги,

През отчетния период Висшият адвокатнски съвет се опита да реализира голяма част от задачите, които ние си поставихе и тези, които вие ни препоръчахте да извършим. Работата ни бе подчинена на приетата Концепция за приоритетите за работа на ВАдвС и съобразена с дадените препоръки от предходното Общо събрание на адвокатите от страната.

Има обаче и още задачи за изпълнение, като тези да се продължат и през настоящата година усилията за осигуряване на подходящи условия на работа на адвокатите в съдилищата за подобряване работата с отделните институции. Много бе направено в областта на „Електронното правосъдие“ и се надяваме през тази година да се започнем да събираме плодовете от този труд.

Ще продължи и работата във връзка с разясняване на нуждата от приемане на изменения и допълнения в Закона за адвоткатурата, работата по дейността, свързана с кандидатстването ни за домакин на конгрес на Международния адвокатски съюз /UIA/ в България., както и на организиране на съвместни семинари с UIA.

Приоритетно следва да бъде организиране работата на Съвета за приемане на комплексна програма за решаване проблемите на българските адвокати, което следва да стане с активното участие на всички адвокатски колегии.

Уважаеми колеги,

За втори път от възстановяване на Висшия адвокатски съвет отчетният доклад за дейността на Съвета се предоставя преди края на отчетния период, като се надявам това да стане и традиция. Така се създава от една страна прозрачност в работата на Съвета и възможност на всеки един желаещ да се запознае с дейността на Висшия адвокатски съвет, тъй като в деня на събранието е трудно да се слуша информация, без да има достатъчно време да се асимилира.

От друга страна, до датата на събранието в доклада ще бъде включена и още една част от дейността на Висшия адвокатски съвет, която дооформя напълно отчета за работата. Вие сте тези, които ще направите преценката, дали този начин на работа е достатъчно ефективен и постига ли се поставената от Съвета цел за публичност и прозрачност на дейността на Висшия адвокатски съвет.

От името на Висшия адвокатски съвет и лично от свое име искам да благодаря на всички адвокатски съвети за ползотворното ни сътрудничество, като оставам с надеждата, че това сътрудничество ще се доразвива.

Желая на всички здраве, професионални успехи и дръзновение през следващата година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

Ралица Негенцова