Ето целия текст

Уважаеми представители на Адвокатурата,

Уважаеми колеги,

Уважаеми граждани,

Управителният съвет на Съюза на съдиите в България изразява загриженост по повод критични публикации в медиите за присъждане на прекомерно ниски възнаграждения на адвокати за осъществяване на процесуално представителство на лица, на които е представена безплатна защита, както и за намаляване на присъдените на страни по дела хонорари, които те са заплатили за адвокатска защита.

След постановяването на решението на Съда на Европейския съюз от 25 януари 2024 г. по дело C-438/22 Ем акаунт БГ тарифата за адвокатските възнаграждения, прилагана дълги години съгласно приетата от Висшия адвокатски съвет Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, беше обявена за несъвместима с правото на Европейския съюз, поради което отговорността за разумно заплащане на труда на адвокатите е оставена на българските съдии в отделните съдебни състави. В медиите са публикувани различни статии за различни съдебни актове, които са повод за емоционални дискусии.

Призоваваме съдиите в България (без да предлагаме задължителен подход за решение на всеки случай или да оценяваме като правилни или неправилни мотивите на съдебните състави по същество) при формулиране на решенията си за адвокатските хонорари да обсъждат задълбочено въпроса за положения труд и да излагат аргументирано решенията си.

Апелираме към справедлива оценка на присъдените разноски, която да води до достойно заплащане на адвокатския труд, съответстващо на положените усилия и поетите от адвокатите отговорности, вкл. и имуществена такава. Готови сме и да участваме в професионални и аргументирани дискусии по темата.

Същевременно, за да се избегнат взаимни обвинения между юридическите гилдии и правна несигурност, призоваваме представителите на изпълнителната и законодателната власти органите на адвокатурата да предприемат бързи мерки за изработване на съобразена с правото на Европейския съюз уредба, която да отчита всички интереси при определяне на начина на оценяване на адвокатския труд.

Очакваме да се проведе дискусия с достъп на обществеността и сме готови да дадем становище по изготвен проект на нормативен акт, за да се постигне справедливо, балансирано и достойно заплащане на адвокатския труд. Вярваме, че без безкомпромисен, почтен, професионален, достоен и оценен адвокатски труд не може да има справедливо развитие на правосъдието.

Управителен съвет на Съюза на съдиите