Поводът за това е стартираната от Европейската комисия процедура за нарушение № 2020/4006 срещу България за несъвместимост с правото на ЕС на чл. 41 и 42 от Закона за адвокатурата и чл. 8 от Етичния кодекс на адвоката за това, че съдържат забрани адвокатите да рекламират своята дейност и да привличат клиенти чрез използването на посредници – противоречие с чл. 24 от Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар.

В хода на обсъждането на предложението за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата от Министерството на икономиката и иновациите, което отговаря за прилагането на Директива 2006/123/ЕО, Висшият адвокатски съвет установи, че ако бъде прието исканото изменение на закона, ще се отрази и на други текстове от ЕКА, а не само на чл. 8, както визира Европейската комисия. Съветът констатира също, че от приемането на акта през 2005 г. са настъпили значителни промени в работата на адвокатите, свързани с дигитализацията на обществото и правосъдието, което налага допълнително осъвременяване на Етичният кодекс на адвоката.

По тези съображения процедурата за изменение и допълнение на Етичния кодекс на адвоката ще се развие на следните етапи:

Изработване на проект за изменение и допълнение на Етичния кодекс на адвоката. Заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявата да правят предложения като ги изпращат в деловодството на Висшия адвокатски съвет на адрес arch@vas.bg

Публикуване на съставения от съвета и приет на заседание проект за изменение и допълнение на Етичния кодекс на адвоката, заедно с доклада на работната група, мотивите, предварителната частична оценка за въздействието и други съпътстващи документи. Заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от датата на публикуване на проекта да предоставят предложения и становища по публикувания проект като ги изпращат в деловодството на Висшия адвокатски съвет на адрес arch@vas.bg.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ